Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Prawne podstawy wycinki drzew

publicznie dostępne wykazy danych z zakresu ustawy o ochronie przyrody dotyczące zieleni

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach. Z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są to między innymi dane o: f) wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów, g) decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: – zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, – usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, – zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Środowiska. -> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U z dnia 6 października 2010 r Nr 186 poz. 1249)

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt