Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Lasy i leśnictwo

Puszcza Kampinoska

(lasy i leśnictwo), tereny leśne na pn-zach. od Warszawy między rzekami Bzurą, Wisłą i Utratą położone w pradolinie Wisły na obszarze wydm i bagien z dominującymi na piaszczystych wydmach bo-rami sosnowymi, mającymi często ponad 200 lat i bardzo wysokimi (nawet do 28 metrów wysokości). Do XV wieku tereny te stanowiły własność książąt mazowieckich, włączone w 1467 r. do Korony, a od 1590 - stając się dobrami królewskimi pod kontrolą Sejmu - były oddawane w dzierżawę. Rosły tu wówczas słynne sosny, zwane masztowymi po które przy-jeżdżano aż z Gdańska. Teren puszczy był areną niemal wszystkich ważnych wydarzeń z hi-storii Polski: od 1410 r. (gdy podążał tędy pod Grunwald Władysław Jagiełło), przez 1794 (trasa przemarszu dywizji Henryka Dąbrowskiego podczas Insurekcji Kościuszkowskiej) i 1863 (w okresie powstania styczniowego we wsi Kampinos znajdował się sztab powstańczy), po okres II wojny światowej (słynna Bitwa nad Bzurą, masowe egzekucje w latach 1939-41). Obecnie w większości teren Puszczy (ok. 670 km?, z czego tylko ok. 270 km? zajmują lasy) należy do Kampinoskiego Parku Narodowego. Większość puszczańskich drzewostanów po-chodzi z monokulturowego zalesiania (są obecnie stopniowo zastępowane lasem mieszanym, zwłaszcza w obszarach ochrony ścisłej). Oprócz często spotykanego łosia, żyją tu także: bóbr, ryś, wydra, lis, jeleń, sarna, dzik, jenot, borsuk, a z ptaków: bocian czarny, bielik, żuraw, cza-pla siwa, derkacz, bąk. Kampinoski PN posiada 22 obszary ochrony ścisłej na 12% po-wierzchni, a pozostałą część zajmują obszary ochrony częściowej (80,4% terenu) i ochrony krajobrazowej (7,6%). Park otacza otulina o pow. ponad 37 tys. ha. Od 2000 roku KPN jest Rezerwatem Biosfery "Puszcza Kampinoska".

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Knyszyńska

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Knyszyńska znajduje się w północno-wschodniej Polsce na terenie województwa podlaskiego, na pograniczu powiatów białostockiego (gminy: Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Wasilków, Supraśl, Gródek, Zabłudów, Michałowo) i sokólskiego (gminy: Ja-nów, Sokółka, Szudziałowo, Krynki oraz Suchowola, Dąbrowa Białostocka i Sidra). Do jej obszaru należą także tereny w południowej części powiatu hajnowskiego (gmina Narew) oraz południowo-wschodniej cz. monieckiego (gminy Knyszyn, Jasionówka) Granice współczesne DOL Puszcza Knyszyńska należy wyznaczać z uwzględnieniem są-siedztwa Puszczy Białowieskiej obejmującej tereny położone na południe, po lewej stronie rzeki Narew. Falińskim (1968) z uwzględnieniem między innymi następujących uzupełnień - zachodnią granicę stanowi droga nr 685 na odcinku Narew - Nowosady – Pasieczniki Duże z pominię-ciem zurbanizowanego obszaru miasta Hajnówki. Granice północna (rzeka Narew, połu-dniowy brzeg zbiornika Siemianówka, który nie jest w granicach DOL) i południowa (we wschodniej jej części jest rzeka Policzna) w znacznej mierze pokrywają się z granicami mezoregionu przyrodniczo-leśnego PB (II.16). Pozostała część granicy południowa biegnie z Pasiecznik Dużych na wschód lokalnymi drogami przez Piaski – Długi Bród do Wiluk i rzeki Policznej. Do różnych opracowań i celów badawczych granica południową DOL Puszcza Białowieska może być jednak przyjmowana z godnie z przebiegiem granicy obrębu Starzyna z Nadleśnic-twa Hajnówka, która jest jednak mniej wyraźna w terenie od wyżej zaproponowanej na od-cinku Pasieczniki Duże – rzeka Policzna w okolicy miejscowości Wiluki; jednak wyznaczona na wielu mapach i przyjęta w wielu opracowaniach. Nazwa na mapie 'Polska mapa krajobrazowa' terenów leśnych w wschodniej (środkowej) części podlaskiego, na wschód i płn.-wsch. od Białegostoku Puszcza wsch.-zach. do 80 km. – płn - płd. 40 km Puszcza Knyszyńska rozciąga się do 80 km w kierunku płn.-zach. – płd.-wsch.-zach., oraz do 40 km w kierunku wsch.-zach. PK Puszczy Knyszyńskiej W regionalizacji fizycznogeograficznej Puszcza Knyszyńska to tereny zaliczone do mezore-gionu Wysoczyzny Białostockiej (843.33) oraz w części płn. do mez. Wzgórz Sokólskich (843.34). W regionalizacji przyrodniczo-leśnej 2010 są to tereny w granicach mezoregionu Puszczy Knyszyńskiej (II.15). Północna oraz południowa część puszczy znajduje się na Wy-soczyźnie Białostockiej (II.14). Pow. wg Sokołowskiego (Sokołowski, 2006) 114 tys. ha W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni …….. km2, z czego …% zajmują lasy. Wśród gruntów uznanych za lasy i tereny seminaturalne około ……% to lasy mieszane. Lasy iglaste zajmują ………..%, liściaste ….% a pozostałe …..%. Na omawianym terenie ….% lasów jest w zarządzie RDLP Białystok, nadleśnictwa: Czarna Białostocka – cz. płd., Knyszyn – cz. płn.-wsch., Supraśl – bez cz. płn.-wsch., Krynki – cz. płd., Dojlidy – cz. płn.-wsch., Zednia – bez cz. płd.-zach. oraz Waliły.  

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt