Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Ochrona przyrody

plan ochrony

(Ochrona przyrody), plan ochrony to dokument planistyczny sporządzany dla: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000. Projekt planu ochrony sporządza dla: 1) parku narodowego – dyrektor parku narodowego; 2) rezerwatu przyrody – regionalny dyrektor ochrony środowiska lub po uzgodnieniu z tym organem – zarządzający rezerwatem albo sprawujący nadzór nad rezerwatem; 3) parku krajobrazowego – dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespołu parków krajobrazowych; 4) obszaru Natura 2000 – sprawujący nadzór nad obszarem. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem: 1) charakterystyki i oceny stanu przyrody; 2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych; 3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych; 4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony; 5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli park narodowy lub rezerwat przyrody nie posiadają planu ochrony, do czasu jego ustanowienia, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych, które są ustanawiane - dla parku narodowego w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, a dla rezerwatu przyrody zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zadania ochronne mogą być ustanawiane na rok lub równocześnie na kolejne lata, nie dłużej jednak niż na 5 lat.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

plan ochrony dla obszaru Natura 2000

(Ochrona przyrody), plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustanawia w drodze rozporządzenia Minister Środowiska, na okres 20 lat. Projekt takiego planu sporządza jednostka sprawująca nadzór nad obszarem. Plan ochrony ma za zadanie zdiagnozowanie wszystkich zagrożeń dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 oraz ustalenie na ich podstawie działań ochronnych. Sporządzenie planu ochrony poprzedzone zostaje wykonaniem pełnej inwentaryzacji przyrodniczej. Plan ochrony musi zawierać m. in.: określenie warunków zachowania integralności oraz spójności sieci obszarów Natura 2000. Ważnym aspektem planu jest sformułowanie wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli. W części praktycznej plan ochrony określa działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. W zakres tych działań, oprócz klasycznej ochrony czynnej, mogą wchodzić m. in. utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000, kierunki kształtowania przestrzeni produkcyjnej, rolnej, leśnej czy rybackiej. W zależności od potrzeb w dokumencie tym mogą znaleźć się też wskazania dotyczące lokalizacji zabudowy oraz infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i turystycznej. Istotne jest tutaj także określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, będących przedmiotami ochrony, ponieważ do tych wskaźników będzie odnoszony monitoring oraz realizacja ochrony. Szczegółowy tryb i zakres opracowania projektu planu ochrony określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401, z późn. zm.).

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

plan urządzania lasu

(urządzanie lasu), podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach   (urządzanie lasu), zatwierdzany w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw środowiska, dokument, opisujący i oceniający lasy (także inne nieruchomości we władaniu gospodarzy lasów), objęte tym dokumentem, w tym w szczególności w zakresie: a) położenia (lokalizacji), b) przebiegu granic, w tym granic części lasów (wydzieleń leśnych), zasługujących na objęcie jednym programem działalności leśnej, c) biotopu leśnego, d) zgodności biocenozy leśnej z biotopem leśnym, e) stanu zagrożenia trwałości lasu, f) klasy bonitacji drzewostanu , g) różnych cech taksacyjnych roślinności leśnej (w tym zwłaszcza roślinności  drzewiastej), h) gruntów, pokrytych wodami publicznymi, oraz innych nieruchomości gruntowych - potrzebnych do prowadzenia gospodarki leśnej  w celu wzmocnienia funkcji lasu, w tym zwłaszcza w zakresie świadczeń pozaprodukcyjnych,  a na podstawie tego opisu i oceny - reglamentujący na 10 lub inną liczbę lat działalność leśną (w tym hodowlę, ochronę, inne czynności w zakresie zagospodarowania lasu, użytkowanie lasu) w tych lasach (innych nieruchomościach), w sposób i w zakresie, w jakim wyżej powołany minister uzna to, z uwzględnieniem granic, w jakich jest w tym zakresie związany przepisami prawa, za potrzebne w celu  niedopuszczenia do naruszenia zasady trwałości lasu oraz systematycznego doskonalenia zdolności ekosystemów leśnych do świadczeń produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych (do świadczeń materialnych i niematerialnych). Wymóg prawny podporządkowania działalności leśnej planowi urządzenia lasu od wielu dziesięcioleci stanowi rękojmię przestrzegania w lasach zasad, znamionujących trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.   Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany. (urządzanie lasu), plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów cytowanej wyżej ustawy o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (odnośnik strony do www) oraz uwzględniający odpowiednie wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, regulujących sprawy planowania gospodarczego i ochrony środowiska, w tym ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przeciwpożarowej, prawo łowieckie, prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.   Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, Wprowadzenie  

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (PZO)

(Ochrona przyrody), plan zadań ochronnych (PZO), zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, sporządza na okres 10 lat, sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Zatwierdzany jest w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia dyrektora regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Pierwszy projekt PZO powinien powstać w ciągu 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako OZW – (obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty) lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO). W przypadku obszarów, które już mają plan ochrony uwzględniający zakres wymagany dla obszaru Natura 2000, planu zadań ochronnych nie wykonuje się. Dotyczy to rezerwatów, parków narodowych i parków krajobrazowych posiadających plany spełniające wskazane wymogi oraz obszarów Natura 2000, które mają już ustanowione plany ochrony. Opracowanie projektu planu zadań ochronnych obejmuje zidentyfikowanie zagrożeń dla obszaru Natura 2000 i wskazanie najpilniejszych działań, które powinny zostać wykonane w najbliższym okresie ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Nie jest wymagane przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenowej. Zapisy PZO formułowane są głównie na podstawie dostępnych danych archiwalnych, a badania ograniczone są do niezbędnego uzupełnienia inwentaryzacji. Plan zadań ochronnych zawiera: opis granic i mapę obszaru Natura 2000, identyfikację zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, cele i określenie działań ochronnych oraz monitoringu. Istotną częścią dokumentu są wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli. W PZO, o ile jest taka potrzeba, określa się zakres dalszych badań i wskazuje terminu sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru. Szczegółowy tryb i zakres opracowania projektu planu zadań ochronnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.).

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

Planowanie

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z podsystemów systemu LAS. Podsystem planowanie pełni wielorakie funkcje związane głównie z tworzeniem i nadzorem nad realizacją planów rocznych i wieloletnich, a także tworzy warstwę pośrednią pomiędzy poszczególnymi podsystemami aplikacji LAS a bazą danych o stanie lasu – przechowuje informacje wykorzystywane następnie w procesach aktualizacji opisów taksacyjnych lasu. System planów integruje w sobie informacje o wszystkich zaszłych zdarzenia gospodarczych, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, a poprzez powiązanie poprzez adres leśny z opisem taksacyjnym, stanowi bazę danych do corocznego procesu jego aktualizacji. – Wspomaga proces planowania w cyklach rocznych umożliwiając szczegółowe planowanie przewidzianych do wykonania czynności gospodarczych w ramach specyficznych dla poszczególnych działalności typów planów (POZ – pozyskanie, HOD – hodowla lasu, OCHRL – ochrona lasu itp.) i z odniesieniem do określonej przestrzennie (poprzez adres leśny) lokalizacji w terenie. Planowanie odbywa się, zarówno w aspekcie finansowym, jak i rzeczowym, poprzez szczegółowe wyspecyfikowanie przewidzianych do wykonania czynności, wymaganych materiałów i możliwych do uzyskania produktów. – Wspomaga proces nadzoru i kontroli nad realizacją planów poprzez rejestrację na każdej z planowanych pozycji planu informacji o jej wykonaniu (faktycznie wykonanych czynnościach, zużytych materiałach i uzyskanych produktach) w układzie analogicznym, jak po stronie planu. – Zawiera wskazówki gospodarcze opracowane na etapie sporządzania planu urządzania lasu, będące wytycznymi do tworzenia rocznych planów gospodarczych. – Umożliwia śledzenie realizacji wieloletnich planów gospodarczych (dotyczy Użytkowania i Hodowli Lasu). – Zawiera mechanizmy pozwalające na wariantowanie i optymalizacje projektów planów rocznych. – Zawiera moduł do rejestracji i rozliczania umów na dotacje. - Zawiera moduł do rejestracji i przetwarzanie szacunków brakarskich podstawowych dokumentów źródłowych do tworzenia planu pozyskania drewna, – Zawiera moduł tworzenia planów sprzedaży drewna. – Zawiera moduł wspomagający proces nadzoru nad realizacją umów na wykonanie prac leśnych zawieranych w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. – Wspomaga proces kontroli wewnętrznej poprzez możliwość rejestracji do każdej z pozycji planu dokumentu źródłowego pt. „Protokół z kontroli”. – Stanowi podstawowe źródło wstępnie zagregowanej i przetworzonej informacji na potrzeby hurtowni danych Lasów Państwowych. Wbudowane mechanizmy zapewniają integracją modułu planowania z innymi podsystemami, w szczególności z podsystemem Finansowo - Księgowym, w takim zakresie iż umożliwiają automatyczne dekretowanie i księgowanie dokumentów wystawionych z powołaniem się na określoną pozycję planu. Mechanizm ten opiera się o tzw. grupę czynności jednoznacznie przypisaną do każdej z pozycji planu a grupującą czynności o podobnym charakterze i w podobny sposób wpływające na opis taksacyjny lasu w procesie jego aktualizacji. Grupa czynność (np. ODN-ZRB – odnowienie zrębów) zawiera w swojej definicji odniesienie do właściwych dla typu wykonywanych prac miejsca powstawania kosztów (MPK) a poprzez powiązanie w innych słowniku MPG z konkretnymi kontami zespołu „5” umożliwia automatyczne i prawidłowe odniesienie kosztów w księgach rachunkowych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt