Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Ochrona przyrody

Polska czerwona księga zwierząt

(Ochrona przyrody), Polska czerwona księga zwierząt opisuje taksony zwierząt zagrożone wyginięciem na terenie Polski oraz te, które już wyginęły. Pierwsze książkowe wydanie Polskiej czerwonej księgi zwierząt pod redakcją prof. Zbigniewa Głowacińskiego ukazało się w 1992 r. Opisano w nim 143 gatunki, w tym 115 gatunków kręgowców (104 żyjące i 9 wymarłych) i 28 bezkręgowców. W wydaniu tym znajdowały się jeszcze bóbr – z kategorią O (gatunki wydobyte z niebezpieczeństwa) i wydra – z kategorią R (gatunki rzadkie). Najnowsze wydanie ukazało się w dwóch tomach: Tom I - Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce - ukazał się w roku 2001, Tom II - Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce – ukazał się w roku 2004. W drugim tomie Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Bezkręgowce (Głowaciński i Nowacki 2004) opisano 236 gatunków bezkręgowców, w tym: 1 gatunek pijawki, 2 gatunki skorupiaków, 5 gatunków pajęczaków, 198 gatunków owadów i 30 gatunków mięczaków. Jest to więc zaledwie 0,8% wszystkich gatunków zwierząt bezkręgowych notowanych w Polsce i niespełna 10 procentowa próbka gatunków wymarłych i zagrożonych spośród wymienionych w krajowej „Czerwonej liście zwierząt ..” (Głowaciński 2002). Dla Polski czerwoną księgę zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przy współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami za całej Polski.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew (PTChD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT jest stowarzyszeniem zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT w Warszawie. Stowarzyszenie zostało założone w 1992 r. Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 7, 8 Statutu): § 7 Celem Towarzystwa jest: 1. Zrzeszenie specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych, 2. Kształtowanie etyki zawodowej swoich członków, 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, 4. Szeroka popularyzacja wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka, 5. Reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych oraz instytucji, 6. Ochrona zawodu, 7. Reprezentowanie interesu społecznego poprzez szeroko rozumianą ochronę drzew ozdobnych i propagowanie działalności zmierzającej do tej ochrony, w tym występowanie przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących tej ochrony. § 8 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 1. Podnoszenie kwalifikacji swoich członków w drodze organizowania kursów, odczytów, pokazów i wystaw, narad, konkursów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, wycieczek krajowych i zagranicznych, wydawnictw szkoleniowo-informacyjnych, 2. Badanie problemów zawodowych i przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz, 3. Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w państwie oraz ze szkolnictwem wyższym i zawodowym, 4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 5. Inicjowanie i popieranie prac naukowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres zainteresowania Towarzystwa, 6. Tworzenie koncepcji rozwiązywania problemów i działanie na rzecz ich realizacji, 7. Przekazywanie raportów i ekspertyz zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym i organizacjom administracji, 8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 9. Współdziałanie w ustalaniu i opracowywaniu norm technicznych i jakościowych w zakresie zainteresowania Towarzystwa, 10. Prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego na podstawie obowiązujących przepisów, 11. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw. Adres: ul. Piotrkowska 165/169 p. 405, 90-447 Łódź, tel./fax +48 42 637 62 81, e-mail: poczta@ptchd.org.pl, biuro@ptchd.org.pl, www.ptchd.org.pl

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt