Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Las – naturalny zbiornik węgla

potencjalna produkcyjność gospodarcza lasów w gospodarstwie leśnym w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu

(ekologia lasu, las-naturalny zbiornik węgla), możliwa do osiągnięcia, w tym metodami gospodarki leśnej, zdolność lasów jako gruntów, zajętych pod drzewostany (lub gruntów przeznaczonych do ponownego pokrycia roślinnością leśną albo zalesienia), do udziału w wytwarzaniu drewna przez podmioty prowadzące gospodarstwa leśne drewna  w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu – zarówno drewna powodującego zwiększanie  wymiarów (miąższości) drzew, pokrywających ten grunt (lub mogących pokryć ten grunt),  jak i drewna,  podlegającego pozyskiwaniu na tym gruncie w drodze wycinki drzew w celu  zaspakajania potrzeb społecznych ( w tym gospodarczych) na surowiec drzewny, przy czym zdolność tę:1) ustala się przy założeniu:a) braku wystąpienia w przeszłości oraz do końca okresu obowiązywania planu urządzenia lasu stanów siły wyższej o charakterze biotycznym i abiotycznym,b) prawidłowego sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości oraz do końca obowiązywania planu urządzenia lasu, a w szczególności,c) prawidłowego sposobu prowadzenia użytkowania przedrębnego lasu, także z punktu widzenia stabilności drzewostanu i racjonalnej struktury sortymentowej drewna do pozyskania w ramach użytkowania rębnego,  2) wyraża się w m3 drewna w przeliczeniu na jednostkę pola powierzchni gruntów wchodzących w skład gospodarstwa leśnego, wliczając w to grunty zajęte pod obiekty infrastruktury leśnej, a także w przeliczeniu na jeden rok – z zastosowaniem następującej formuły matematycznej: [(∑V k - ∑V p + ∑U)/P]/o, w którym: ∑V p  oznacza najwyższą możliwą miąższość drzewostanów we wszystkich wydzieleniach leśnych gospodarstwa leśnego na początku obowiązywania planu urządzenia lasu lub po wejściu w skład gospodarstwa leśnego w trakcie realizacji planu urządzenia lasu - przy założeniach, jak w lit. a), ∑V k oznacza możliwie największą miąższość drzewostanów we wszystkich wydzieleniach leśnych gospodarstwa leśnego na koniec okresu obowiązywania planu urządzenia lasu lub w dacie wyjścia ze składu gospodarstwa leśnego - przy założeniach jak w lit. a), ∑ U oznacza łączną ilość drewna możliwą do pozyskania w ramach użytkowania przedrębnego oraz rębnego za cały okres obowiązywania planu urządzenia lasu - przy założeniach, jak w lit. a), P oznacza łączne pole powierzchni gruntów wchodzących w skład gospodarstwa leśnego w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu, obliczane jako średnia ważona liczbą lat, w których pole powierzchni gruntów wchodzących w skład gospodarstwa leśnego miało niezmienną wartość, z zastosowaniem następującego wzoru:  P= [(P1 * n1 + P2 * n2 + (...) + P k * n k )]/[(n1+n2+(...)+n k], w którym: P1, P2, (...),Pk à oznacza pole powierzchni gruntów w nadleśnictwie w trakcie realizacji planu urządzenia lasu, zaś n1, n2, (...),nk oznacza czas występowania w nadleśnictwie pola powierzchni gruntów na niezmiennym poziomie, z tym żen 1 + n2 + (...) + n k = o , o oznacza długość okresu obowiązywania planu urządzenia lasu (zazwyczaj o = 10 lat)

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

potencjalna produkcyjność gospodarcza lasu

(lasy i leśnictwo), możliwa do osiągnięcia, w tym metodami gospodarki leśnej, wartość (wyrażana w naturalnych jednostkach miar) zdolności gruntu, pokrytego roślinnością drzewiastą (lub nadającego się do pokrycia roślinnością drzewiastą), do wytwarzania drewna przez drzewa w określonym przedziale ich życia (rozwoju), służącego zarówno do zwiększania wymiarów (miąższości) drzew, pokrywających ten grunt (lub mogących pokryć ten grunt), jak i podlegającego pozyskiwaniu na tym gruncie w drodze wycinki drzew w celu  zaspakajania potrzeb społecznych ( w tym gospodarczych) na surowiec drzewny – w przeliczeniu na jednostkę powierzchni tego gruntu.; dane o potencjalnej produkcyjności gospodarczej lasu mogą służyć do ustalenia potencjalnej produkcyjności gospodarczej lasów Polski (określonych części terytorium Polski, a także innych obszarów geograficznych), z zastrzeżeniem, że w takich przypadkach brane powinny być pod uwagę grunty faktycznie pokryte w badanym okresie roślinnością leśną, a przy obliczaniu wartości rozpatrywanej produkcyjności powinny być  odpowiednio uwzględnione grunty, przejściowo oraz trwale pozbawione roślinności leśnej, a także grunty, które przestały być lasem w okresie, objętym oceną produkcyjności, w związku z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wartość potencjalnej produkcyjności gospodarczej lasu, a zwłaszcza wartość potencjalnej produkcyjność gospodarcza lasów Polski jest zarówno samoistnym wskaźnikiem prawidłowej działalności leśnej (im działalność leśna bardziej prawidłowa, tym w funkcji czasu wartość omawianych wielkości powinna być większa – oczywiście z zastrzeżeniem równoczesnego rozpatrywania innych wskaźników  prawidłowej działalności leśnej), jak również może być używania do generowania wartości innych wskaźników prawidłowej działalności leśnej (np. do generowania stosunku rzeczywistej produkcyjności gospodarczej lasu do produkcyjności rzeczywistej).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt