Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Urządzanie lasu

prace inwentaryzacyjne

(urządzanie lasu), część inwentaryzacyjna planu urządzenia lasu dotycząca zebrania danych wynikających z dokonanego na gruncie wyróżnienia i opisania typów siedliskowych lasu, drzewostanów oraz innych elementów niezbędnych do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody, w tym odpowiednie mapy, syntetyczne opisy, zestawienia zbiorcze i tabele.Celem prac inwentaryzacyjnych jest rozpoznanie, wyróżnienie, opisanie i skartowanie typów siedliskowych lasu oraz drzewostanów, a także innych elementów niezbędnych do sporządzenia planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody.Do prac inwentaryzacyjnych zalicza się następujące grupy czynności:1) prace siedliskowe;2) prace przygotowawcze;3) taksację lasu, czyli sporządzenie opisu taksacyjnego wraz ze wstępnym oszacowaniem miąższości drzewostanów i określeniem wskazań gospodarczych;4) inwentaryzację zasobów drzewnych dla obrębu leśnego wraz z rozdziałem miąższości do klas wieku i poszczególnych drzewostanów;5) opracowanie wyników inwentaryzacji lasów, w tym:a) sporządzenie map przeglądowych lub sytuacyjno-przeglądowych, obrazujących wyniki prac siedliskowych (mapa gleb i typów siedliskowych lasu), jak też prac przygotowawczych (wstępna wersja mapy obszarów chronionych i funkcji lasu) oraz wyniki taksacji lasu (mapa gospodarcza, mapy przeglądowe: drzewostanów, typów siedliskowych lasu, obszarów chronionych i funkcji lasu, mapa sytuacyjna),b) sporządzenie zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych (w formie tabel i wykazów) oraz zebranie danych uzupełniających do planu urządzenia lasu, a także programu ochrony przyrody z uwzględnieniem prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000;c) sporządzenie opisu ogólnego nadleśnictwa w części dotyczącej spraw związanych z inwentaryzacją lasu i jej wynikami.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

prace siedliskowe

(urządzanie lasu), prace siedliskowe polegające na rozpoznaniu, opisaniu i skartowaniu typów siedliskowych lasu na podstawie analizy glebowej i fitosocjologicznej wykonuje się zgodnie z „Instrukcją wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych” (część druga „Instrukcji urządzania lasu”). Do siedlisk leśnych na potrzeby urządzania lasu zalicza się zarówno typ siedliskowy lasu, jak i zbiorowisko roślinne (wyróżniane najczęściej w randze zespołu) oraz siedlisko przyrodnicze, stąd zakres zlecenia prac siedliskowych powinien być w SIWZ jednoznacznie sprecyzowany w zależności od specyfiki urządzanego nadleśnictwa oraz ewentualnych dodatkowych wymagań ustalonych w wyniku porozumienia ze służbami właściwymi do spraw środowiska, w tym ochrony obszarów Natura 2000. W urządzanym nadleśnictwie może np. zaistnieć potrzeba wyróżnienia i skartowania:1) typów siedliskowych lasu (obligatoryjnie, jeżeli nadleśnictwo nie ma wymaganej dokumentacji siedliskowej) oraz przeniesienia na mapy siedliskowe tych siedlisk przyrodniczych (według danych uzyskanych od regionalnego dyrektora ochrony środowiska), dla których wyznaczono obszar (obszary PLH i PLC) Natura 2000 na terenach zarządzanych przez nadleśnictwo – w granicach tych obszarów;2) leśnych zespołów roślinnych w obszarach Natura 2000, określonych jako PLH (obszar „habitatowy”) oraz PLC (obszar łączny „ptasi i habitatowy”) – fakultatywnie na podstawie decyzji dyrektora RDLP;3) leśnych siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony w granicach obszaru (obszary PLH i PLC) Natura 2000 – fakultatywnie na podstawie decyzji dyrektora RDLP.O potrzebie, możliwości oraz zakresie wyróżniania i kartowania zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych przez Lasy Państwowe w ramach prac siedliskowych decyduje każdorazowo dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, właściwy do sporządzenia planu urządzenia lasu dla danego nadleśnictwa, ujmując je odpowiednio w SIWZ (dotyczy to również możliwości uzupełnienia prac fitosocjologicznych we wcześniej wykonanej dokumentacji siedliskowej); decyzje w tej sprawie podejmowane są podczas Komisji Założeń Planu.Prace siedliskowe powinny być wykonane dla wszystkich lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Przyjmowanie do opisu taksacyjnego planu urządzenia lasu przybliżonych i niezweryfikowanych informacji dotyczących gleb oraz siedlisk może mieć miejsce tylko w sytuacjach wyjątkowych, dotyczących np. niewielkich powierzchni przeznaczanych do zalesienia.

Zobacz więcej...

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

prace w szczególnych warunkach

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), prace, których wykonywanie może upoważniać pracowników do stosownych świadczeń emerytalnych, określone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8 poz. 43 z późn. zm.). W leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym są to prace:1. Prace drwali;2. Prace przy zrywce i wywózce drewna z lasu;3. Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja rębków);4. Prace przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego;5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny;6. Impregnowanie płyt pilśniowych bardzo twardych olejami z hartowaniem;7. Prace w klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne;8. Politurowanie ręczne;9. Produkcja masy zapałczanej zawierającej fosfor, dwuchromian potasu, biel cynkową, siarkę oraz dwutlenek magnezu;10. Rozdrabnianie gliny i kaolinu do produkcji ołówków;11. Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garbników;12. Prace ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni;13. Roztwarzanie surowców włóknistych metodą siarczanową i siarczynową w oddziałach warzelni;14. Wytwarzanie kwasów i ługów warzelnych;15. Wytwarzanie chemicznych środków bielących i bielenie mas włóknistych;16. Produkcja oleju talowego i węglanu wapnia;17. Hydrotermiczna obróbka drewna.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt