Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 14

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentująca Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), należy przez to rozumieć:a) firmę (nazwę), znaki towarowe oraz inne oznaczenia indywidualne Lasów Państwowych (w tym znaki firmowe), b) część zasobów ludzkich, tworzących  kadrę pracowniczą, zatrudnianą przez jednostki organizacyjna Lasów Państwowych jako pracodawcę, rozpatrywaną łącznie z jej przymiotami niematerialnymi, c) mienie Skarbu Państwa, pozostające we władaniu Lasów Państwowych zasadniczo pod tytułem zarządu (mienie leśne),  obejmujące:- leśne zasoby naturalne wraz ze związaną z nimi przymiotami niematerialnymi, - nie wchodzące w skład zasobów naturalnych – inne nieruchomości, ruchomości oraz niematerialne składniki majątkowe (w tym bardzo szeroko rozumiane wartości niematerialne i prawne),- prawa majątkowe, przywiązane do wyżej wymienionych składników majątkowych (o ile nie zostały zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych)d) zobowiązania oraz ciężary, związane wprost oraz pośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej – t.j. odpowiednio:a) zalegalizowana (legalizowanie działalności leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe), b) zorganizowana (system organizacyjny Lasów Państwowych), c) określona przez akty reglamentacji zewnętrznej oraz wewnętrznej pod względem:- obszaru zadaniowego (katalog zadań przypadających Lasom Państwowym),- uprawnień majątkowych (prawa majątkowe przypadające Lasom Państwowym),- zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,- zdolności do czynności faktycznych,- systemu informacyjnego,- systemu finansowego, - innych zasad i sposobów funkcjonowania  określona część leśnych zasobów ekonomicznych, używana i potrzebna do realizowania przez Lasy Państwowe czynności prawnych oraz faktycznych, składających się na realizację zadań, przywiązanych do Lasów Państwowych. Reasumując -  Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” jest państwową jednostką organizacyjną:d) nie posiadającą osobowości prawnej,e) określoną przez prawo pod względem:- obszaru zadaniowego,- majątku we władaniu, będącego wspólnym dobrem łącznym wszystkich obywateli,- formy władania majątkiem,- uprawnień majątkowych - zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych ,- zdolności do czynności faktycznych, - zasad oraz sposobów funkcjonowaniaf) powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach, stanowiących własność lub pozostających pod innymi tytułami we władaniu Skarbu Państwa, oraz do realizacji innych zadań, określonych ustawami.W uzupełnieniu powyższej definicji Lasów Państwowych należy podnieść, żea) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) mogą być traktowane jako nie określone w kodeksie cywilnym ułomne osoby prawne, albowiem:- według definicji encyklopedycznej zdolność prawna jest to zdolność do tego, aby być podmiotem stosunków cywilnoprawnych (p.103),,- ustawa o lasach określiła, że:• Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (t.j. reprezentują Skarb Państwa w sprawach, dotyczących składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, a pozostających we władaniu Lasów Państwowych, oraz w sprawach, dotyczących prawa majątkowych, związanych z tymi składnikami majątkowymi ),• Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczowie są reprezentantami Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie działania tych organów - jednostki organizacyjne, wszystkie jednostki organizacyjne, działają przez swoje organy,- Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa spełniają w/w warunek występowania w roli podmiotów stosunków cywilnoprawnych, skoro organy, przez które jednostki te działają, mają oczywistą zdolność podmiotową do cywilnoprawnego reprezentowania Skarbu Państwa w stosunkach cywilno – prawnych,- według definicji encyklopedycznej, każdy, kto może być podmiotem stosunków cywilnoprawnych, czyli ma zdolność prawną, jest osobą w rozumieniu prawa, - Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa są zatem osobami w rozumieniu cyt. definicji encyklopedycznej, - zdolność prawna nie jest pojęciem tożsamym ze zdolnością do czynności prawnych., - według definicji encyklopedycznej zdolność do czynności prawnej jest to zdolność określonej osoby do nabywania praw i zaciągania zobowiązań za pomocą czynności prawnych (p.89), (p.103),- w prawie leśnych zawarto aż nadto przykładów nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa przez w/w jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, - prowadzi to do wniosku prawnego, że Lasy Państwowe, rozpatrywanej jako jedna jednostka organizacyjna, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa, działając przez swoje organy, mają określoną zdolność do czynności prawnych,- według definicji prawno - naukowej – dla uznania danej jednostki organizacyjnej za osobę prawną wystarczające jest, aby jednostka organizacyjna była powołana do określonych celów i była uznana przez prawo za osobę, tj. za podmiot stosunków cywilno – prawnych z racji określonej zdolności prawnej, - powyższą definicję encyklopedyczną wspiera wyraźnie  pogląd A. Kleina [„Ewolucja instytucji osobowości prawnej ; Tendencje rozwoju prawa cywilnego; Ossolineum 1983], iż wymóg „przyznania osobowości prawnej przez przepisy szczególne przewidziane w art. 33 k.c. nie oznacza, aby przepisy takie musiały wyraźnie nazywać dany typ struktury podmiotowej (obejmującej odpowiedni typ podmiotowego stosunku prawnego) osobą prawną, wystarczy, jeśli obowiązujący porządek prawa określa kształt i treść poszczególnych struktur podmiotowych dopuszczonych do bytu prawnego oraz wskazuje zdarzenia prawne służące do ich powołania i zniesienia, a także kształtowania ich treści w zakresie dopuszczonym przez obowiązujący porządek prawny ”, - skoro powyższe okoliczności doprowadzają do wniosku, że Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna,  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa są osobami, lecz nie są osobami fizycznymi ani osobami prawnymi w rozumieniu kodeksu cywilnego i osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o lasach -  należy postawić pytania, jakimi zatem osobami są powołane jednostki organizacyjne LP, - pytanie to może prowadzić do jednej tylko tezy, że Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna,  oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalnej dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa  są  ułomnymi osobami prawnymi, tj. specyficznymi osobami prawnymi, które wprawdzie wprost nie zostały dotąd nazwane przez prawo, lecz stanowią przedmiot wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego [ por. K. Kruczalak- „Prawo handlowe – zarys wykładu”; Wydawnictwa Prawnicze PWN; Warszawa 1997, str. 105 i nast.)]  b) Lasy Państwowe ( jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) jako ułomne osoby prawne mogą nawiązywać stosunki cywilnoprawne zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego, albowiem: (p.102) (p.103)- Skarb Państwa jest osobą prawną,- stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnych reguluje (określa) kodeks cywilny,- przy nawiązywaniu stosunków cywilnoprawnych z osobami prawnymi i z osobami fizycznymi - kodeks cywilny jest dla Skarbu Państwa aktem prawnym bezsprzecznie właściwym, chyba że przepisy szczególne, odnoszące się do Skarbu Państwa jako osoby prawnej, normują określone sprawy inaczej niż k.c.,- byłoby oczywistą obrazą zasady racjonalnego ustawodawcy przyjęcie, że jednostka organizacyjna, działając za, w imieniu i na rzecz  Skarbu Państwa, nie może stosować regulacji prawnych kodeksu cywilnego przy nawiązywaniu stosunków cywilnoprawnych z osobami fizycznymi oraz prawnymi., - ale przecież kodeks cywilny jest podmiotowo adresowany do osób fizycznych i osób prawnych, a jednostki organizacyjne Lasów Państwowych takimi osobami w rozumieniu kodeksu cywilnego nie są,- tę ułomność prawa cywilnego usunął utarty zwyczaj, a raczej doktryna prawna, dopuszczająca właściwość kodeksu cywilnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych będących ułomnymi osobami prawnymi (np. powszechnie przyjęto, że kodeks cywilny odnosi się do spółek komandytowych jako ułomnych osób prawnych),- Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa mogą zatem, przy realizacji uprawnionych zadań, stosować regulacje kodeksu cywilnego, chyba że:- przepisy odrębne, dotyczące Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej spoza sektora finansów publicznych oraz wprost Lasów Państwowych normują nawiązywanie stosunków cywilnoprawnych inaczej niż kodeks cywilny, oraz- przeszkodą w nawiązaniu danego stosunku cywilnoprawnego jest brak uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, potrzebnych do nawiązania danego stosunku cywilnoprawnego- z powyższego wywodu wynika również, że relacje wzajemne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mogą być układane na podstawie kodeksu cywilnego, chyba że z unormowań prawnych wynika wprost, że powinny być układane na podstawie stosunków administracyjno – prawnych lub przybierać formę władztwa służbowego   c) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) jako ułomna osoba prawna, związana jurysdykcyjnie kodeksem cywilnym, może być uznana za przedstawiciela ustawowego Skarbu Państwa, albowiem: (p.103)- norma art.95 § 1. kodeksu cywilnego określiła, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonywać czynności prawnej przez przedstawiciela,- norma art. 95 § 2. kodeksu cywilnego dookreśliła, że czynność prawna dokonywana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośredni dla reprezentowanego,- norma art.95 k.c. rozróżniła: mocowanie do działania w cudzym imieniu oparte na ustawie, określając ten przypadek działania przedstawicielstwem ustawowym lub umocowanie do działania w oparciu o oświadczenie reprezentowanego (pełnomocnictwo),- w świetle w/w norm kodeksu cywilnego – Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) są bez wątpienia  przedstawicielem ustawowym (przedstawicielami ustawowymi) Skarbu Państwa, umocowanym (umocowanymi)  przez ustawę o lasach i inne akty ustawowe do działania za, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, przy czym należy zauważyć, że:- przedstawicielstwo to ma charakter szczególny, gdyż cechuje się:• autonomią ekonomiczną umocowanego, przejawiającą się tym, iż zgodnie z unormowaniami prawnymi zdecydowana część wpływów finansowych Lasów Państwowych pozostaje jako przychody (tzw. przychody własne) w tej jednostce organizacyjnej bez obowiązku pierwotnego koncentrowania w budżecie państwa (zasada samofinansowania/samowystarczalności działalności leśnej przez Lasy Państwowe) , • wysoką autonomią działania umocowanego w realizacji zadań , wynikającą z tego, iż ustawodawca, pomimo iż  działanie Lasów Państwowych pociągają skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (bezpośrednio dla Skarbu Państwa), nadał umocowanemu (Lasom Państwowym) dużą swobodę (dużą samodzielność) decyzji zarządczych, z zastrzeżeniem obowiązku sporządzania przez Lasy Państwowe corocznego raportu o stanie lasów i poddania się Lasów Państwowych określonemu nadzorowi ze strony ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i ze strony innych organów administracji publicznej, • dużym ryzykiem ekonomicznym, występującym po stronie umocowanego, wynikającym z braku unormowań prawnych, zobowiązujących Skarb Państwa do interwencjonizmu finansowego z budżetu państwa w razie zaniku płynności finansowej w Lasach Państwowych, w tym zaniku płynności finansowej o charakterze strukturalnym, chyba że zostanie przyjęta doktryna odnoszenia do Lasów Państwowych unormowań ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracyd) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych), w rozumieniu kodeksu cywilnego, są dzierżycielem materialnego majątku, należącego do Skarbu Państwa, albowiem:- zgodnie z kodeksem cywilnym ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego, jest dzierżycielem, - w rozumieniu kodeksu cywilnego dzierżyciel nie jest posiadaczem (przekonuje o tym choćby treść art. 343) - prawo do dzierżenia (dzierżenie) jest jednak bez wątpienia szczególnym przejawem prawa rzeczowego – prawa  posiadania, - Lasy Państwowe, w odniesieniu do materialnych składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, są bez wątpienia w rozumieniu kodeksu cywilnego dzierżycielami tego majątku, bowiem faktycznie władają nim za Skarb Państwa jako osobę prawną,- ustawa o lasach nie posługuje się jednak pojęciem dzierżenia, lecz zarządu,  - w odniesieniu do materialnych składników majątkowych, należących pod różnymi tytułami prawnymi do Skarbu Państwa, dzierżenie i zarząd są pojęciami bliskoznaczne /tożsame/, - w odniesieniu do majątku materialnego - zarząd jest przypisanym przez ustawę o lasach prawem Lasów Państwowych do określonego faktycznego władania przez tę jednostkę za Skarb Państwa majątkiem materialnym, należącym pod różnymi tytułami prawnymi do Skarbu Państwa, - ważąc, iż ustawa o lasach posługuje się właśnie pojęciem zarządu, a nie kodeksowym pojęciem dzierżenia (dotyczącym de facto, ze względu na przedmiot regulacji, zawartych w  kodeksie cywilnym, majątku materialnego) uzasadniona jest  teza, że zarząd w rozumieniu ustawy o lasach może rozciągać się  również na  faktyczne władanie majątkiem niematerialnym, należącym do Skarbu Państwa, zwłaszcza że z mocy ustawy o lasach mienie okręgowych zarządów Lasów Państwowych, a zatem materialne i niematerialne składniki majątkowe, pozostające przed dniem wejścia w życie ustawy o lasach we władaniu okręgowych zarządów LP, oraz prawa majątkowe i ciężary do  tych składników majątkowych przywiązane  – z dniem wejścia w życie  ustawy o lasach stały się mieniem regionalnych zarządów Lasów Państwowych oraz nadleśnictw – odpowiednio, przy czym- wszystkie uwagi, powyżej przywołane, nie odnoszą się do władania przez Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, a znajdujących się w innym zarządzie (innym dzierżeniu); jednostki organizacyjne Lasów Państwowych stają się określonymi posiadaczami zależnymi takiego majątku  e) Lasy Państwowe ( jednostki organizacyjne Lasów Państwowych ) nie mogą podlegać procedurze upadłościowej, albowiem:- unormowanie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U.2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.) regulacje swoje adresuje do dłużników będących przedsiębiorcami,- z definicji, zawartej w art. 5 ust.2 przedmiotowej ustawy wynika, że Lasy Państwowe  – jako działające w imieniu, za i na rzecz Skarbu Państwa – nie są przedsiębiorcą w rozumieniu prawa upadłościowego, gdyż: „przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”, podczas gdy Lasy Państwowe nie prowadzą działalności we własnym imieniu, lecz  za Skarb Państwa, w imieniu Skarbu Państwa i na rzecz Skarbu Państwa,- z, zawartego w art. 5 ust. 3 w/w ustawy, katalogu  podmiotów innych niż przedsiębiorca, objętych regulacjami prawa upadłościowego, wynika, że nie znajduje się w nim Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, gdyż  w przepisie tym jest mowa tylko o: spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej; wspólnikach osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; wspólnikach  spółki partnerskiej; oddziałach banków zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa bankowego,- z unormowania art. 6 w/w ustawy wynika, że procedurze upadłościowej nie może podlegać osoba, za którą, w imieniu której i na rzecz której prowadzą działalność Lasy Państwowe ( unormowanie art. 6 zastrzegło mianowicie, że nie można ogłosić upadłości Skarbu Państwa ), jednocześnie jednak należy zauważyć, że- norma art. 50 ustawy o lasach określiła, że Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie  samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów; w przepisie tym nie ma zatem mowy, że w razie zaniku w Lasach Państwowych płynności finansowej (w tym o charakterze strukturalnym) Skarb Państwa jest zobowiązany do wzięcia odpowiedzialności za  zobowiązania Lasów Państwowych; inaczej niż w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego – również w ustawie o finansach publicznych nie określono procedury sanacyjnej w razie groźby zaniku w Lasach Państwowych  płynności finansowej o charakterze strukturalnym;  w ślad za tym trzeba przyjąć, że wystąpienie w Lasach Państwowych sytuacji ekonomicznej, wyczerpującej faktycznie znamiona upadłości, powinno spowodować – wobec braku możliwości wszczęcia procedury upadłościowej w stosunku do Lasów Państwowych i do Skarbu Państwa – podjęcie przez właściwe organy administracji rządowej działań polegających na określonej inicjatywie ustawodawczej, dotyczące Lasów Państwowych (restrukturyzacja i sanacja poprzez interwencyjne  rozwiązania legislacyjne), chyba że stosowaną nowelizacją, uwzględniającą ekonomiczne sytuacje kryzysowe w Lasach Państwowych, zostanie objęta ustawa o lasach ,f) Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna,  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych nie są wyłącznie przedsiębiorstwami w rozumieniu kodeksu cywilnego; występują w roli przedsiębiorstw w rozumieniu k.c. w takim zakresie, w jakim  prowadzą działalność gospodarczą, albowiem:- kodeks cywilny pojęcie przedsiębiorstwa zastrzegł dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą, - katalog zadań Lasów Państwowych  zdecydowanie wykracza poza obszar działalności gospodarczej, gdyż obejmuje: działalność gospodarczą w ramach gospodarki leśnej (hodowla lasu, ochrona lasu w toku zagospodarowywania lasu, inna działalność w toku zagospodarowywania lasu, główne i uboczne użytkowanie lasu oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego, wykonywanie zadań gospodarczych, wchodzących w skład działalności dodatkowej w ramach gospodarki leśnej, działalność zarobkową w ramach działalności leśnej poza ramami zwykłego zarządu), ale także zasadniczą działalność administracyjną w ramach gospodarki leśnej, w tym związaną z wykonywanie władztwa karno – administracyjnego, ,- ochronę przyrody w lasach poza gospodarką leśną, rozumianą jako zadnie zlecone Lasom Państwowym przez administrację rządową, - wykonywanie zadań administracji rządowej lub samorządowej, innych niż zadania Skarbu Państwa, przypadające Lasom Państwowym z mocy ustawy o lasach  w ramach zarządu zwykłego ,- wynikające z ustaw, w tym związane z wykonywaniem władztwa administracyjnego oraz karno – administracyjnego, policyjnego, prokuratorskiego oraz związanego z używaniem środków przymusu bezpośredniego,- zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadania powierzone przez administrację samorządową w drodze porozumienia administracyjnego, w tym związane z powierzeniem Lasom Państwowym w tych porozumieniach uprawnień do  władztwa administracyjnego, - nabywanie oraz rozporządzanie majątkiem materialnym i niematerialnym poza ramami zwykłego zarządu, - realizację zadań w stanach wyższej konieczności, w tym wynikających z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, - wykonywanie innych zadań poza ramami zwykłego zarządu, wynikających z ustawg) Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i zakłady Lasów Państwowych nie są przedsiębiorcami w dosłownym rozumieniu prawa działalności gospodarczej, ustawy o cenach oraz ustawy o  ochronie konkurencji i konsumentów, albowiem, ustawa – prawo działalności gospodarczej określiła, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego -  która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, tj. zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową oraz poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, gdy tymczasem jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie prowadzą działalności we własnym imieniu, lecz w imieniu Skarbu Państwa,; norma art.3 w/w ustawy zastrzegła, że jej regulacji  nie stosuje się do działalności wytwórczej w zakresie leśnictwa,  gdy tymczasem Lasy Państwowe, rozpatrywane jako jedna jednostka organizacyjna, i poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie są osobami prawnymi, osobami fizycznymi, a tym bardziej niemającymi osobowości prawnej spółkami prawa handlowego, z powyższych względów Lasy Państwowe nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej,; z kolei ustawa o cenach określiła,  że przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa działalności gospodarczej, a także osoby prowadzący działalność wytwórczą w (...) leśnictwie, gdy tymczasem, jak to już wykazano – Lasy Państwowe nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu prawa działalności gospodarczej, ale nie są również osobami /fizycznymi czy prawnymi/ prowadzącymi działalność wytwórczą w leśnictwie, gdyż są jednostkami nie wyposażonymi w osobowość prawną, chyba że ustawodawca miał tu na myśli ułomne osoby prawne (co jest jednak wątpliwe, gdyż pojęcie to funkcjonuje jedynie  w prawniczej literaturze fachowej), ; w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów określono, że przedsiębiorcą jest  przedsiębiorca w rozumieniu prawa działalności gospodarczej, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, gdy tymczasem jednostek organizacyjne Lasów Państwowych nie można zaliczyć  do grupy jednostek organizacyjnych, których misją jest świadczenie lub organizowanie działalności użyteczności publicznej, jednakże  pomimo tych wszystkich niedoskonałości - egislacyjnych. Pomimo powyższych okoliczności - Lasy Państwowe powinny z ostrożności przyjmować, że unormowania przywołanych powyżej ustaw odnoszą się również do Lasów Państwowych  h) Lasy Państwowe, oprócz zadań, wykonywanych ustawowo za Skarb Państwa,  w imieniu Skarbu Państwa i na rzecz Skarbu Państwa ( chodzi tu o : zadania Skarbu Państwa,  mieszczące się w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem  zadań władczych, związanych z władztwem policyjno – administracyjnym, prokuratorsko – administracyjnym oraz władztwem, łączącym się z uprawnieniami do używania środków przymusu bezpośredniego) , realizują również – poza ramami zwykłego zarządu – zadania administracji rządowej i samorządowej w trybie:- zadań zlecanych przez administrację rządową, nie wiążących się z koniecznością używania władztwa administracyjnego oraz karno – administracyjnego, o których mowa w art. 54 ustawy o lasach, - zadań powierzanych w trybie porozumień administracyjnych przez starostów oraz wojewodów w zakresie nadzorowania gospodarki leśnej w lasach, nie stanowiących własności Skarbu Państwa ( z zastrzeżeniem, że porozumienia te mogą zawierać upoważnienie do podejmowania w pierwszej instancji przez nadleśniczych oraz dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych decyzji administracyjnych), - określonych ustawowo zadań, w tym pomocowych, na rzecz innych gospodarzy lasów, w szczególności na rzecz właścicieli lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,- określonych ustawowo (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych) zadań, wymagających korzystania z uprawnień do władztwa administracyjnego oraz karno – administracyjnego w ochronie gruntów leśnych Skarbu Państwa przed nieuzasadnionym przeznaczaniem gruntów leśnych na cele nieleśne i nierolnicze,- określony ustawowo (ustawa o ochronie przyrody, prawo łowieckie) zadań, wymagających korzystania z uprawnień do władztwa administracyjnego w ochronie przyrody oraz prowadzeniu gospodarki leśnej,- określonych ustawowo (ustawa o lasach) zadań w zakresie zarządzania informacjami o leśnych zasobach ekonomicznych we władaniu innych (niż Lasy Państwowe)  gospodarzy lasów, - określonych ustawowo (ustawa o lasach) zadań, związanych z władztwem policyjno – administracyjnym, prokuratorsko – administracyjnym oraz władztwem, łączącym się z uprawnieniami do używania środków przymusu bezpośredniego- zadań ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa, wykonywanych przez Lasy Państwowe na podstawie upoważnienia tego ministra, udzielanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (minister właściwy ds. Skarbu Państwa , w porozumieniu z właściwym organem administracji rządowej, może udzielać kierownikom państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej upoważnień do wykonywania zadań ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa polegających na wykonywaniu uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa i składania oświadczeń woli o utworzeniu spółki prawa handlowego lub przystąpienia do takiej spółki), - określonych ustawowo zadań w zakresie statystki publicznej,- określonych ustawowo zadań w zakresie Biuletynu Informacji Publiczneji) Kierownicy niektórych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w określonym zakresie są organami administracji publicznej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem: (p.103) (p.102)- zgodnie z unormowaniem art.5 ustawy – kodeks postępowania administracyjnego, przez organy administracji publicznej należy w szczególności rozumieć organy państwowe, które z mocy prawa lub na podstawie porozumień są powołane do załatwiania spraw indywidualnych, rozstrzyganych w postępowaniu zgodnym z kodeksem postępowaniem administracyjnym  w drodze decyzji (t. j. decyzji administracyjnych), - nadleśniczowie, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jako kierownicy  jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są oczywiście organami , przez które jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych prowadzą swoją działalność, - ze względu na to, ze jednostki organizacyjna Lasów Państwowych są państwowymi jednostkami organizacyjnymi, więc nadleśniczowie, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych są organami państwowymi, - z mocy unormowań, zawartych w  różnych przepisów prawa w/w organy państwowe zostały wyposażone w prawo do władczego oddziaływania w sprawach indywidualnie oznaczonych  na osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej za pomocą aktów administracyjnych, w tym – decyzji administracyjnych, - w takich przypadkach nadleśniczowie, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych są organami administracji publicznej, - ponadto, zgodnie z uregulowaniami, zawartymi w art.5 ustawy o lasach – nadleśniczowie oraz dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych mogą uzyskiwać uprawnienia do władczego oddziaływania na właścicieli lasów nie należących do Skarbu Państwa w sprawach, dotyczących nadzorowania gospodarki leśnej w tych lasach – pod warunkiem zawarcia porozumienia  przez nadleśniczego i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych odpowiednio ze starostą lub wojewodą, - po zawarciu takiego porozumienia nadleśniczy czy dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych stają się  organami administracji publicznej – o ile w porozumieniu tym zawarte zostanie umocowanie do podejmowania przez te organy określonych decyzji administracyjnych, - nadleśniczy i dyrektor regionalnej dyrekcji LP stają się takimi organami - w zakresie zadaniowym związanym z podejmowaniem przedmiotowych decyzji administracyjnych, - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z kolei może z upoważnienia Ministra Środowiska stanowić akty administracyjne w przedmiocie zgody na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego określonego gruntu leśnego na cele nieleśne, - nie ulega wątpliwości, że zgoda taka w indywidualnej sprawie (w sprawie konkretnej nieruchomości gruntowej) rozstrzyga co do istotnej kwestii: rozstrzyga o tym, że dana nieruchomość gruntowa, będąca gruntem leśnym, mocą omawianego aktu administracyjnego uzyskuje oto zdolność do stania się gruntem nieleśnym; zgoda taka jednostronnym aktem władczym nadającym określonym organom prawo do utrwalenia określonego przeznaczenia tego gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego; zgoda taka jest zatem aktem administracyjnym zdecydowanie bliższym decyzji administracyjnej niż postanowieniu,- zgoda, o której mowa powyżej, wynika z uregulowania  art.7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - w normie tej  określono, że przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga zgody Ministra Środowiska lub upoważnionej przez niego osoby, - prawo rozróżnia osobę prawną i osobę fizyczną, - jeśli zatem zwyczajowo to właśnie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych otrzymuje w określonym zakresie od Ministra Środowiska upoważnienie do wyrażania zgody na przeznaczanie w planach zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych na cele nieleśne – to należy przyjąć, że  upoważnienie to odnosi się do niego jako osoby fizycznej, - przywołane uregulowanie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych „rozszerza” normę art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego, w której organom administracji publicznej nadano  prawo stanowienia  upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i wydawania zaświadczeń adresowanych do pracowników jednostek organizacyjnych, kierowanych przez te organy („ organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń”), - organ administracji publicznej jako pracodawca ma przypisane określone władztwo służbowe w stosunku do podległych pracowników, - trudno byłoby jednak przyjąć, że ustanowienie omawianego upoważnienia mogłoby odbywać się na zasadzie jednostronnego władczego oświadczenia organu administracji publicznej, tj. na zasadzie  polecenia służbowego przyjęcia przez pracownika  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, - zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, ustalany przez reprezentanta pracodawcy pracownikom, wymaga - w świetle unormowań kodeksu pracy i regulaminów pracy - podpisania przez pracownika na dowód świadomego przyjęcia do realizacji, tym bardziej zadanie wydawania decyzji administracyjnych przez pracownika (jako specyficzna część składowa zakresu zadaniowego pracownika) powinno wiązać się z jego wolą do wydawania takich decyzji, - wyczerpuje to warunek porozumienia, o którym mowa w art. 5 kodeksu postępowania administracyjnego,- pracownicy jednostek organizacyjnych, kierowanych przez organy administracji publicznej, przyjmując na zasadzie dobrowolności upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i stanowienia innych aktów administracyjnych – stają się w zakresie spraw z tym związanych organami administracji publicznej, - władztwo w relacji „Minister Środowiska -  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych” jest pewną kompilacją władztwa administracyjnego i władztwa służbowego,- należy zatem przyjąć, że upoważnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do wyrażania zgody na zamianę gruntu leśnego na cele nieleśne nie może następować na drodze „przymusu” z tytułu podległości służbowej, lecz w procedurze wyczerpującej znamiona porozumienia, - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z chwilą dobrowolnego i świadomego przyjęcia od Ministra Środowiska upoważnienia do wyrażania zgody na przeznaczanie gruntu leśnego na cele nieleśne staje się w zakresie spraw związanych z wydawaniem tych  zgód organem administracji publicznej.Polski kodeks administracyjny, w sprawach indywidualnie oznaczonych nie dopuszcza jednostronnie władczego oddziaływania zachowanie (postępowanie) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej poza aktami administracyjnymi (w tym poza decyzjami administracyjnymi), chyba że dla wymuszenia danego działania wystarczy władztwo służbowe (z racji wystąpienia podległości lub uprawnienia do nadzoru służbowego).W tym kontekście - wszechstronna analiza obecnie obowiązującego porządku prawnego prowadzi do następującej listy aktów administracyjnych ( w tym przede wszystkim decyzji administracyjnych), przypadających kierownikom jednostek organizacyjnych: (p.103)- akty administracyjne stanowione w pierwszej instancji przez nadleśniczego: • decyzje w imieniu własnym, w stosunku do których funkcja organu administracji publicznej drugiego stopnia przypada dyrektorowi regionalnemu Lasów Państwowych- akty określające, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,  zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha w odniesieniu do lasów w zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,- akty ustalające plan zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o zalesianiu gruntów rolnych,- akty zatwierdzające roczne plany łowieckie dla kół łowieckich, dzierżawiących leśne obwody łowieckie, stosownie do art.8 ust.3 pkt.1 ustawy – prawo łowieckie,- akty zezwalające na wnoszenie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich na terenach zarządzanych przez  nadleśnictwa urządzeń związanych z gospodarką łowiecką, stosownie do, stosownie do art. 12 ustawy – prawo łowieckie,- akty upoważniające do wykonanie polowania indywidualnego, stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy – prawo łowickie, z zastrzeżeniem możliwości delegowania części upoważnień do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, - akty oceniające poprawność wykonania odstrzału samców zwierzyny płowej, stosownie do § 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowań, - wszelkie inne akty administracyjne w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w odniesieniu do obwodów oddanych do dzierżawy z odpowiednim uwzględnieniem przepisów ustawy - prawa łowieckiego, - akty ograniczające, nakazujące oraz zakazujące korzystanie z lasów, gruntów i obiektów w związku z obowiązywaniem obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody, a także w związku z ochroną gatunkową roślin i zwierząt na terenie pozostającym w zarządzie Lasów Państwowych (z odpowiednim uwzględnieniem otulin) – stosownie do uregulowań w ustawie o ochronie przyrody,- akty ograniczające korzystanie z lasów  w związku z zagrożeniem pożarowym,- akty w sprawach zakazu wstępu i ograniczeń w normalnym korzystaniu z lasu wynikających z zasad racjonalnej gospodarki leśnej i innych uwarunkowań, określonych w ustawie o lasach, jeśli zakazy te oraz ograniczenia nie wynikają z samego prawa, - akty w sprawach związanych z ograniczeniami, zakazami, nakazami oraz zezwoleniami (zgodami) na korzystanie z lasów, a także wód oraz gruntów pod wodami we władaniu Lasów Państwowych, w związku z przepisami prawa wodnego, jeśli powołane ograniczenia, zakazy, nakazy oraz zezwolenia nie wynikają z samego prawa,- akty obejmujące zgodę na prowadzenie działalności statutowej na terenie nadleśnictwa przez organizacje społeczne mające na celu ochronę przyrody,- akty w zakresie nieodpłatnego udostępniania sadzonek drzew i krzewów leśnych właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,- akty nadleśniczego, jako zarządcy obwodu łowieckiego, ustalające wysokość  odszkodowania wynagradzającego szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz za szkody podczas polowania• decyzje w imieniu starosty, w stosunku do których funkcje organu administracji publicznej drugiego stopnia przypadają właściwemu wojewodzie ( odwołania od decyzji nadleśniczy przekazuje do wojewody za pośrednictwem starosty z równoczesnym powiadomieniem dyrektora regionalnego jako zwierzchnika służbowego nadleśniczego) – o ile upoważnienie do wydawania takich decyzji zostanie zawarte w porozumieniu administracyjnym między starostą a nadleśniczym w sprawie nadzorowania gospodarki leśnej w lasach, nie stanowiących własności Skarbu Państwa:- decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń oraz wniosków do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, sporządzanych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, - decyzje określające zadania dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa , - decyzje zarządzające wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem, że w przypadku zachowania przez starostę przy sobie prawa do powołanej decyzji, nadleśniczemu służy prawo (oraz obowiązek ) wnioskowania do starosty o zarządzenia przedmiotowych zabiegów, - decyzje w sprawie pozyskaniu z przyczyn losowych drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wyznaczającą zadania dla lasów rozdrobnionych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, - decyzje nakazujące właścicielowi lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,  wykonanie obowiązków, określonych w niniejszej ustawie w art. 7 ust.1 pkt2 i pkt.3, ust.3, art. 8 pkt.2 i pkt.3, art.10 ust.2 w powiązaniu z ust.4, art. 11 ust.3 i ust.4 oraz art. 80, - decyzje nakazujące właścicielowi lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonanie zadań, zawartych w decyzjach dotyczących zadań do wykonania w  lasach rozdrobnionych,- decyzje nakazującej właścicielowi lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonanie zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu, - decyzje o zamianie lasu na użytki rolne,  gdy las nie stanowi własności Skarbu Państwa i powierzchnia tego lasu jest mniejsza lub równa 10 ha , - decyzje o przyznaniu dotacji budżetowej na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, nie będących własnością Skarbu Państwa – na wniosek właścicieli tych gruntów zaopiniowany przez zarząd gminy, - decyzje legalizujące drewno pozyskane w lasach, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przybierająca postać zaświadczeń, - czynności, określone w porozumieniu administracyjnym, spisanym ze  starostą, dotyczące innych decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, podejmowanych w związku z zakładaniem i prowadzeniem upraw leśnych na podstawie ustawy o zalesieniu gruntów rolnych, • decyzje z upoważnienia dyrektora regionalnego, w stosunku do których funkcja organu administracyjnego drugiego stopnia przypada Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych (odwołania od decyzji nadleśniczy przekazuje do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem dyrektora regionalnego), - decyzje nakazujące wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny – stosownie do art. 45 ustawy - praw łowieckie, - decyzje postanawiające o odstrzale zastępczym – stosownie do art. 45  ustawy - prawo łowieckie,• decyzje wydawane za dyrektora parku krajobrazowego z upoważnienia wojewody w zakresie zadań, objętych planem ochrony parku krajobrazowego (uwzględnionym w planie urządzenia lasu nadleśnictwa) z mocą obowiązywania na terenie nadleśnictwa, objętym granicami tego parku – stosownie do unormowań szczegółowych ustawy o ochronie przyrody, dla których drugą instancją jest minister właściwy do spraw środowiska ( odwołania od decyzji nadleśniczy za pośrednictwem dyrektora parku krajobrazowego przekazuje do wojewody, zawiadamiając jednocześnie o wniesionym odwołaniu dyrektora regionalnego, właściwego ze względu na zwierzchnictwo służbowe)- akty administracyjne stanowione w pierwszej instancji przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych • decyzje w imieniu własnym, w stosunku do których funkcje organu administracyjnego drugiego stopnia przypada Dyrektorowi Generalnemu (odwołania od decyzji dyrektor regionalny przekazuje do Dyrektora Generalnego),- decyzje o zmianie lasu na użytek rolny, gdy las stanowi własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do lasów we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa decyzję administracyjną o jego zamianie na użytek rolny podejmuje w pierwszej instancji Prezes Agencji, zaś w drugiej instancji – minister właściwy do spraw środowiska, - decyzje zezwalające na wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych (za wyjątkiem gruntów pozostających we władaniu parków narodowych) stosownie do art.11 ust.1 w związku z art.5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U....), - decyzje zezwalające pot fakcie na wyłączenia gruntów leśnych (za wyjątkiem gruntów pozostających we władaniu parków narodowych) z produkcji w przypadku, gdy bezdecyzyjne wyłączenie tych gruntów nastąpiło w związku z klęskami żywiołowymi lub wypadkami losowymi stosownie do art.11 ust.3 z uwzględnieniem art.8 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - decyzje przekazujące prawa oraz obowiązki leśnej rekultywacji gruntów  na osoby, stające się w tym zakresie następcami prawnymi osób, wskazanych w uprzednich decyzjach dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych stosownie do art.20 ust.6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - decyzje ustalające opłatę w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów leśnych (za wyjątkiem gruntów leśnych we władaniu parków narodowych) z produkcji leśnej wbrew ustaleniom ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego lub bez decyzji stosownie do art.28 ust.1 oraz art. 28 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w związku z  art.28 ust.7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U....), - decyzje z urzędu o wyłączeniu gruntów leśnych (za wyjątkiem gruntów leśnych we władaniu Lasów Państwowych) z produkcji w przypadku stwierdzenia wyłączenia z produkcji gruntów leśnych, przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele nierolnicze i nieleśne stosownie do art.28 ust.2  w związku z art. 28 ust.7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,- decyzje wyznaczające lub znoszące podwyższone opłaty roczne  ( w przypadku niezakończenia w terminie rekultywacji gruntów zdewastowanych) stosownie do art.28 ust.3 w związku z art. 28 ust.7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - decyzje ustalające i znoszących obowiązek wnoszenia na fundusz leśnych opłat z tytułu niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych stosownie art.28 ust.4 w związku z art. 28 ust. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ,- decyzje zatwierdzające roczne plany łowieckie ustalone przez zarządców obwodów łowieckich stosownie do art. 8 ust. 3 pkt.1) ustawy – prawo łowieckie,- decyzje w sprawie podniesienia czynszu dzierżawnego w związku z niewykonaniem przez koło łowieckie planu odstrzału, podejmowane na wniosek choćby jednego nadleśniczego, w zasięgu którego w całości lub częściowo znajduje się leśny obwód łowiecki, z odpowiednim uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy – prawo łowieckie, - decyzje w sprawie wypłaty ze środków budżetowych odszkodowań za szkody wśród zwierząt gospodarskich, wyrządzone przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną i przez wilki na terenie leśnych obwodów łowieckich  stosownie do art. 50 ust.2 ustawy – prawo łowieckie, - decyzje o zmianie decyzji o wyłączeniu gruntu leśnego z produkcji leśnej i zwrocie określonej kwoty należności w razie rezygnacji w całości lub w części z prawa do wyłączenia gruntów z produkcji leśnej stosownie do art. 12 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,• decyzje w imieniu wojewody, w stosunku do których funkcje organu administracji publicznej drugiego stopnia przypadają ministrowi właściwemu do sprawa środowiska ( odwołania od decyzji dyrektor regionalny przekazuje do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem wojewody z równoczesnym powiadomieniem Dyrektora Generalnego jako swojego zwierzchnika służbowego)  – o ile upoważnienie do wydawania takich decyzji zostanie zawarte w porozumieniu administracyjnym między wojewodą a dyrektorem regionalnym w sprawie nadzorowania gospodarki leśnej w lasach, nie stanowiących własności Skarbu Państwa:- decyzje zatwierdzające uproszczony plan urządzenia lasu lub  zatwierdzające zmianę uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,- decyzje o zmianie lasu na użytek rolne, gdy las nie stanowi własności Skarbu Państwa i powierzchnia tego lasu przekracza 10 ha- akty administracyjne, stanowione w pierwszej instancji  przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: • decyzje w imieniu własnym , w stosunku do których funkcją organu administracyjnego drugiego stopnia przypada ministrowi właściwemu do spraw środowiska (odwołania od decyzji administracyjnych, podjętych w imieniu własnym, Dyrektor Generalny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska)- decyzje w zakresie przyznawania osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnych środków funduszu leśnego na zalesianie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, - decyzje w zakresie przyznawania środków funduszu leśnego na badania naukowe i inne zadania w zakresie gospodarki leśnej w parkach narodowych,- decyzje nakazujące właścicielom lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa na wkraczanie określonych osób na grunt poza władaniem Lasów Państwowych w związku ze sporządzaniem wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów,• decyzje z upoważnienia oraz w imieniu ministra właściwego do spraw środowiska wyrażająca  zgodę na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze  na cele nieleśne stosownie do art.7 ust. 2 pkt.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tym, że jeśli strona, niezadowolona z decyzji, wydanej z upoważnienia ministra środowiska  na podstawie art. 7 ust. 2 pkt.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, zwróci się o ponowne rozpatrzenie decyzji – minister właściwy do spraw środowiska czynność, niezbędne do rozpatrzenia tego wystąpienia, przeprowadza oraz będące ich wynikiem decyzje administracyjne podejmuje osobiście.j) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczowie, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, są organami właściwymi w sprawach związanych z gospodarowaniem  nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi we władaniu Lasów Państwowych, albowiem: (p.102)- podstawowym aktem prawnym, regulującym sprawy gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,  jest ustawa o gospodarce nieruchomościami,- w ustawie tej podkreślono, że nie narusza ona innych ustaw w zakresie gospodarki nieruchomościami., w tym w szczególności ustawy o lasach,- ustawa o gospodarce nieruchomościami określiła, że z zastrzeżeniem wyjątków, wynikających z jej przepisów oraz przepisów odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, - z ustawy o lasach wynika, że nadleśniczowie, dyrektorzy regionalnej dyrekcji LP oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwa w stosunkach cywilnoprawnych są reprezentantami Skarbu Państwa w zakresie ich działania, zaś Lasy Państwowe reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia- do zakresu działania tych organów bez wątpienia należy, zgodnie z art.4 ustawy o lasach, gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomościami, pozostającymi w ich zarządzie,- prowadzi to do oczywistej konkluzji prawnej, że w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych właściwi są wyżej wymienieni kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – z wyłączeniem, co oczywiste, uprawnień do podejmowania decyzji administracyjnych, jeśli takie władcze akty administracyjne w toku gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa są przez ustawę o gospodarce nieruchomościami wymagane (uprawnienia do wydawana decyzji administracyjnych w toku gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie LP muszą zatem pozostać np. przy organach  wskazanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, chyba że przynależne są do kierowników jednostek organizacyjnych LP z mocy innych przepisów prawa ),- z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że nieruchomości w zarządzie Lasów Państwowych stały się w dacie wejścia w życie tej ustawy  składową zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego to wniosku prowadzi następujący wywód:• jak zaznaczono, ustawa o gospodarce nieruchomościami powinna być stosowana w sposób nie naruszający ustawy o lasach,• w ustawie o lasach nie ma zapisu, że nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych nie stanowią składnika zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, • w dacie wejście ustawy o gospodarce nieruchomościami w życie – nieruchomości , znajdujące się w zarządzie LP: - należały do Skarbu Państwa (były własnością Skarbu Państwa),- nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym,- nie znajdowały się w trwałym zarządzie w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,- w zdecydowanej większości przypadków nie były obciążone prawem użytkowania,• wszystkie zatem nieruchomości w zarządzie Lasów Państwowych, z wyjątkiem nieruchomości obciążonych prawem użytkowania wieczystego lub prawem użytkowania, spełniały kryteria zaliczenia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, - zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami – generalną zasadą jest, że zasobami nieruchomościami Skarbu Państwa gospodarują starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, - do zadań starosty należy:• ewidencjonowanie nieruchomości;• zapewnianie wyceny nieruchomości;• sporządzanie planów wykorzystania zasobów;• zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniami lub zniszczeniem;• naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności;• prowadzenie współpracy z innymi organami, które z mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa;• zbywanie za zgodą wojewody nieruchomości, wchodzące w skład zasobu;• podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomościach, o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.- jak wywiedziono powyżej – w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych, w rolę starosty wchodzą z mocy wyjątku, zawartego w ustawie o lasach, nadleśniczowie, dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP oraz Dyrektor Generalny LP – bez prawa do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami, nie przypisanych im wprost na podstawie innych unormowań prawnych,- zwraca przy tym uwagę, że regulacje ustawy o lasach (prawa leśnego w ogóle) pozwalają w całości na wypełnianie przez wyżej wymienionych kierowników jednostek organizacyjnych LP zadań przypisanych w odniesieniu do zasobu nieruchomości S.P. staroście, - i tak w szczególności:• art. 4 ustawy o lasach  zobowiązuje  LP do prowadzenia ewidencji oraz ustalania wartości majątku Skarbu Państwa,  • plany urządzenia lasu oraz plany finansowo – gospodarcze jednostek organizacyjnych LP i Lasów Państwowych wypełniają rolę planów wykorzystania zasobów, • występowanie w roli reprezentanta Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania w powiązaniu z uprawnieniem do prowadzenia działalności administracyjnej i zasadą samodzielności finansowej LP – uprawnia i zobowiązuje nadleśniczych, dyrektorów regionalnych dyrekcji LP oraz Dyrektora Generalnego LP do czerpania pożytków z gospodarowania nieruchomościami i dochodzenia mienia w postępowaniu sądowym.Końcowo należy podnieść, że gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, ujęte w powyższym katalogu zadań starosty ( za wyjątkiem zbywania nieruchomości ), wchodzi w skład zasadniczej działalności administracyjnej, mieszczącej się a ramach zarządu zwykłegok) Lasy Państwowe są pracodawcami w rozumieniu kodeksu pracy, albowiem: (p.103) (p.101)- w normie art.3 k. p. określono, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników,- w normie art. 3 (1) § 1 k.p. określono, że za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba, - ustawa o lasach  jedynie nadleśniczemu nadało wprost uprawnienie do zatrudniania pracowników (pracowników Nadleśnictwa). Nadleśnictwo jest więc bezdyskusyjnie pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, - w odniesieniu do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i innych jednostek organizacyjnych LP bez osobowości prawnej, przypisanie im właściwości do występowania w roli  pracodawców  musi następować z uwzględnieniem : zasady racjonalnego ustawodawcy, uprawnień do nawiązywania stosunku pracy, odziedziczonych z    poprzedniego porządku prawnego – z mocy unormowań ustawy o lasach, oraz  utartego zwyczaju l) Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie zostały utworzone do organizowania lub/oraz świadczenia usług użyteczności publicznej, albowiem: - według Cezarego Kosikowskiego („Polskie Publiczne Prawo Gospodarcze” – Wydawnictwa Prawnicze PWN; Warszawa 1998 r ) – „z prawnego punktu widzenia przedsiębiorstwami użyteczności publicznej są tylko te przedsiębiorstwa państwowe, którym organ założycielski nadał taki status w akcie utworzenia przedsiębiorstwa”. ,- z artykułu 6 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wynika, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności, w szczególności w zakresie produkcji lub świadczenia usług w zakresie inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną, zarządu państwowymi zasobami lokalowymi, zarządu państwowymi terenami zielonymi, zarządu uzdrowiskami, usług pogrzebowych i utrzymania urządzeń cmentarnych, usług kulturalnych; - normy prawne, dotyczące przedsiębiorstw użyteczności publicznej, wymagają określenia przez organ założycielski, w granicach obowiązujących przepisów, zakresu i warunków, na jakich przedsiębiorstwa użyteczności publicznej obowiązane są świadczyć usługi na rzecz ludności, a także nakładają na organ założycielski obowiązek dotowania działalności przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którego działalność jest nierentowna, ale konieczna ze względu na potrzebę zaspokojenia potrzeb ludności- traktując unormowania dotyczące przedsiębiorstw użyteczności publicznej w sposób posiłkowy należy zauważyć, że- Lasy Państwowe wymienionej powyżej działalności, wyczerpującej znamiona użyteczności publicznej nie prowadzą,- w ustawie o lasach nie określono, że Lasy Państwowe zostały utworzone do organizowania oraz świadczenia usług użyteczności publicznej w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania potrzeb ludności,- system finansowy Lasów Państwowych nie przewiduje dotacji zewnętrznych, pokrywających ewentualny deficyt finansowy- z unormowań, zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami wynika, że realizacją celów publicznych jest: przeznaczanie oraz wykorzystywanie nieruchomości pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie dróg publicznych, dróg wodnych, obiektów i urządzeń transportu publicznego, obiektów i urządzeń kontroli ruchu lotniczego, obiektów i urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii, innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utulizacji, obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich, zakładania i utrzymania cmentarzy, regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, ochrona nieruchomości stanowiących dobra kultury w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.,- z przywołanego powyżej  katalogu wynika niezbicie i w sposób oczywisty, że przeznaczanie nieruchomości Skarbu Państwa do gospodarki leśnej oraz prowadzenie tej działalności nie jest w ujęciu generalnym wypełnianiem celów publicznych, - powołany autor przywołuje i omawia szereg kryteriów techniczno-ekonomicznych oraz społeczno-prawnych, pozwalających na identyfikację jednostek użyteczności publicznej: jedynie w odniesieniu do działalności Lasów Państwowych, polegających na kształtowaniu (modyfikowaniu, wzmacnianiu) metodami gospodarki leśnej i stawianiu do dyspozycji społeczeństwa i gospodarki  narodowej pozaprodukcyjnych funkcji lasu, jednostka ta spełnia większość z powołanych przez Kosikowskiego kryteriów ( na przykład takich, jak: usługowy charakter świadczeń, brak możliwości magazynowania większości z nich, zaspakajanie potrzeb zbiorowych, wykorzystywanie majątku publicznego do świadczeń, brak nastawienia na zysk, ale z drugiej strony pozaprodukcyjne świadczenia lasu nie wypełniają kryterium konieczności nieprzerwanej ich podaży; na przykład lasy środkowej Europy, nie są w stanie, nawet gdyby była ta konieczność, wypełniać w sposób nieprzerwany funkcji łagodzenia efektu cieplarnianego, choćby z tego względu, że w okresie zimowym następuje spowolnienie lub zanik procesów życiowych roślinności leśnej,- wszelkie zatem świadczenia produkcyjne oraz usługi jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie działalności ubocznej, dodatkowej i administracyjnej nie mogą stanowić podstawy teoretycznej do zaliczenia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do jednostek użyteczności publicznej, gdyż łatwo wykazać, że nie spełniają powołanych kryteriów, - to, iż jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przy kreowaniu pozaprodukcyjnych funkcji lasu przystają częściowo do teoretycznego modelu jednostki użyteczności publicznej, nie może oczywiście stanowić wystarczającej przesłanki zaliczenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych i objęcia jurysdykcją ustawy o finansach publicznych, - zaliczenie Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych wywołałoby ewidentny konflikt między regulacjami, zawartymi w ustawie o finansach publicznych, a regulacjami ustawy o lasach – m.in. w odniesien

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

Planowanie

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z podsystemów systemu LAS. Podsystem planowanie pełni wielorakie funkcje związane głównie z tworzeniem i nadzorem nad realizacją planów rocznych i wieloletnich, a także tworzy warstwę pośrednią pomiędzy poszczególnymi podsystemami aplikacji LAS a bazą danych o stanie lasu – przechowuje informacje wykorzystywane następnie w procesach aktualizacji opisów taksacyjnych lasu. System planów integruje w sobie informacje o wszystkich zaszłych zdarzenia gospodarczych, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, a poprzez powiązanie poprzez adres leśny z opisem taksacyjnym, stanowi bazę danych do corocznego procesu jego aktualizacji. – Wspomaga proces planowania w cyklach rocznych umożliwiając szczegółowe planowanie przewidzianych do wykonania czynności gospodarczych w ramach specyficznych dla poszczególnych działalności typów planów (POZ – pozyskanie, HOD – hodowla lasu, OCHRL – ochrona lasu itp.) i z odniesieniem do określonej przestrzennie (poprzez adres leśny) lokalizacji w terenie. Planowanie odbywa się, zarówno w aspekcie finansowym, jak i rzeczowym, poprzez szczegółowe wyspecyfikowanie przewidzianych do wykonania czynności, wymaganych materiałów i możliwych do uzyskania produktów. – Wspomaga proces nadzoru i kontroli nad realizacją planów poprzez rejestrację na każdej z planowanych pozycji planu informacji o jej wykonaniu (faktycznie wykonanych czynnościach, zużytych materiałach i uzyskanych produktach) w układzie analogicznym, jak po stronie planu. – Zawiera wskazówki gospodarcze opracowane na etapie sporządzania planu urządzania lasu, będące wytycznymi do tworzenia rocznych planów gospodarczych. – Umożliwia śledzenie realizacji wieloletnich planów gospodarczych (dotyczy Użytkowania i Hodowli Lasu). – Zawiera mechanizmy pozwalające na wariantowanie i optymalizacje projektów planów rocznych. – Zawiera moduł do rejestracji i rozliczania umów na dotacje. - Zawiera moduł do rejestracji i przetwarzanie szacunków brakarskich podstawowych dokumentów źródłowych do tworzenia planu pozyskania drewna, – Zawiera moduł tworzenia planów sprzedaży drewna. – Zawiera moduł wspomagający proces nadzoru nad realizacją umów na wykonanie prac leśnych zawieranych w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. – Wspomaga proces kontroli wewnętrznej poprzez możliwość rejestracji do każdej z pozycji planu dokumentu źródłowego pt. „Protokół z kontroli”. – Stanowi podstawowe źródło wstępnie zagregowanej i przetworzonej informacji na potrzeby hurtowni danych Lasów Państwowych. Wbudowane mechanizmy zapewniają integracją modułu planowania z innymi podsystemami, w szczególności z podsystemem Finansowo - Księgowym, w takim zakresie iż umożliwiają automatyczne dekretowanie i księgowanie dokumentów wystawionych z powołaniem się na określoną pozycję planu. Mechanizm ten opiera się o tzw. grupę czynności jednoznacznie przypisaną do każdej z pozycji planu a grupującą czynności o podobnym charakterze i w podobny sposób wpływające na opis taksacyjny lasu w procesie jego aktualizacji. Grupa czynność (np. ODN-ZRB – odnowienie zrębów) zawiera w swojej definicji odniesienie do właściwych dla typu wykonywanych prac miejsca powstawania kosztów (MPK) a poprzez powiązanie w innych słowniku MPG z konkretnymi kontami zespołu „5” umożliwia automatyczne i prawidłowe odniesienie kosztów w księgach rachunkowych.

Zobacz więcej...

Drzewa i krzewy

porzeczka i agrest

(botanika leśna, drzewa i krzewy leśne), (Ribes) rodzaj z rodziny agrestowatych (Grossulariaceae) obejmujący około 150 gatunków w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej oraz w Andach. W Polsce 5 gatunków dziko rosnących. Porzeczka alpejska (Ribes alpinum L.). Krzew do 2 m wysokości. Pędy cienkie, jasnobrązowe lub popielatoszare, nagie. Korowina na silnych pędach rocznych oraz dwuletnich złuszczająca się podłużnymi pasemkami. Pąki wąskojajowate, ostro zakończone, wyraźnie jaśniejsze od pędu. Łuski słomkowożółte lub jasnobrązowe, na brzegach ciemniejsze. Liście zwykle 3-klapowe, do 5 cm długości, brzegiem grubo piłkowane, z wierzchu z nielicznymi sztywnymi włoskami. Roślina dwupienna. Kwiaty w wyprostowanych gronach, zielonkawożółte, rozwijają się w kwietniu. Owoce (jagody) czerwone. Występowanie – zachodnia i środkowa Europa, Maroko, zachodni Kaukaz oraz północno-wschodnia Anatolia. Zwarty zasięg od południowej i wschodniej Francji po południową Szwecję, rejon Zatoki Fińskiej oraz Albanię i Bułgarię. Gatunek górski z licznymi stanowiskami na niżu. W Polsce spotykany na całym obszarze, jednak największe zagęszczenie stanowisk znajduje się w górach, gdzie dochodzi do górnej granicy lasu. Żyzne lasy liściaste, buczyny, grądy i dąbrowy oraz zarośla na skałkach wapiennych. Porzeczka czarna (Ribes nigrum  L.). Krzew do 2 m wysokości. Pędy grube, brązowoszare, czasami czerwonawe, w górnej części z licznymi drobnymi, żółtymi gruczołkami i krótkimi, białymi włoskami. Po roztarciu, podobnie jak liście, nieprzyjemnie pachnące. Pąki jajowate, tępo zakończone, odstające od pędu. Łuski czerwonawe, omszone, na brzegu orzęsione. Liście z 3-5 zaostrzonymi klapami, u nasady sercowate, brzegiem nieregularnie piłkowane. Blaszki spodem rzadko owłosione i pokryte gruczołkami. Kwiaty w zwisających gronach, zielonkawe lub czerwonawe rozwijają się w końcu kwietnia i w maju. Owoce czarne.  Szeroki zasięg w Eurazji: środkowa i północna Europa, Syberia, północna Mongolia, Chiny i Kazachstan. W Polsce na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Siedliska wilgotnych lasów liściastych. Głównie olsy (gatunek charakterystyczny dla olsu porzeczkowego) oraz  łęgi jesionowo-olszowe. Porzeczka dzika (Ribes spicatum Robson). Krzew do 2 m wysokości. Pędy popielatobrązowe, w górnej części omszone, poza tym nagie. Liście o szerokości większej od długości, 3-5-klapowe, z nasadą klinowatą, ściętą lub wyjątkowo płytkosercowatą, na brzegu piłłkowanoząbkowane.  Klapy zaostrzone. Kwiaty w gronach wyprostowanych lub wzniesionych, zielonawe lub czerwonawe. Owoce czerwone. Występowanie – środkowa i północna Europa oraz północna Syberia i Mandżuria. W Polsce południowo-wschodnia granica zasięgu przebiegająca wzdłuż doliny Wisły i Sanu. Siedliska żyznych i wilgotnych lasów liściastych. Łęgi jesionowo-olszowe, wiązowo-jesionowe i topolowo-wierzbowe oraz olsy. Porzeczka skalna (Ribes petraeum Wulfen). Krzew podobny do porzeczki dzikiej różniący się od niej nagimi, grubymi, prosto wzniesionymi pędami i bardziej zaostrzonymi klapami liści. Występuje w górach środkowej, zachodniej i południowej Europy; w Polsce na terenie Babiej Góry, Karkonoszy, Tatr oraz w Bieszczadach, często w zbiorowiskach zarośli subalpejskich. Porzeczka agrest, agrest (Ribes uva-crispa L.). Krzew do 1 m wysokości. Pędy jasnoszare lub jasnobrązowe, szaro owłosione. Pąki stożkowate, zaostrzone, odstające od pędu. Łuski brązowe, ciemno obrzeżone. Kolce pojedyncze, podwójne lub potrójne, osadzone w węzłach pod pąkami. Liście 3-5-klapowe, u nasady płytkosercowate, na brzegu głęboko piłkowane lub wrębne, pod spodem owłosione. Kwiaty po 1 lub 2 ukazują się w kwietniu i maju. Owoce kuliste lub jajowate, gruczołowato lub szczeciniasto owłosione, zielone, żółte lub czerwonofioletowe. Występowanie – środkowa i południowa Europa, północna Afryka, Kaukaz oraz północny Iran. W Polsce naturalne stanowiska prawdopodobnie tylko w górach oraz w pasie kotlin podgórskich i wyżyn środkowych. Gatunek uprawiany od średniowiecza i na wielu stanowiskach zdziczały.

Zobacz więcej...

Użytkowanie lasu

pożytki lasu

(użytkowanie lasu), dobra materialne i niematerialne, zaspokajające określone potrzeby społeczne (w tym gospodarcze) :a) powstałe jako wynik regulowanych funkcji lasu (las rozumiany jako grunt pokryty roślinnością leśną oraz przejściowo pozbawiony roślinności leśnej), z zastrzeżeniem możliwości powstawania w/w dóbr w wyniku pozostałej działalności leśnej, w szczególności w wyniku ochrony przyrodyb) będące rezultatem prawidłowej gospodarki leśnej (także innej prawidłowej działalności leśnej, zwłaszcza ochrony przyrody), prowadzonej z odpowiednim udziałem lasów jako gruntów trwale pozbawionych roślinności leśnej oraz innych niż las leśnych zasobów ekonomicznych, c) stające się, z chwilą rozpoczęcia ich poboru z lasu, pożytkiem naturalnym w szerokim rozumieniu odpowiednich unormowań kodeksu cywilnego (pobór dóbr, o których mowa w lit. b) oraz lit. c) = pobór pożytków naturalnych lasu) d) obejmujące w szczególności :- dobra materialne w postaci drewna oraz innych użytków głównych lasu, takich jak: materiał rozmnożeniowy (w tym szyszki, nasiona, wegetatywny materiał rozmnożeniowy), sadzonki roślinności leśnej (głównie drzew lub/oraz krzewów), nawozy organiczne, szczepionki grzybowe oraz podobne produkty powstające w toku zagospodarowania lasu i użytkowania  lasu,- dobra materialne w postaci użytków ubocznych lasu, takie, jak: tusze zwierzyny łownej lub/oraz trofea łowieckie, grzyby, owoce leśne, zioła, inne części runa leśnego, igliwie (w tym pod postacią stroiszu), żywica, kora, choinki, karpina,- dobra materialne oraz możliwie najszerzej rozumiane wartości niematerialne i prawne powstające w ramach ochrony przyrody w lasach - różne świadczenia niematerialne (oddziaływania) lasu jako gruntu pokrytego roślinnością leśną lub przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, zrealizowane z odpowiednim udziałem gruntów trwale pozbawionych roślinności leśnej oraz innych składowych leśnych zasobów ekonomicznych –  polegające w szczególności na :• kształtowaniu przez las korzystnych cech oraz właściwości różnych środowisk (środowiskotwórcze świadczenia lasu),• chronieniu przez las „wzorców” środowiskowych, chronieniu przez las różnych środowisk przed deprecjacją lub pogorszeniem jego stanu, chronieniu (poza zakresem pojęciowym ochrony przyrody) szczególnych fragmentów środowiska (ochronne świadczenia lasu),• stwarzaniu przez las możliwości oraz podstaw do pobierania przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej rozmaitych pożytków prawnych ( pożytków cywilnych rzeczy oraz pożytków praw ) (dochodotwórcze świadczenia lasu) – w tym m.in. stwarzanie przez las możliwości oraz podstaw do:- pobierania przez gospodarzy lasów pożytków cywilnych lasu poprzez zbywanie   materialnych pożytków naturalnych lasu, - pobierania przez gospodarzy lasów pożytków cywilnych lasu poprzez zbywanie niektórych niematerialnych pożytków naturalnych lasu,- pobierania przez gospodarzy lasów pożytków  poprzez wytwarzanie lub wykonywanie (z użyciem leśnych zasobów ekonomicznych), z opcją zbycia, produktów i usług wzajemnych w ramach gospodarki leśnej lub usług wzajemnych poza ramami zwykłego zarządu,- pobierania przez gospodarzy lasów pożytków  poprzez wytwarzanie lub wykonywanie (z użyciem leśnych zasobów ekonomicznych), z opcją zbycia,  produktów i usług działalności dodatkowej w ramach gospodarki leśnej, - pobierania przez gospodarzy lasów pożytków prawa poprzez wytwarzanie (z użyciem leśnych zasobów ekonomicznych), z opcją zbycia, wartości niematerialnych i prawnych oraz wszelkich zbywalnych efektów (świadczeń) zasadniczej działalności administracyjnej (praktycznie jest to działalność poza ramami zwykłego zarządu); pobierania przez gospodarzy lasów pożytków  poprzez wytwarzanie lub wykonywanie (z użyciem leśnych zasobów ekonomicznych), z opcją zbycia, różnych produktów i usług pozostałej zarobkowej działalności poza ramami zwykłego zarządu,- pobierania przez gospodarzy lasów pożytków poprzez oddawanie lasów oraz innych składników majątkowych do odpłatnego korzystania,- pobierania przez gospodarzy lasów pożytków poprzez zbywanie za odpłatnością określonych leśnych zasobów majątkowych,- pobieranie przez gospodarzy lasów pożytków prawa – środków na realizację zadań administracji publicznej, różnych środków oraz korzyści z pomocy publicznej oraz  środków z budżetu Unii Europejskiej (wraz ze środkami towarzyszącymi),- pobierania przez gospodarzy lasów pożytków prawa w postaci rekompensat o charakterze odszkodowawczym,- pobierania przez gospodarzy lasów innych korzyści (w tym o charakterze nadzwyczajnym),- pobierania przez pracowników gospodarzy lasów korzyści z tytułu wykonywanej pracy (w tym w postaci wynagrodzenia oraz innych świadczeń)- pobierania przez kontrahentów gospodarzy lasów (świadczeniodawców) pożytków w postaci wynagrodzenia oraz innych korzyści za wykonane prace, zrealizowane usługi lub zbywane produkty,- pobierania przez najemców, dzierżawców, użytkowników, posiadaczy zależnych ( oraz korzystających z lasu na podstawie innych tytułów ) lasu pożytków poprzez sprzedaż (uzyskiwanie innych korzyści ze zbywania) zrealizowanych przez nich świadczeń (usług) albo produktów, wykonywanych z udziałem posiadanych lasów,- pobierania przez pracowników kontrahentów gospodarzy lasów ( t. j. przez świadczeniodawców oraz przez korzystających z lasu na podstawie różnych tytułów prawnych) pożytków prawnych w postaci wynagrodzeń oraz innych korzyści za pracę, - pobierania pożytków prawnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz budżet państwa przede wszystkim w postaci podatków• pełnieniu przez grunty, obejmujące lasy roli rezerwuaru majątkowego (lokaty majątkowej) oraz stwarzaniu przez warunków oraz podstaw formalnych do pomnażania leśnych zasobów majątkowych w drodze ich wytwarzania oraz nabywania (lokacyjne oraz majątkowotwórcze funkcje lasu).W uzupełnieniu powyższej specyfikacji należy podnieść, że kodeks cywilny wyróżnia pożytki naturalne rzeczy, pożytki cywilne rzeczy oraz pożytki prawa. Według kodeksu cywilnego pobranie (osiągnięcie, uzyskanie) każdego pożytku jest dochodem (dochodem z rzeczy lub dochodem, które przynosi określone prawo zgodnie  ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem) [w następstwie zakończonego procesu pobierania pożytku osiągany jest dochód].. Według kodeksu cywilnego nie każdy dochód wiąże się z pobraniem pożytku. Oto w art. 140 kodeksu cywilnego jest mowa o pobieraniu pożytków i innych dochodów z rzeczy ( „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy”). W art. 53. § 1.kodeksu cywilnego określono, że  pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Innymi słowy, odnosząc unormowanie art. 53. § 1. do lasów - pożytkiem naturalnym lasu (jako gruntu pokrytego roślinnością leśną lub przejściowo pozbawionego roślinności leśnej) są te jego (tego lasu) części składowe, które najpierw powstają w wyniku prawidłowej gospodarki leśnej, a następnie, w toku prawidłowej gospodarki leśnej, są od lasu odłączane, stając się po odłączeniu (po definitywnym pobraniu) normalnym dochodem z lasu. Z kolei w art. 53. § 2. określono, że pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Od razu wskazać tu należy na pewne niedomówienia kodeksu cywilnego, jak chodzi o jednoznaczne rozróżnianie pożytków naturalnych i pożytków cywilnych rzeczy . Otóż nie ulega wątpliwości, że doprowadzenie do wytworzenia części składowej lasu (części składowej każdej rzeczy) jako potencjalnego pożytku naturalnego oraz odłączenie tej części składowej lasu (części składowej każdej rzeczy) w zasadzie nie jest możliwe bez jakichkolwiek podstaw w postaci poprzedzających oraz towarzyszących stosunków prawnych, chyba że odnieść to do pierwotnych całkowicie samowystarczalnych gospodarstw leśnych na fikcyjnych bezludnych wyspach, gdzie na przykład nie zachodzi potrzeba ani nawet nie ma możliwości dokonania zakupu przynajmniej materiału siewnego. Współcześnie nawet przysłowiowe zbieranie szyszek spadłych z drzew wymaga co najmniej stosunku prawnego zlecenia (choćby bez wynagrodzenia), zawieranego (choćby ustnie) ze zbieraczami tych szyszek. Wydaje się zatem, że w intencji ustawodawcy pożytkiem cywilnym rzeczy jest w szczególności : korzystne zbycie na podstawie stosunku prawnego przez właściciela rzeczy w celu uzyskania dochodu pobranych uprzednio pożytków naturalnych rzeczy, ale także korzystne zbycie na podstawie stosunku prawnego w celu uzyskania dochodu wszelkich usług i robót materialnych, realizowanych przez właściciela z użyciem rzeczy, a ponadto – uzasadnione  zbycie części lub całości rzeczy, która pierwotnie zaistniała dla wytwarzania części składowych, które po odłączeniu stawały się w toku prawidłowej gospodarki pożytkami naturalnymi. W pożytkach cywilnych stosunek prawny jest zatem istotą, jest warunkiem nieodzownym osiągnięcia dochodu z rzeczy. Skoro kodeks cywilny  rozróżnił pobieranie pożytków jako osiąganie dochodów z rzeczy oraz osiąganie dochodów z rzeczy na innej drodze aniżeli poprzez pobieranie pożytków rzeczy, to (zakładając, że owe inne dochody z rzeczy nie zostały w kodeksie cywilnym przywołane „na wszelki wypadek”) trzeba dojść do wniosku, że teoretycznie możemy mówić o: a) dochodach z rzeczy jako definitywnie pobranych pożytkach naturalnych rzeczy (dochodach, powstających w następstwie definitywnego pobrania pożytków naturalnych rzeczy),b) dochodach z rzeczy (dosłownie: dochodach, które rzecz przynosi) jako pożytkach cywilnych rzeczy (dochodach powstających w następstwie definitywnego pobrania pożytku cywilnego), orazc) innych dochodach z rzeczy, którymi hipotetycznie mogą być :- płody oraz inne odłączone od rzeczy części składowe, powstałe, a następnie pobrane w następstwie działalności, naruszającej zasady prawidłowej gospodarki – co najmniej w odniesieniu do jednej z wykonywanych czynności faktycznych oraz prawnych  ( w tym części składowe rzeczy odłączone od całości ze szkodą dla tej całości lub ze szkodą dla odłączonej części składowej rzeczy) lub/oraz - płody oraz inne odłączone od rzeczy części składowe, nie będących normalnym dochodem z rzeczy, choć będących następstwem prawidłowej działalności, - dochodach, które rzecz powinna przynosić na podstawie stosunku prawnego, jednak osiąganych bez takiego stosunku prawnego,- dochodach, nie będących pobraniem płodów i innych odłączonych od rzeczy części składowych, ani nie będących dochodami, wymagającymi stosunku prawnego.Ważąc na okoliczność, że regulacja art. 140. kodeksu cywilnego mówi o pobieraniu pożytków i innych dochodach z rzeczy, osiąganych w warunkach prawidłowych stanów faktycznych, powyższą teoretyczną listę innych dochodów z rzeczy należy ograniczyć do innych dochodów, pojawiających się w następstwie odłączania od rzeczy części składowych w następstwie prawidłowej działalności, nie będących dochodami normalnymi z rzeczy oraz do innych dochodów z rzeczy, nie będących pobranymi płodami i innymi odłączonymi od rzeczy częściami składowymi., ani nie będących dochodami, wymagającymi stosunku prawnego. W odniesieniu do działalności leśnej jako przykład tak rozumianych innych dochodów z rzeczy można przytoczyć:a) pobieranie przez gospodarzy lasów materialnych pożytków naturalnych w realizacji zadań w stanach nadzwyczajnych, w tym w stanach, wynikających ze stanów klęsk żywiołowych, pobieranie przez gospodarzy lasów oraz zużywanie bez stosunku prawnego wszelkich innych pożytków naturalnych w ramach działalności poza ramami zwykłego zarządu (z potrzeby chwili),b) dochody z lasu, związane wyłącznie z nieregulowanymi (naturalnymi) funkcjami lasu – w lasach pozostających praktycznie poza obszarem jakiejkolwiek ingerencji człowieka (jakiejkolwiek działalności leśnej), choćby polegającej na prowadzeniu w tych lasach wyłącznie ochrony przyrodySatysfakcję z powyższego wywody zakłóca norma art. 207. kodeksu cywilnego, w której mówi się o pożytkach i innych przychodach z rzeczy wspólnej. Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca   pojęcie pobrania pożytku związał konsekwentnie z pojęciem dochodu. W normie art. 207. kodeksu cywilnego pobrany pożytek stał się „tymczasem” szczególnym przypadkiem przychodu. Ponieważ pobrany pożytek jako dochód nie może być raz szczególnym przypadkiem dochodu, a raz szczególnym przypadkiem przychodu – więc musi to prowadzić do wniosku, że pojęcia dochodu i przychodu (w kontekście pojęcia „pożytki”)  zostały w kodeksie cywilnym użyte zamiennie. W kodeksie cywilnym nie mamy niestety uregulowań prawnych, na podstawie których można byłoby wyprowadzić jednoznaczną definicję dochodu czy przychodu. Definicję przychodu oraz dochodu przynosi natomiast ustawa o rachunkowości. Pojęciami tymi posługuje się również ustawa o finansach publicznych. ., zawartej w ustawie o rachunkowości, gdyż ustawa o rachunkowości zajmuje się zasobami majątkowymi, będącymi „kontrolowanymi” przez jednostkę aktywami, ujmowanymi w urządzeniach księgowych, ustalonymi co do wiarygodnej wartości; w szczególności przychód w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest „zapowiedzią” pojawienia się w jednostce korzyści majątkowych w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia jej zobowiązań, a końcowo skutkujących wzrostem kapitału własnego jednostki lub zmniejszenia niedoboru tego kapitału. Przychód w rozumieniu ustawy o rachunkowości wykazuje największe podobieństwo do dochodu, jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, jak również do dochodu, jakie prawo przynosi zgodnie z jego społeczno – gospodarczym przeznaczeniem. (przychód w rozumieniu ustawy o rachunkowości = dochód cywilny z rzeczy lub dochód prawa). W kodeksie cywilnym pożytkiem naturalnym jest na przykład jabłko spadłe z drzewa gospodarza, który najczęściej żadnej księgowości nie prowadzi. Wydaje się, że w rozumieniu kodeksu cywilnego dochodem z rzeczy jest każde przysporzenie, powstające za „sprawą” tej rzeczy, mające korzystny wpływ na stan (ilość,. wartość, przydatność, użyteczność) oraz funkcjonowanie określonych zasobów ekonomicznych (zasobów ludzkich lub zasobów majątkowych, rozpatrywanych wraz ze wszystkimi przymiotami tych zasobów). Dochodem jest każda korzyść ekonomiczna, powstająca dzięki danej rzeczy. Jeśli osiągnięcie tak rozumianego dochodu z rzeczy (dochodu normalnego z rzeczy)  wymaga w ramach   działalności, prowadzonej zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, pobrania płodów, „wydawanych” przez tę rzecz, lub odłączenia od niej innych części składowych, wówczas należy mówić o pobieraniu pożytków naturalnych rzeczy. W tym miejscu należy zauważyć, że kodeks cywilny w sposób bardzo ogólny, żeby nie użyć terminu „ w sposób eufemistyczny”, określa część składową rzeczy : „częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47. § 2.)”.  Wszystko – to znaczy wszystko, co ma wymiar materialny, jak i niematerialny, a składa się na daną rzecz. Z art. 53. § 1. kodeksu cywilnego w powiązaniu z art. 47 § 2  wynika , że od rzeczy mogą być odłączane określone jej części, stając się płodami lub innymi odłączonymi częściami składowymi rzeczy, o ile płody te oraz inne odłączone części składowe rzeczy stanowią normalny  dochód z rzeczy. A zatem częściami składowymi rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączanego, w tym te części składowe, które z chwilą rozpoczęcia odłączania oraz po odłączaniu stają się pożytkami naturalnymi rzeczy. W art. 45 kodeksu cywilnego ustawodawca zastrzegł, że rzeczami w rozumieniu (....) kodeksu są tylko przedmioty materialne. Oznacza to, że kodeks cywilny dopuścił, iż oprócz przedmiotów materialnych mogą występować przedmioty (dobra) niematerialne. Nie może ulegać najmniejszej wątpliwości, że częścią składową lasu ( w szczególności jako gruntu pokrytego roślinnością leśną ) są wytworzone przez las, z użyciem metod prawidłowej gospodarki leśnej (innej działalności), dobra (przedmioty) materialne, stające się po ich odłączeniu  materialnymi  „płodami” lasu (materialne użytki lasu). Te dobra materialne, wytwarzane przez las (i pozostające w lesie do czasu odłączenia), są potencjalnymi materialnymi pożytkami naturalnymi lasu. Pobranie z lasu tych potencjalnych  materialnych pożytków naturalnych jest realizacją normalnego dochodu z lasu. Pobrany z lasu materialny pożytek naturalny z lasu, np. w postaci pozyskanego drewna, może następnie stać się pożytkiem cywilnym (pożytkiem cywilnym z drewna), jeżeli na podstawie stosunku prawnego (umowy kupna sprzedaży drewna) przysporzy właścicielowi drewna (na przykład Skarbowi Państwa)  dochodu w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami wytworzenia. Częścią składową lasu są również zrealizowane przez las, z udziałem metod gospodarki leśnej (innej działalności leśnej), niematerialne świadczenia (oddziaływania) lasu ( w szczególności jako gruntu, pokrytego roślinnością leśną). Takie zrealizowane (pobrane) świadczenia są bez wątpienia niematerialnym pożytkiem naturalnym lasu. Powyższym rozważaniom w zasadzie nie sprzeciwiają się regulacje, zawarte w prawie leśnym w odniesieniu do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.. Otóż w art. 4 ust.3. ustawa o lasach określiła, że w ramach zarządu, sprawowanego w stosunku do lasów własności Skarbu Państwa przez Lasy Państwowe: prowadzą one gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość,. Z kolei z art. 6. ustawy o lasach wynika, że gospodarka leśna oznacza: a) prowadzenie działalności leśnej w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, b) dokonywanie sprzedaży produktów, o których mowa w lit. a),c) realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.Skoro gospodarka leśna obejmuje realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu, to oznacza to, że gospodarz lasu w toku gospodarki leśnej obowiązany jest „wyzwalać”, uruchamiać, powodować pojawienie się (wystąpienie) niematerialnych świadczeń lasu jako odpowiednio wzmocnionych lub zmodyfikowanych naturalnych funkcji (świadczeń) lasu, a następnie doprowadzać do wykorzystania tych zrealizowanych niematerialnych  świadczeń lasu zgodnie z ich społeczno – gospodarczym przeznaczeniem. W niektórych naukowych kręgach opiniotwórczych (np. w zespole pracowników naukowych skupionym wokół Prof. Andrzeja Klocka, Dyrektora Instytutu Badawczego  Leśnictwa)  kreowany jest pogląd, że realizacja niektórych pozaprodukcyjnych funkcji lasu wymaga zaniechania pewnych działań, skutkująca utratą części korzyści materialnych, jakie las mógłby przynieść, gdyby nie „musiał” realizować pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Wydaje się, że jest to pogląd błędny, jeśli poważnie traktować równoważność wszystkich funkcji lasu: materialnych i niematerialnych. Polska koncepcja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz polska szkoła urządzania lasu zakładają tzw. podejście wydzieleniowe do lasu. Elementarną powierzchnią lasu w gospodarce leśnej jest i powinno pozostać wydzielenie leśne. To dla wydzielenia leśnego powinny być w toku urządzania lasu ustalane funkcje, jakie las powinien wypełniać z zastosowaniem metod gospodarki leśnej – z podziałem na funkcje dominującą (dominujące ), uzupełniającą (uzupełniające) oraz towarzyszącą (towarzyszące). W tym kontekście – uznanie, że dane wydzielenie predysponowane jest do wypełniania określonych funkcji, wśród których funkcja produkcji drewna znajduje się na dalszym miejscu, oznacza, że gospodarz lasu obowiązany jest tak prowadzić gospodarkę leśną z użyciem określonych czynności faktycznych, aby naturalne funkcje pozaprodukcyjne były odpowiednio modyfikowane oraz wzmacniane metodami gospodarki leśnej, choćby miało się to wiązać ze zwiększonymi kosztami działalności leśnej oraz ze zmniejszonymi przychodami w postaci dochodów cywilnych ze sprzedaży surowca drzewnego. Takie podejście sprawia, że wprawdzie w urządzeniach księgowych nadleśnictw pojawia się mniejszy wynik księgowy niż wynosiłby on w przypadku przypisania wszystkim wydzieleniom leśnym funkcji produkcji drewna jako funkcji dominującej, jednak ubytek ten  w „dwójnasób” pokrywany jest korzyściami ekonomicznymi, odkładającymi się w leśnym środowisku przyrodniczym pod inną niż drewno postacią lub/oraz korzyściami ekonomicznymi poza leśnym środowiskiem przyrodniczym. Taka jest istota jednego z podstawowych atrybutów państwowej gospodarki leśnej w Polsce : działania z nastawieniem na wynik finansowy, jednak nie na jego maksymalizację. Nie może być mowy o jakiś „wyrzeczeniach” przy realizacji przez las obowiązku świadczeń niematerialnych.  Dla całkowitej jasności należy podnieść, że z mocy uregulowań szczegółowych (prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, ustawa o gospodarce nieruchomościami) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w reprezentowaniu Skarbu Państwa mogą być, jak każde inne osoby fizyczne oraz prawne,  beneficjentami dochodów rekompensacyjnych (odszkodowawczych) z tytułu szczególnych ograniczeń oraz szczególnych ciężarów do ponoszenia (ponad wymogi prawidłowej gospodarki leśnej) np. ze względu na wymogi ochrony środowiska poza leśnym środowiskiem przyrodniczym, obowiązek uwzględniania wymogów ochrony przyrody oraz zasad gospodarki wodnej  w prowadzeniu leśnej działalności gospodarczej . Z kodeksu cywilnego wynika, że uprawniony do pobierania pożytków naturalnych rzeczy nabywa ich własność przez odłączenie ich od rzeczy (art. 190). Jest więcej niż oczywiste, że odłączenie od lasu niematerialnych świadczeń lasu nie należy traktować w sposób dosłowny, lecz w kontekście skutku faktycznego. Niematerialne świadczenia lasu są odłączane  od lasu przez faktyczne zaistnienie skutku tych świadczeń niematerialnych. Zgodnie z unormowaniami ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych Kraju – lasy, będące własnością Skarbu Państwa, jawią się jako wspólne dobro łączne wszystkich obywateli. Jakby to patetycznie oraz archaicznie nie zabrzmiało – lasy te, będąc formalnie własnością Skarbu Państwa, są dobrem ogólnonarodowym. W imieniu Skarbu Państwa bezpośrednie dzierżenie tych lasów przypada z mocy ustawy o lasach nadleśnictwom jako podstawowym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych. Formalnie uprawnionym do pobierania niematerialnych pożytków naturalnych lasu (niematerialnych świadczeń lasu) jest Skarb Państwa. W imieniu Skarbu Państwa niematerialne świadczenia lasu „odłączają” od lasu nadleśnictwa w ramach gospodarki leśnej. Również formalnie właścicielem tych pobranych pożytków staje się  oczywiście  Skarb Państwa. Byłoby rzecz jasna wskazane, aby określona część niematerialnych pożytków naturalnych mogła być zamieniona na dochody cywilne z lasu – dla dobra tych lasów. Już teraz, pewna część niematerialnych pożytków lasów jest zamieniania na dochody cywilne, jeśli niematerialne świadczenia lasu wymagają szczególnie intensywnego wzmacniania i modyfikowania metodami gospodarki leśnej oraz znaczącego zaangażowania  innych niż las leśnych zasobów ekonomicznych (dochody cywilne z niematerialnych świadczeń lasu o charakterze uzdrowiskowym, rekreacyjnym i turystycznym, dochody cywilne z niematerialnych świadczeń turystycznych, związanych z myślistwem). W dającej się przewidzieć przyszłości - realne jest uzyskiwanie przez gospodarzy lasów dochodów cywilnych ze świadczeń lasu w zakresie łagodzenia globalnego efektu cieplarnianego. Warto też wspomnieć, że ustawa o ochronie przyrody przewiduje możliwość pobierania opłaty za wstęp do rezerwatów przyrody. Ale nawet wówczas, gdy Skarb Państwa nie staje się tak rozumianym bezpośrednim beneficjentem  niematerialnych pożytków naturalnych lasu – nie oznacza to, że nie może być mowy o normalnych dochodach z lasu, będących następstwem zrealizowania wymaganych przez prawo niematerialnych świadczeń lasu (zrealizowania pozaprodukcyjnych świadczeń lasu). Normalne dochody z lasu, wynikające ze zrealizowania przez las pozaprodukcyjnych świadczeń, mogą w szczególności „odkładać” się poza leśnym środowiskiem przyrodniczym. Beneficjentami tych dochodów mogą być różne kręgi społeczeństwa, różne osoby fizyczne, osoby prawne ( w tym w szczególności Skarb Państwa nie występujący jako właściciel lasów, lecz jako właściciel innych dóbr) oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Jest to w pełni zgodne z ideą lasów należących do Skarbu Państwa jako wspólnego dobra łącznego wszystkich  obywateli. W odniesieniu do lasów państwowych reprezentantem Skarbu Państwa są Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych). Z kolei Skarb Państwa ( w Polsce jest to abstrakcyjna osoba prawna), reprezentuje w obrocie prawnym interesy majątkowe państwa. Należy tu przypomnieć, że w ujęciu konstytucyjnym Państwo Polskie, Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, znajdującym się we władaniu zwierzchnim Narodu. Interesem majątkowym  państwa jest bez wątpienia to, aby las był „nośnikiem” wielu świadczeń niematerialnych. Dokończenie rozważań na temat problematyki pożytków lasów wymaga jeszcze podjęcia następujących spraw:a) materiał rozmnożeniowy (w tym szyszki, nasiona , wegetatywny materiał rozmnożeniowy), sadzonki roślinności leśnej (głównie drzew lub/oraz krzewów), nawozy organiczne, szczepionki grzybowe oraz podobne produkty powstające w toku zagospodarowania lasu i użytkowania  lasu, jako pożytki naturalne lasu, b) tusze zwierzyny łownej, trofea łowieckie i stroisz jako pożytki naturalne lasu, c) pożytki cywilne rzeczy oraz pożytki praw, przysługujące jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych jako reprezentantom Skarbu Państwa (zakres, przysługujących jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, dochodów, jakie rzecz może przynosić na podstawie stosunku prawnego, oraz jakie prawo może przynosić zgodnie z jego społeczno – gospodarczym przeznaczeniem; zakres stosunków prawnych, jakie obok sprzedaży, mogą jednostki organizacyjne zawiązywać w celu uzyskiwania dochodów cywilnych z rzeczy oraz dochodów z praw).  Ustawa o lasach milczy o pozyskiwaniu materiału rozmnożeniowego, wytwarzaniu z pozostałości roślinności leśnych nawozów organicznych (kompostu) , produkcji szczepionek grzybowych itp. wyrobów - jako części składowej gospodarki leśnej. Licząca wiele dziesiątków lat tradycja nie pozostawia wątpliwości, że w ramach podstawowej działalności gospodarczej w zakresie gospodarki leśnej, prowadzonej z określonym udziałem lasów jako gruntów pokrytych roślinnością leśną lub przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, jak również odpowiednim udziałem pozostałych leśnych zasobów ekonomicznych - mieści się w/w działalność wytwórcza. Ustawa o lasach mówi zresztą o zagospodarowywaniu lasu jako składowej gospodarki leśnej. Od dziesięcioleci – zagospodarowanie lasu obejmuje nasiennictwo oraz działalność szkółkarską. Nasiona czy sadzonki na określonym etapie gospodarki leśnej podlegają odłączeniu od lasu. Stają się płodami lasu, ucieleśniającymi normalny dochód z lasu. Najczęściej ten normalny dochód z lasu „odkłada” się w tym samym lesie – służy „utrzymaniu” oraz powiększaniu zasobów leśnych (odnowienia oraz zalesienia). Powstaje jednak pytanie, czy nadwyżki tych płodów mogą podlegać zbywaniu w celu uzyskania dochodu cywilnego z nasion, sadzonek (także kompostu, szczepionek grzybowych itp. wyrobów działalności podstawowej ). Otóż ustawa o lasach mówi jedynie o sprzedaży drewna oraz użytków ubocznych. Przyzwolenie na prowadzenie w Lasach Państwowych sprzedaży nasion i szyszek znajduje się natomiast w § 14 cyt. rozporządzenia o gospodarce finansowej w Lasach Państwowych. Jeśli do tego dodać, że w tej same normie stworzono możliwość uzyskiwania w Lasach Państwowych z innych źródeł – więc można przyjąć, że prawo leśne pozwala, aby analizowane pożytki naturalne lasu mogły być zamieniane na pożytki cywilne z rzeczy. Ustawa o lasach mówi o pozyskiwaniu oraz sprzedaży zwierzyny. Częścią składową zwierzyny jest zarówno tusza, jak i związane z upolowaną (pozyskaną) zwierzyną trofea. Można zatem przyjąć, że pożytkiem naturalnym jest zarówno tusza zwierzyny, jak i pozyskane trofea. Powstaje oczywiście pytanie, czy jest to pożytek naturalny lasu, skoro las został przez ustawę o lasach zdefiniowany jako grunt pokryty roślinnością leśną, przejściowo pozbawiony roślinności leśnej oraz trwale pozbawiony roślinności leśnej. Niewątpliwą wadą ustawy o lasach są jej uregulowania, sugerujące wybiórcze podejście do gospodarowania składowymi leśnego środowiska przyrodniczego (gospodarka leśna jako ”zarządzanie” gruntem oraz roślinnością leśną, pokrywająca ten grunt). Bez wątpienia byłoby lepiej, gdyby ustawa o lasach w sposób jednoznaczny wykreowała gospodarkę leśną jako zrównoważone  „zarządzanie” wszystkimi elementami leśnego środowiska przyrodniczego, a jeszcze lepiej jako „zarządzanie” ekosystemami leśnymi – stosownie zresztą do faktycznego stanu rzeczy w Lasach Państwowych. Jednak posiłkując się choćby tylko rozszerzoną definicją gruntu (zwierzyna stale lub okresowo przebywająca w lesie jako część składowa gruntu, obejmującego las) – nawet przy obecnych regulacjach w ustawie o lasach bez ryzyka rozminięcia się z prawdą można przyjąć, że tusze zwierzyny oraz trofea myśliwskie,  pozyskane w ramach gospodarki leśnej, w pełni zasługują na uznanie za pożytki naturalne lasu. Ustawa o lasach mówi o pozyskiwaniu oraz sprzedaży igliwia. W wielu nadleśnictwach, zwłaszcza w tych, w których występuje jodła, istotne profity można osiągać ze sprzedaży stroiszu (całych gałęzi wraz z igłami). Ponieważ pozyskanie igliwia najczęściej wiąże się z uprzednim pozyskaniem gałęzi wraz z igliwiem, więc byłoby przekroczeniem wszelkich zasad racjonalnego ustawodawcy przyjęcie, że sprzedawać można igliwie, zaś sprzedaży nie może podlegać półprodukt w postaci stroiszu, o ile, rzecz jasna, pozyskiwaniu stroiszu (czy igliwia) nie sprzeciwiają się zasady prawidłowej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody. Jedną z funkcji lasu jest stwarzanie przez las w połączeniu z innymi elementami leśnych zasobów ekonomicznych możliwości uzyskiwania przez gospodarzy lasów (np. przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych), ale także przez pracowników gospodarzy lasów (np. przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) oraz przez kontrahentów Lasów Państwowych  ( usługodawców, dostawców, wykonawców, posiadaczy zależnych lasów ) różnych dochodów, jakie różne rzeczy przynoszą na podstawie stosunku prawnego (dochody cywilne), oraz dochodów, jakie różne prawa  przynoszą  zgodnie z ich społeczno – gospodarczym przeznaczeniem ( dochody z praw). Osiąganie dochodów do zakończenia procesu pobierania pożytków naturalnych jest przejawem działalności gospodarczej (pozyskiwanie surowca drzewnego, zbiór nasion, wyjmowanie sadzonek z gleby na szkółkach leśnych). Osiąganie dochodów cywilnych oraz dochodów z praw jest już jednak przejawem działalności administracyjnej (w tym zasadniczej działalności administracyjnej), gdyż obejmuje np. odbiórkę surowca drzewnego, wybór nabywców, zawieranie stosunku prawnego zbycia, sporządzanie faktury oraz przekazywanie jej do nabywcy. Dlatego należy mówić np. o osiąganiu dochodów cywilnych związanych z użytkowaniem rębnym lasu, a nie o osiąganiu dochodów cywilnych w ramach użytkowania rębnego lasu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt