Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
R
Ilość znalezionych haseł: 712

Urządzanie lasu

regionalizacja przyrodnicza

(urządzanie lasu), celem regionalizacji przyrodniczej jest przedstawienie zróżnicowania wybranego elementu (waloru) środowiska naturalnego, zarówno w granicach obszarów pierwszego rzędu, obejmujących teren całego kraju, jak i w jednostkach niższego rzędu.Dla obszaru Polski opracowano wiele regionalizacji, obrazujących walory i stan środowiska przyrodniczego naszego kraju, wykonanych w celach poznawczych (naukowych) oraz dla potrzeb wybranych działów gospodarki, np. rolnictwa czy gospodarki leśnej. Pomimo że uwzględniają one często podobne cechy środowiska przyrodniczego, nadają im jednak różną rangę i tym się różnią między sobą. Granice jednostek wyróżnianych w regionalizacjach wyłącznie na podstawie kryteriów przyrodniczych zazwyczaj mają charakter przejściowy (strefowy), np. zoogeograficzna, bądź są dokładne – gdy oparto je na podziale administracyjnym kraju i pokrywają się z granicami gmin, jak regiony pochodzenia leśnego materiału podstawowego.Dla potrzeb gospodarki leśnej specjalnie przygotowane zostały dwie regionalizacje – przyrodniczo-leśna i regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego (nasienna). Leśnictwo, jako dział nauki oraz gospodarki, często odwołuje się także do regionalizacji klimatycznej, fizycznogeograficznej i geobotanicznej. W niewielkim stopniu wykorzystywane są natomiast przez leśników regionalizacje: zoogeograficzna, zadrzewieniowa i rolnicza.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

regionalizacja przyrodniczo-leśna

(urządzanie lasu), celem regionalizacji przyrodniczo-leśnej jest przedstawienie zróżnicowania wybranych walorów gospodarczych bądź środowiskowych lub zagrożeń obszarów leśnych na terenie kraju. Pierwsze dla ziem polskich tego typu regionalizacje opracowano na przełomie XIX i XX wieku. Szersze prace nad zróżnicowaniem przyrodniczych warunków produkcji leśnej rozpoczęły się pod koniec lat 40. XX wieku. Przygotowana w roku 1952 przez Mroczkiewicza regionalizacja przyrodniczoleśna (do lat 80. XX w. pisana łącznie) znalazła zastosowanie w praktyce leśnej, a z czasem wzrosło jej znaczenie gospodarcze i naukowe. W latach 1952–2010 regionalizacja ta była udoskonalana i zmieniana. W wymienionym okresie opracowano pięć wersji regionalizacji przyrodniczo-leśnej (oznaczonych w tej publikacji zgodnie z rokiem ich opublikowania): - „Regionalizacja przyrodniczo-leśna 1952”, - „Regionalizacja przyrodniczo-leśna 1969”, - „Regionalizacja przyrodniczo-leśna 1979”, - „Regionalizacja przyrodniczo-leśna 1990”, - „Regionalizacja przyrodniczo-leśna 2010”. Od czasu opracowania pierwszej wersji regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski w roku 1952, przez prawie 60 lat do roku 2010 kilkakrotnie ją zmieniano. Zmiany w kolejnych wersjach regionalizacji, które następowały w granicach krain polegały na: zwiększeniu liczby dzielnic z 36 do 59; wprowadzeniu jednostek niższej rangi – to jest 149 mezoregionów oraz 5 mikroregionów; a także rezygnacji z wyróżniania dzielnic i zwiększeniu liczby mezoregionów do 183. Część mezoregionów wydzielonych w roku 2010 wcześniej miała rangę dzielnicy. Porównując nazwy jednostek regionalizacji (dzielnic i mezoregionów) warto zaznaczyć, że w okresie 1952–2010 w wielu przypadkach pozostały one bez zmian, chociaż niektóre z nich zmieniły rangę. W nielicznych jednostkach nie zmienił się istotnie ani ich areał ani granice (np. mezoregiony Puszcza Białowieska, Krotoszyński oraz Tatry). Regionalizacje z lat 1952, 1969 i 1979 miały charakter przyrodniczo-gospodarczy, a regionalizacje z lat 1990 i 2010 – przyrodniczo-funkcjonalny.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

regionalizacja przyrodniczo-leśna

(siedliskoznawstwo leśne), podział obszaru Polski na krainy, dzielnice przyrodniczo-leśne - do roku 1990; na krainy, dzielnice i mezoregiony - do roku 2012; oraz na krainy i mezoregiony - od roku 2012. Przygotowany na potrzeby leśnictwa, stosowany w szczgólności w hodowli i urządzaniu lasu. Rozwijany od roku 1952, kolejne wersje opracowane były w latach 1969, 1979, 1990 i 2010. def. 1952 r., podział obszaru Polski na 8 krain i 36 dzielnic przyrodniczo-leśnych, przygotowany przez L. Mroczkiewicza w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Granice krain i dzielnic wyznaczono w oparciu o kryteria geologiczne i geomorfologiczne, a także klimatyczne oraz zasięgi gospodarczo ważnych gatunków drzew - świerka, buka i jodły. def. 1969 r., modyfikacja regionalizacji z roku 1952. Podział obszaru Polski na 8 krain i 59 dzielnic przyrodniczo-leśnych, granice których poprowadzona po granicach ówczesnych nadleśnictw. def. 1979 r., modyfikacja regionalizacji z roku 1952 i 1969. Podział obszaru Polski na 8 krain i 60 dzielnic przyrodniczo-leśnych, granice których oparto na kryteriach przyrodniczych. def. 1990 r., podział obszaru Polski na 8 krain, 59 dzielnic oraz 149 mezoregiony przyrodniczo-leśne, przygotowany w oparciu o regionalizację z roku 1952; opracowany przez zespół pracowników Instytutu Badawczego Lesnictwa. Wprowadzono nową jednostkę mezoregion. def. 2010 r., podział obszaru Polski na 8 krain i 183 mezoregiony przyrodniczo-leśne, przygotowany w oparciu o regionalizację z roku 1990 w Zakładzie Urządzania Lasu SGGW przy współpracy Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w roku 2010; zalecany do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe i w lasach innych form własności od roku 2012. W porównaniu z regionalizacją z roku 1990 zrezygnowano z wyróżniania dzielnic, uszczegółowiono definicję mezoregionu. Przy wyznaczaniu granic mezoregionów i krain wykorzystano liczne źródła (głównie mapy) z zakresu geologii, geomorfologii, geografii fizycznej Polski oraz geobotaniki powstałe po roku 1990; a także mapy glebowo-siedliskowe nadleśnictw. Na terenach Lasów Państwowych granice mezoregionów zostały wyznaczone z wykorzystaniem Leśnej Mapy Numerycznej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt