Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
R
Ilość znalezionych haseł: 712

Ochrona przyrody

regionalny dyrektor ochrony środowiska

(Ochrona przyrody), jest organem administracji rządowej niezespolonej powołanym do życia na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W zakresie określonym ww. ustawą regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje akty prawa miejscowego w formie zarządzeń. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przejęli kompetencje wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, zapobiegania szkodom w środowisku oraz w zakresie ochrony przyrody. Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy: - udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; - przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; - tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; - ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą o ochronie przyrody; - wydawanie decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody; - przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; - przekazywanie danych do bazy danych o ocenach i strategicznych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; - współpraca z organizacjami ekologicznymi; - wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zwracać się do regionalnej rady ochrony przyrody o wydanie opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt