Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
R
Ilość znalezionych haseł: 712

Ochrona przyrody

rejestr zabytków

(Ochrona przyrody), urzędowy wykaz zabytków prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odrębne księgi rejestru zabytków prowadzone są w trzech kategoriach: A – zabytek nieruchomy, B – zabytek ruchomy, C – zabytek archeologiczny. Działaniami administracyjnymi w zakresie wpisu obiektu do rejestru zabytków zajmuje się wojewódzki konserwator zabytków, który z urzędu bądź na wniosek strony - właściciela lub użytkownika obiektu, rozpoczyna procedurę wpisu. Na etapie przygotowawczym gromadzone są informacje i materiały dokumentacyjnych, mające potwierdzić wartość danego obiektu dla dziedzictwa narodowego. Całe postępowanie zakończone jest wydaniem przez wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzji administracyjnej. Zabytki wpisywane są do ksiąg rejestru na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Aktualne rejestry zabytków nieruchomych dla poszczególnych województw są publicznie dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa natomiast w przypadku zabytków ruchomych i archeologicznych znajduje się tam tylko zestawienie zbiorcze. Lokalizacja zabytków nieruchomych i archeologicznych od końca 2014 roku dostępna jest na serwerze mapowym.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt