Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
R
Ilość znalezionych haseł: 712

Jednostki klasyfikacji gleb

Rankery - gleby słabo wykształcone ze skał masywnych bezwęglanowych

(Gleboznawstwo leśne), Rankery to gleby terenów głównie górskich, wytworzone ze skał bezwęglanowych, kwaśnych. Zwietrzelina skalna ma miąższość od 10 do 50 cm, jest kwaśna, zawiera dużo okruchów skalnych i zalega na litej skale. Budowa profilu rankerów przedstawia się następująco: OC–AC–R. Poziom próchniczny jest różnej miąższości zależnie od nasilenia procesu o nazwie → denudacja. Część profilu gleby nad litą skałą może być organiczna, organiczno-mineralna lub mineralna. W rankerach wyróżnia się podtypy. Klucz do wyróżniania podtypów rankerów prezentuje cechy uwzględniane w klasyfikacji tych gleb (→ rysunek i zdjęcie). Podobnie jak → litosole, rankery występują głównie w górach w strefie przejściowej od muraw alpejskich przez strefę kosodrzewiny do świerczyn regla górnego. Są tu porastane przez karpacki zespół kosówki (Pinus mughi carpaticum) sudecką świerczynę górnoreglową ( Plagiothecio - Piceetum hercynicum), karpacką świerczynę górnoreglową (Plagiothecio-Piceetum tatricum), kwaśną buczynę górską (Luzulo nemorosae - Fagetum), a także połoninowe traworośla trzcinnika leśnego z borówką czernicą (Calamagrostietum arundinaceae/Melampyre Vaccinietum). Są to zwykle tereny objęte ochroną i nie podlegają klasyfikacji siedliskowej dla potrzeb gospodarki leśnej. Sporadycznie występują w niższych położeniach górskich wśród innych gleb porośniętych drzewostanami, tworząc małe płaty ściśle związane z płytko zalegającą litą, kwaśną skałą. Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

raport bazy danych Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), każdy dokument lub zbiór dokumentów, powstający w ramach systemu informacyjnego w Lasach Państwowych w następstwie przetwarzania (porządkowania) informacji pierwotnych oraz wtórnych, wymagany w wykonaniu zadań i obowiązków, ciążących na Lasach Państwowych, lub potrzebny dla zapewniania należytego funkcjonowania Lasów Państwowych – ujęty w odpowiednim katalogu, zdefiniowany m.in. pod względem procedury przetwarzania danych, częstości powstawania, adresatów, nośnika, instrukcji interpretacyjnej  (raportem może być np. pojedyncza informacja, zestawienie tabelaryczna, wykres, rycina czy zbiór znaków tekstowych, składających się na treść dokumentu ). W informatycznej bazie danych raporty, wspomagające proces zarządzania zasobami ekonomicznymi, są na ogół tworzone oraz generowane w wyniku świadomej decyzji użytkownika bazy, choć nie jest wykluczone powstawanie części takich raportów w sposób samoczynny – stosownie do konkretnych rozwiązań programistycznych. Raporty komunikujące lub/oraz ostrzegające w profesjonalnych bazach danych powstają na ogół samoczynnie – t.j. bez inicjowania ze strony użytkownika lub w następstwie błędnych czynności ze strony użytkownika bazy. W praktyce, w profesjonalnej informatycznej  bazie danych, rzadko występuje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy raptularzami elektronicznymi formularzami oraz raportami informatycznej bazy danych. Często konkretny widok na ekranie monitora zawiera elementy raptularza, formularza oraz raportu.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

raport o oddziaływaniu na środowisko

(ochrona środowiska), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z zapisami art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - powinien zawierać następujące informacje: 1)  opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a)  charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, b)  główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c)  przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;    2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;    3)  opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;    4)   opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;    5)   opis analizowanych wariantów, w tym: a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;    6)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;    7)  uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b)  powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c)  dobra materialne, d)  zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;    8)  opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a)  istnienia przedsięwzięcia, b)  wykorzystywania zasobów środowiska, c)  emisji;    9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;    10)  dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a)  określenie założeń do: –  ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, –  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b)  analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;    11)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;    12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;    13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;    14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;    15)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;    16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;    17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;    18)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;    19)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt