Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

SIG, Siedliskowy Indeks Glebowy

(Gleboznawstwo leśne), SIG to liczba reprezentująca podstawowe właściwości bryły gleby o ściśle określonych wymiarach. Jest to liczba wyliczana z podstawowych właściwości gleby. Zaproponowano na podstawie badań dwa warianty obliczeń SIG: dla gleb z poziomem organicznym do 20 cm i dla gleb z poziomem organicznym powyżej 20 cm miąższości. Dla gleb o miąższości poziomu organicznego do 20 cm do obliczeń są wykorzystywane: 1) zasoby frakcji Ø<0,02 mm, w kg w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, 2) zasoby kationów zasadowych wyrażone w molach w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, 3) całkowita kwasowość gleby wyrażona w molach jonów wodorowych w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm i podzielona przez sumę frakcji Ø<0,02 mm wyrażonej w kg w tej samej bryle, 4) procentowy udział azotu całkowitego w pierwszym poziomie mineralnym gleby podzielony przez proporcję C : N w tym poziomie. Dla gleb z poziomem organicznym o miąższości ponad 20 cm, do obliczeń SIGo są wykorzystywane: 1) zasoby kationów zasadowych wyrażone w molach w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, ( 2) całkowita kwasowość gleby wyrażona w molach jonów wodorowych w bryle gleby o wymiarach 100cm x100cm x150cm, ( 3) procentowy udział azotu całkowitego w pierwszym poziomie gleby, podzielony przez proporcję C:N w tym poziomie i podzielony przez 10. Zakres zmienności SIG wynosi od 4 do 40. SIG 4 oznacza skrajnie uboga glebę, a SIG 40 w przyjętym modelu oznacza maksymalnie bogatą glebę. SIG jest używany do określenia odmian troficznych podtypów gleb w lasach, a także do diagnozowania siedlisk w lasach. Na podstawie SIG wyróżnia się następujące odmiany troficzne gleb: → dystroficzna gleba leśna, → oligotroficzna gleba leśna, → mezotroficzna gleba leśna i → eutroficzna gleba leśna. SIG został wdrożony do kartografii siedlisk leśnych w Instrukcji Urządzania Lasu cz.II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. SIG jest zmodyfikowaną wersją → ITGL.

Zobacz więcej...

Środowiskowe zagrożenia drzew i drzewostanów

silne wiatry

(Ekologia lasu, środowiskowe zagrożenia drzew i drzewostanów), chroniczne wiatry o prędkości powyżej 3 m/s oddziałują wprawdzie niekorzystnie na fizjologię i morfologię drzew, nie zagrażają jednak ich egzystencji. Jedynie na granicy zasięgu stają się jednym z czynników ograniczających ich występowanie. Egzystencji drzew i całych drzewostanów zagrażają natomiast silne i porywiste wiatry huraganowe. Nie rzadko przybierają one rozmiary klęski żywiołowej. Na szkody huraganowe podatne są wysokie drzewa o smukłych pniach i szerokich koronach. Bardziej odporne są drzewa rosnące od młodości w luźnej więźbie, co pozwala na wykształcenie silniejszego systemu korzeniowego oraz zbieżystej strzały z elastycznym wierzchołkiem i długą koroną. Drzewa taki mają nisko osadzony środek ciężkości (co zmniejsza moment gnący), ich pień w odziomku jest bardzo mocny, a wierzchołek odchyla się pod naporem wiatru. Natomiast silnie narażone są drzewa rosnące od wczesnej młodości w niepielęgnowanych drzewostanach o dużym zagęszczeniu, z koronami wysoko osadzonymi na smukłych strzałach. Silne trzebieże powinny być wykonane w młodym wieku, ponieważ rozluźnianie zwarcia w starszych drzewostanach mocno je osłabia. Spośród czynników siedliskowych decydujących o podatności drzew na szkody huraganowe na jednym z pierwszych miejsc należy postawić warunki glebowe. Od gleby zależy bowiem rozległość i głębokość systemu korzeniowego, a więc siła zakotwiczenia drzew. Bardzo ważny jest też stan wysycenia gleby wodą. Po obfitych opadach deszczu, kiedy gleba jest rozmiękczona, nawet głęboko zakorzenione drzewa są narażone na wywracanie. Interesujący jest mechanizm wywalania i łamania drzew. Do wywrócenia drzewa dochodzi po jego rozkołysaniu przez wiatr o prędkości powyżej 15 m/s. Kołysanie takie trwa niekiedy wiele godzin. Jeśli drzewo wychyli się wreszcie poza krytyczny punkt, jego korzenie od strony nawietrznej pękają i zaczyna się ono przewracać. Na twardszych glebach muszą przedtem ulec złamaniu także korzenie podpierające drzewo od strony zawietrznej. Groźne są zwłaszcza silne podmuchy, których rytm zgodny jest z ruchami rozkołysanego drzewa. Zazwyczaj drzewa nie ulegają pierwszemu wichrowi. Jednak kolejne wichury powodują stopniowe obrywanie korzeni i ich infekcję. Osłabione drzewo zostaje wreszcie wywrócone. Łamane są natomiast drzewa silniej zakorzenione, zwłaszcza gatunków o słabszym drewnie. W tym wypadku drzewo również jest przeginane przez wiatr i wprawiane w rytmiczne drgania (kołysanie). Kołysze się jednak głównie strzała, natomiast system korzeniowy pozostaje prawie nieruchomy. Gdy w momencie podmuchu drzewo jest wychylone na nawietrzną i zaczyna się odchylać razem z wiatrem, wówczas ich przyśpieszenia się sumują. Prowadzi to zazwyczaj do przekroczenia krytycznego momentu gnącego (zależącego od elastyczności i mechanicznej wytrzymałości drewna) i drzewo się łamie. Złamania następują na różnych wysokościach, najrzadziej jednak w odziomku. Przeważnie dochodzi do złamań w czasie porywistych wiatrów, wiejących przez dłuższy czas. Jednak przy bardzo gwałtownych wiatrach burzowych i trąbach powietrznych wystarcza niekiedy jeden silny podmuch.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt