Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Urządzanie lasu

skład gatunkowy drzewostanu

(urządzanie lasu), element taksacyjny w planie urządzenia lasu nadleśnictwa odniesiony do całego drzewostanu lub odpowiedniej jego warstwy, który szacuje się według udziału powierzchniowego (powierzchnia zajmowana przez dany gatunek w stosunku do całej powierzchni pododdziału) lub ilościowego (liczby drzew). W składzie drzewostanu (warstwy) wykazuje się te gatunki drzew lub grupy wiekowe tego samego gatunku, których udział przekracza 5% liczby drzew lub 5% zajmowanej powierzchni. Skład gatunkowy drzewostanu, a w zasadzie udział gatunków w warstwie drzewostanu, określa się systemem dziesiętnym, liczbami całkowitymi, np. 7 So, 3 Św z dokładnością do 10 % i zapisuje w opisie taksacyjnym cyframi arabskimi podanymi obok skróconej nazwy gatunku (lub rodzaju), np.: 6 Brz, 3 Sob, 1 Oś, lub gatunku i grupy generacyjnej, np.: 6 So 60 l, 3 So 40 l, 1 Brz 40 l.Przy szacowaniu składu gatunkowego według udziału ilościowego lub powierzchniowego poszczególnych gatunków często się zdarza, że gatunek o najwyższej miąższości w pododdziale nie jest gatunkiem panującym, lecz współpanującym; taki sposób szacowania składu gatunkowego jest mniej korzystny dla dotychczasowych ocen typowo gospodarczych walorów drzewostanu, natomiast korzystniejszy i poprawniejszy w ocenie różnorodności biologicznej zespołów roślinnych.W drzewostanach dwupiętrowych skład gatunkowy należy opisywać oddzielnie dla każdego piętra, natomiast przy sporządzaniu zestawień i analiz według rzeczywistego powierzchniowego składu gatunkowego drzewostanów, powierzchniowy udział gatunku w składzie drzewostanu dwupiętrowego oblicza się z ilorazu, którego licznikiem jest iloczyn udziału tego gatunku w danym piętrze (wyrażony liczbą dziesiętną, np. 6 So = 0,6 So) powierzchni drzewostanu i zadrzewienia danego piętra, a mianownikiem jest suma zadrzewień obydwu pięter.Przy opisywaniu składu gatunkowego drzewostanu obowiązuje kolejność według zmniejszającego się udziału poszczególnych gatunków w warstwach i grupach generacyjnych w ten sposób, że na pierwszym miejscu umieszcza się gatunek panujący (przeważający ilościowo lub powierzchniowo). Przy jednakowym udziale dwóch lub więcej gatunków na pierwszym miejscu powinien być podany ten gatunek, którego udział w składzie jest bardziej pożądany na danym siedlisku.W składzie drzewostanów I i II klasy wieku nie należy uwzględniać nasienników, przestojów oraz przedrostów, w tym kęp pozostawionego starodrzewu, które powinno się umieszczać odrębnie (na końcu opisu drzewostanu).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt