Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Siedliskoznawstwo leśne

stan siedliska leśnego

(siedliskoznawstwo leśne), stan siedliska leśnego wyraża zgodność lub charakter niezgodności siedliska z jego naturalną postacią w lasach pozostających w stanie ekologicznej równowagi elementów siedliskowych i zbiorowisk roślinnych, nie poddanych presji szkodliwych działań człowieka i przemysłu. Siedliska nie będące w stanie naturalnym (z wyjątkiem nawożonych) to siedliska zazwyczaj niekorzystnie, sztucznie zmienione, o obniżonej naturalnej żyzności. Przejawia się to w pogorszeniu właściwości wierzchnich warstw gleby i zmianach w zbiorowiskach roślinnych. Stan siedliska jest jego postacią czasową i może ulegać zmianie powodowanej czynnikami zewnętrznymi. Siedlisko nie będące w stanie naturalnym drogą samoregulacji ekosystemu leśnego może stopniowo wrócić do stanu normalnego, jeżeli ustanie oddziaływanie czynnika sprawczego. Stan siedliska leśnego określany jest głównie na podstawie łatwo zmiennych składników ekosystemu leśnego, tj. drzewostanu (składu gatunkowego, budowy warstwowej, klasy bonitacji gatunków panujących), runa (składu gatunkowego, pokrycia), właściwości wierzchnich poziomów gleby (typu i podtypu próchnicy, właściwości fizycznych i chemicznych gleby, odmiany podtypu gleby) oraz warunków wodnych w glebie. Ustala się go poprzez porównanie wyżej wymienionych elementów ocenionych na badanej powierzchni z elementami uznanymi za typowe.

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

standardowy formularz danych

(Ochrona przyrody), ujednolicony w całej Unii Europejskiej opisowy dokument zawierający szczegółowe informacje o poszczególnych obszarach Natura 2000. W miarę uzyskiwania nowej wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze (np. podczas tworzenia planów ochrony lub planów zadań ochronnych) SDF jest aktualizowany. Standardowe formularze danych dla poszczególnych obszarów są publicznie dostępne pod adresami internetowymi: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles  Zawartość SDF 1. Identyfikacja obszaru (typ, kod i nazwa obszaru, data opracowania i aktualizacji, instytucja opracowująca formularz, daty wyznaczenia i klasyfikacji obszaru) 2. Położenie obszaru (położenie centralnego punktu, powierzchnia, długość, region administracyjny, region biogeograficzny) 3. Informacja przyrodnicza: 3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk (kod siedliska, pokrycie, reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania, ocena ogólna) 3.2. Gatunki objęte art. 4 Dyrektywy siedliskowej i gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy siedliskowej oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków (kod gatunku, wielkość populacji ocena zachowania, ocena ogólna) 3.3. Pozostałe ważne gatunki roślin i zwierząt 4. Opis obszaru 4.1. Ogólna charakterystyka obszaru 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie 4.3. Zagrożenia 4.4. Własność 4.5. Dokumentacja 5. Status ochrony obszaru 5.1. Formy ochrony w obszarze wyznaczone na poziomie krajowym i regionalnym 5.2. Powiązania obszaru z innymi formami ochrony 5.3. Inne formy ochrony w obszarze 6. Zarządzanie obszarem 6.1. Organ odpowiedzialny za zarządzanie obszarem 6.2. Plan zarządzania 6.3. Działania ochronne 7. Mapy obszaru Od 11 lipca 2011 r. obowiązuje nowy format SDF (decyzja Komisji Europejskiej). Informacje i katalogi kodów używanych w SDF są zebrane na tzw. portalu referencyjnym Natura 2000: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal Instrukcja wypełniania SDF – wersja 2012.1: http://www.im.gda.pl/images/Projekty/Zalew/materialy/Instrukcja%20wype%C5%82niania%20SDF%202012_1.pdf

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

standardy klasyfikacyjne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), są to wprowadzone na podstawie art. 40 ust. 1. ustawy o statystyce publiczne klasyfikacje, nomenklatury i definicje podstawowych kategorii. Norma art. 61. ustawy o statystyce publicznej określiła, że wprowadzone na podstawie poprzedzających przepisów ustawowych takie standardy klasyfikacyjne, jak: Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD), Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN), Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW), Klasyfikacja Wyrobów i Usług (K W i U), Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych (KRŚT), Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, Klasyfikacja Zawodów (KZ), Systematyka Form Prawno-Organizacyjnych (SFPO) - stały się standardami klasyfikacyjnymi w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej. W międzyczasie jednak EKD straciła moc prawną i została zastąpiona przez Polską Klasyfikację Działalności. Klasyfikacja Zawodów funkcjonuje na strona internetowych GUS jako klasyfikacja zawodów i specjalności. Nie jest jasne, czy Klasyfikacja Zawodów, o której mowa w art. 61 analizowanej ustawy – to dokument tożsamy z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. Nie wiadomo zatem, czy Klasyfikację Zawodów i Specjalności można w pełni uznać za standard klasyfikacyjny. Również w międzyczasie na znaczeniu stracił standard klasyfikacyjny – Systematyczny Wykaz Wyrobów (zachował on właściwość jedynie w odniesieniu do spraw, związanych z podatkiem VAT, w pozostałych zakresach zastosowań został zastąpiony przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, która zastąpiła Klasyfikację Wyrobów i Usług, o której mowa w w/w art. 61. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego została zastąpiona Scaloną Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicznego. Klasyfikacja Obiektów Budowlanych funkcjonuje obecnie jako Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych. W miejsce Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych została wykreowana Klasyfikacja Środków Trwałych. Do standardów klasyfikacyjnych należą ponadto: Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych, Polską Klasyfikację Edukacji oraz Klasyfikacja Wyrobów Obronnych. Niejasny jest status standardu klasyfikacyjnego pn. Systematyka Form Prawno - Organizacyjnych, Polska Klasyfikacja Statystyczna Dotycząca Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.Uwzględnienie w funkcjonowaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska jest zagadnieniem złożonym, wymagającym:a) ustalenia powiązań między wewnętrzną klasyfikacją działalności leśnej w Lasach Państwowych a rodzajami działalności, wyszczególnionymi w ramach w/w Klasyfikacji Statystycznej, b) opracowania algorytmów pozwalających na ustalanie wydatków na działalność, związaną z ochroną środowiska, sankcjonujących ich definicje, zwarte w w/w Klasyfikacji Statystycznej W tabeli zestawiono te rodzaje działalności, związanej z ochroną środowiska, w rozumieniu Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, które mogą mieć swoje odpowiedniki w wewnętrznej klasyfikacji działalności Lasów Państwowych. W zestawieniu tym pominięto działalność w zakresie ochrony środowiska, prowadzoną przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych np. z racji utrzymywania typowych urządzeń, służących ochronie środowiska (w tym zakresie jednostki organizacyjne Lasów Państwowych występują w roli każdego innego podmiotu gospodarki narodowej, obowiązanego do przestrzegania ustawy – prawo ochrony środowiska).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt