Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Wartościowanie nieruchomości leśnych

system informacyjny Lasów Państwowych, dotyczący określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych w technice tradycyjnej (SWN1)

(wartościowanie nieruchomości leśnych), zbiór elementów abstrakcyjnych i fizycznych, które (bez obligatoryjnego założenia działania tego systemu z zastosowaniem technik informatycznych) jest w Lasach Państwowych konieczny  na potrzeby określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych, obejmujący w szczególności: a) zbiór informacji zindywidualizowanych o charakterze wejściowym (źródłowym) – w tym zakresie tematycznym, jaki jest niezbędny do określania wartości nieruchomości leśnych lub funkcjonalnych części nieruchomości leśnych z podziałem na: - zindywidualizowane informacji o charakterze źródłowym, - zindywidualizowane informacje o charakterze wtórnym o mniejszym stopniu przetworzenia, - zindywidualizowane informacje źródłowych i wtórnych o różnym stopniu przetworzenia, b) zbiór tradycyjnych dokumentów, z których każdy składa się z: - osnowy, będącej uporządkowanym zbiorem zindywidualizowanych informacji źródłowych (dokumenty źródłowe) albo źródłowych i wtórnych albo wtórnych (dokumenty wtórne), - tradycyjnego nośnika, na którym umieszczona jest osnowa, o której mowa w tiret poprzedzającym, - znaków wiarygodności (w szczególności będących w ujęciu tradycyjnym podpisami własnoręcznymi lub odciskami pieczęci, - znaków dyskretnych, - znaków dostępu do informacji, c) dokumentacje, będące uporządkowanymi zbiorami dokumentów, d) niezbędny zakres umiejętności ludzkich, e) algorytmy procedur, metodyk oraz trybów:  - wytwarzania lub pozyskiwania zindywidualizowanych informacji źródłowych, - umieszczania zindywidualizowanych informacji źródłowych w urządzeniach ewidencyjnych, - przechowywania zindywidualizowanych informacji źródłowych, - przetwarzania zindywidualizowanych informacji pierwotnych i wtórnych, w tym do postaci raportów, będących dokumentacji i dokumentacjami, - przechowywania dokumentacji poszczególnych spraw, - kolportażu i udostępniania raportów, - archiwizowania zindywidualizowanych informacji źródłowych oraz raportów, - ochrony informacji przed nieuprawnionych użyciem, f) elementy fizyczne – takie, jak: - urządzenia do wytwarzania lub pozyskiwania zindywidualizowanych informacji źródłowych, - urządzenia do ewidencyjne, - urządzenia techniczne do przetwarzania danych, - urządzenia i wszelkie rozwiązania techniczne do ochrony informacji, - inne urządzenia, - pomieszczenia do archiwowania dokumentów i dokumentacji, - rozpatrywany łącznie ze wszystkimi zindywidualizowanymi atrybutami ww. elementów, w tym charakteryzującymi szczegółowo wymianę (eksport/import) zindywidualizowanych informacji (raportów) z otoczeniem, przy czym funkcją  i celem systemu informacyjnego jest przetwarzanie zindywidualizowanych informacji pierwotnych i wtórnych do postaci raportów oraz ich uzasadnione wykorzystywanie, w tym  w procesie decyzyjnym oraz  w zaspokojeniu potrzeb odbiorców zewnętrznych.

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

system informacyjny w Lasach Państwowych

(lasy i leśnictwo), jest to (usankcjonowany między innymi takimi aktami reglamentacji wewnętrznej, jak: rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, instrukcja obiegu, kontroli oraz udostępniania informacji oraz dokumentów, wykaz oraz inne akty identyfikujące informacja pierwotne, wzornik dokumentów, instrukcja archiwowania oraz inne akty /inne dokumentacje/) sposób działania Lasów Państwowych w zakresie zarządzania informacjami, obejmującego w szczególności:a) gromadzenie informacji pierwotnych,b) pozyskiwanie informacji pierwotnych, w tym z baz danych, wchodzących w skład systemów informacyjnych gospodarzy lasów  (innych niż Lasy Państwowe) oraz wszelkich innych baz danych, zawierających wiedzę użyteczną dla Lasów Państwowych, c) wytwarzanie informacji pierwotnych we własnym zakresie jednostki organizacyjnej, d) wprowadzanie informacji pierwotnych do urządzeń ewidencyjnych, w tym do tabel danych (których katalog stanowi część składową systemu informatycznego w Lasach Państwowych),e) katalogowanie informacji pierwotnych pod postacią analogowych dokumentów pierwotnych (w ramach dokumentacji, zgodnej z rzeczowym wykazem akt) ,f) przetwarzanie informacji, g) gromadzenie dokumentacji spraw,h) kolportaż i udostępnianie dokumentacji i dokumentów - w obrębie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,- w obrębie Lasów Państwowych,- kontrahentom Lasów Państwowychi) archiwizowanie informacji, dokumentów i dokumentacji- archiwizowanie informacji pierwotnych i wtórnych, zawartych w systemie informatycznym Lasów Państwowych ,- archiwizowanie dokumentów i dokumentacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia oraz należytego wykonywania przez Lasy Państwowe całokształtu działalności leśnej przez Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem zadań wykraczających poza ramami zwykłego zarządu. W ramach systemu informacyjnego w Lasach Państwowych można szereg podsystemów, np.: system inwentaryzacji oraz monitorowania mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych (jako system gromadzenia wiedzy pierwotnej, źródłowej o mieniu leśnym); system ewidencji księgowej, system pozostałego zarządzania informacjami w ramach gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, system zarządzania informacjami w aspekcie ochrony danych (w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych). Prowadzenie działalności z uwzględnieniem tych podsystemów (zgodnie z tymi podsystemami) zasługuje na ogół na wyodrębnienie do postaci odrębnych jednostek „zadaniowych” ( mówimy więc o prowadzeniu inwentaryzacji mienia leśnego; o prowadzeniu gospodarki finansowej jako części składowej zasadniczej działalności administracyjnej; o ochronie informacji w ramach ochrony mienia). Niezależnie od tego zarządzanie informacjami występuje przy realizacji każdego innego zadania, należącego do Lasów Państwowych, choć w takich przypadkach na ogół nie mówimy już o podsystemach informacyjnych / nie mówimy o systemie informacyjnym przy wykonywaniu zadań w ramach ochrony i dochodzenia mienia, nie mówimy o systemie informacyjnym przy stanowieniu aktów reglamentacji wewnętrznej itd.). Tak więc zarządzanie informacji nie jest zadaniem samym w sobie; jest częścią składową zadań indywidualnie nazwanych w klasyfikacji działalności leśnej (a dokładnie każdej działalności ).Ponadto należy zauważyć, że z systemem informacyjnym w Lasach Państwowych wiąże się ściśle pojęcie bazy danych Lasów Państwowych (w znaczeniu bazy danych, związanej z systemem informacyjnym w Lasach Państwowych) jako ogółu informacji, zawartych w różnych dokumentach ( raptularzach, formularzach, urządzeniach ewidencyjnych /tabelach danych/, raportach),  tworzących – według określonego klucza tematycznego -  dokumentacje ( w tym dokumentacje rozumianą jako zbiór dokumentów elektronicznych).Można zatem przyjąć, że synonimem zarządzania informacjami w Lasach Państwowych jest zarządzanie bazą danych systemu informacyjnego w  Lasach Państwowych. Część zarządzania informacjami w Lasach Państwowych odbywa się poza ramach zwykłego zarządu..

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt