Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Wartościowanie nieruchomości leśnych

szczegółowa organizacja Lasów Państwowych w związku z określaniem wartości lasów oraz funkcjonalnych części nieruchomości leśnych

(wartościowanie nieruchomości leśnych), zintegrowany zbiór działań w ramach kierowania Lasami Państwowymi, obejmujący: a) podział obowiązków, generujących zadania, związane z ustaleniem modelu SWN2, tworzeniem dokumentacji instruktażowej, instalowaniem oraz wykorzystywaniem portalu „WARTOŚĆ LASU”,  według jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a w przypadku Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – również według  komórek organizacyjnych Lasów Państwowych, w także według zespołów roboczych, jeżeli ich powołanie jest konieczne,  łącznie z obowiązkami w zakresie wyboru usługodawców oraz przygotowywania projektów umów i porozumień z usługodawcami, b) przydzielanie uprawnień, przysługujących jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, komórkom organizacyjnym oraz zespołom roboczym, przy wypełnianiu obowiązków, o których mowa w lit. a), c) korygowanie – w razie takiej potrzeby – uprawnień i odpowiedzialności przypisanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, komórek organizacyjnych, zespołów roboczych oraz stanowisk pracy, d) określanie oraz korygowanie: - budżetu działań w zakresie ustalenia modelu SWN2, tworzenia dokumentacji instruktażowej, instalowania oraz wykorzystywania portalu „WARTOŚĆ LASU”, wraz ze wskazaniem źródła finansowania działań, - szczegółowego harmonogramu działań w zakresie ustalenia modelu SWN2, tworzenia dokumentacji instruktażowej oraz instalowania portalu „WARTOŚĆ LASU” - standardowego harmonogramu działań w zakresie wykorzystywania portalu „WARTOŚĆ LASU”, - zasad koordynowania realizacji, rozliczenia się z zadania oraz bieżącego  sprawdzania skuteczności działań.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt