Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
T
Ilość znalezionych haseł: 469

Ochrona przyrody

tereny zieleni

Tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym; Tereny zieleni na obszarach miast i wsi, służą ochronie środowiska przyrodniczego i jego składników, w tym różnorodności biologicznej (oprócz form ochrony przyrody). Mają one pozytywny wpływ na warunki ekologiczne miast i pełnią funkcję estetyczną. Ich celem jest ponadto kształtowanie zdrowego otoczenia oraz poprawa warunków bytowych ludności. W 2012 r. łączna powierzchnia ogólnodostępnych parków i zieleńców oraz terenów zieleni osiedlowej wyniosła 57 tys. ha. Średnio na jednego mieszkańca przypadało ok. 15 m2 powierzchni ogólnodostępnych terenów zieleni (GUS 2013)Funkcje ogólnodostępnych terenów zieleni pełnią również lasy gminne (komunalne). Na koniec 2012 r. ich powierzchnia wyniosła 84 tys. ha, z czego 63% znajdowało się na obszarach wiejskich. Ponadto w 2012 r. w Polsce znajdowało się ok. 5 tys. ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 43 tys. ha, ok. 10 tys. parków i ogrodów historycznych, o wpisanej do rejestru powierzchni 23 tys. ha oraz 38 ogrodów botanicznych o powierzchni 2 tys. ha i 24 ogrody zoologiczne o powierzchni 600 ha. W 2018 r. łączna powierzchnia ogólnodostępnych parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni osiedlowejwynosiła 61 tys. ha, zajmując 0,2% powierzchni kraju. Większość ww. terenów zieleni znajdowało się w miastach (50,3 tys. ha), pokrywając 2,3% ich powierzchni. Na jednego mieszkańca przypadało 15,8 m2 tych terenów zieleni. (GUS 2019)

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt