Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
T
Ilość znalezionych haseł: 470

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii

torfowisko

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), obszar o stale wysokim poziomie wód gruntowych, na którym występują złoża torfu (o miąższości przekraczającej 30 cm) oraz charakterystyczna roślinność. Ze względu na charakter złoża torfowego, typ roślinności i rodzaj gospodarki wodnej torfowisko dzieli się na 3 zasadnicze typy: niskie, wysokie i przejściowe. Torfowisko niskie (torfowisko topogeniczne) – korzysta z powierzchniowych lub gruntowych wód bogatych w substancje mineralne o wyraźnym ruchu poziomym. Podłoże jest żyzne, ma odczyn słabo kwaśny, obojętny, czasem nawet słabo zasadowy. Występuje w obniżeniach terenu, w dolinach wolno płynących rzek lub strumieni oraz przy źródliskach. Charakterystycznym elementem jego roślinności są zbiorowiska mszysto-turzycowe. Torfowisko wysokie (torfowisko ombrogeniczne, mszar) – zasilane jest przez wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych. Podłoże jest ubogie i bardzo kwaśne (nawet do pH 3,5). Powierzchnia jest czasem wypiętrzona ponad otaczający teren. Zasadniczą rolę w kształtowaniu jego struktury odgrywa klimat. Występują tu torfowce higrofilne (higrofity) oraz niektóre rośliny kwiatowe, jak np.: Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Carem limosa. Torfowisko przejściowe (torfowisko soligeniczne) – korzysta zarówno z wody pochodzenia atmosferycznego, jak i z wód powierzchniowych (spływających) i gruntowych. Jego torficzność jest różna: na ogół mniejsza niż niskiego, a większa niż wysokiego. Występująca roślinność ma charakter pośredni. Są tu mszary torfowcowe, zbiorowiska mszycowo-turzycowe, krzewiaste i leśne – z brzozą i sosną. Torfowiska przejściowe mają często powierzchnię zaklęśniętą. Torfowisko stanowi ważny ekosystem; ma zdolność retencji wody. Jest też środowiskiem życia wielu organizmów niespotykanych nigdzie poza tym ekosystemem.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt