Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
W
Ilość znalezionych haseł: 810

Historia i tradycja leśna

Wielgosz Tadeusz

(historia i tradycja leśna), Tadeusz Wielgosz urodził się 14 I 1888 r. w Kutach, woj. stanisławowskie. Po ukończeniu gimnazjum w Stanisławowie studiował leśnictwo w Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (1906-1910), gdzie uzyskał tytuł inżyniera za rozprawę "Ueber den Einfluss der Beobachtungsfehler auf die dendrometrischen Messungsteorien". W 1912 r. zdobył stopień naukowy doktora. Promotorem był prof. dr Leopold Adametz. W latach 1912-1914 pracował przy regulacji potoków górskich w Małopolsce Zachodniej. Po I wojnie światowej, w której brał udział, podjął pracę w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej na stanowisku naczelnika Lasów Państwowych. W Komisariacie Naczelnej Rady Ludowej usilnie popierał utworzenie studiów leśnych na Wszechnicy Piastowskiej (Uniwersytecie Poznańskiem). W październiku 1919 r. został powołany na wykładowcę matematyki i geometrii wykreślnej na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Wspólnie z profesorami Bronisławem Niklewskim i Józefem Rivolim brał udział w organizacji Sekcji Leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego UP. W maju 1921 r. habilitował się z zakresu dendrometrii, oceniania lasu i statyki leśnej na podstawie rozprawy Pomiar drzew na podstawie metody najmniejszych kwa¬dratów. Został mianowany profesorem nadzwyczajnym 1 I 1922 r. i powołano go na kierownika Katedry Dendrometrii i Statyki Leśnej, której był założycielem. Od czerwca 1924 r. pełnił ponadto obowiązki kuratora Katedry Miernictwa. Główne zainteresowania naukowe profesora Wielgosza dotyczyły problematyki dendrometrycznej. Był przedstawicielem kierunku matematycznego w tej dyscyplinie naukowej, wzbogacając jej podstawy teoretyczne. Na szczególne wyróżnienie zasługują jego prace: wymieniona rozprawa habilitacyjna oraz "Teoria dokładności wzorów ksylometrycznych". Działalność naukowa profesora Wielgosza odznaczała się oryginalnością koncepcji badawczych, umiejętnością rozwiązywania problemów dendrometrycznych z zastosowaniem matematyki wyższej, teorii błędów i rachunku wyrównawczego. Publikowany dorobek naukowy Profesora obejmuje 11 pozycji, z których dwie zostały wydane pośmiertnie - w tym dwutomowy skrypt "Dendrometria". W ostatnich latach działalności naukowej zajmował się zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w rozwiązywaniu zagadnień dendrometrycznych i doświadczalnictwa leśnego. W czasie okupacji niemieckiej przebywał na Lubelszczyźnie, w Warszawie, w leśnictwie Jagieł koło Wyszkowa oraz w Krakowie. Zmarł w Krakowie 23 I 1945 r. w czasie wkraczania wojsk sowieckich do miasta. Tam też został pochowany.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu (WISL)

(urządzanie lasu), potrzeba prowadzenia wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasu została zapisana w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 13a i 54) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Celem inwentaryzacji jest ocena stanu lasu wszystkich form własności i kierunku jego zmian w skali wielkoobszarowej na podstawie odpowiednio dobranych wskaźników.Metodyka wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (WISL) została opracowana w Instytucie Badawczym Leśnictwa, z uwzględnieniem wyników badań krajowych i światowych (Austrii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych) z tego zakresu.WISL ma za zadanie cykliczne dostarczanie wiarygodnych informacji o lesie, poczynając od podstawowych charakterystyk dotyczących biomasy drzewnej (miąższość, przyrost, pozyskanie, śmiertelność), a na specjalistycznych obserwacjach kończąc. Cykliczność obserwacji na stałych powierzchniach próbnych pozwala monitorować wybrane procesy zachodzące w lasach i ich otoczeniu. W Instrukcji WISL odzwierciedlone zostało duże znaczenie zasobów drzewnych, równoprawną rolę uzyskały m.in. zagadnienia stanu zdrowotnego lasu, trwałości i różnorodności ekosystemów leśnych oraz niedrzewnych dóbr i służebności lasu. Inwentaryzacja umożliwia ocenę stanu lasu w aspekcie pełnionych przez nie funkcji (produkcyjnych, ochronnych, socjalnych), a również ocenę intensywności użytkowania zasobów leśnych znajdujących się w różnych kategoriach lasów.Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanowią wartościowe źródłem informacji do badań z zakresu między innymi: ekologii, fitopatologii, hodowli, ochrony, produkcyjności, urządzania i użytkowania lasu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt