Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
W
Ilość znalezionych haseł: 810

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii

woda

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), zasadniczy składnik organizmów, środowisko większości reakcji metabolicznych, a także jeden z najważniejszych czynników ekologicznych i środowisko życia. Ta wieloraka funkcja wynika z jej właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak: budowa polarna (zapewnia dużą zdolność rozpuszczania substancji, m.in. soli mineralnych pobieranych przez roślinę ze środowiska), wysokie napięcie powierzchniowe, zdolność zjawisk kapilarnych (mają zasadnicze znaczenie w przemieszczaniu się wody w glebie i jej dostępności dla roślin), wysokie ciepło właściwe (zapewnia względnie stałą temperatur ę środowisk wodnych oraz stabilizację temperatury na Ziemi), wysokie ciepło parowania (ułatwia utrzymanie stałej temperatury organizmu lub zmniejsza jej wahania przy dużych zmianach temperatury środowiska zewnętrznego), nietypowa rozszerzalność termiczna (dzięki której możliwe jest utrzymanie w okresie zimy środowiska płynnego pod lodem). Dostępność jest czynnikiem determinującym rozmieszczenie organizmów i potencjalną możliwość zasiedlenia danego środowiska, która wynika z wykształconych przystosowań. Wyróżnia się hydrobionty – organizmy, które mogą żyć tylko w środowisku wodnym, helobionty – organizmy żyjące na pograniczu wody i lądu, higrofile – przystosowane do wysokiej wilgotności w środowisku, oraz kserofile – znoszące warunki suszy. Organizmy te różnią się między sobą wielkością zapotrzebowania na w., sposobami jej pobierania i tolerancją na jej brak, a także mechanizmami regulacji jej zawartości w ustroju. Warunki wodne środowiska w zasadniczy sposób wpływają też na kształtowanie się ekosystemów i biomów oraz ich rozmieszczenie na Ziemi.

Zobacz więcej...

Gleboznawstwo leśne

woda jako część składowa gruntu obejmującego las

(gleboznawstwo leśne), a) woda, znajdująca się w obrębie wydzielenia leśnego, obejmującego grunt, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo pozbawiony roślinności leśnej:- w postaci gazowej, zawiesinowej ( w inny sposób rozproszonej) oraz skroplonej, występująca w atmosferze otwartej wydzielenia leśnego,- w postaci płynnej lub stałej, pokrywająca nadziemne części organizmów żywych, znajdujących się w wydzieleniu leśnym wydzielenia leśnego (fragment hydrosfera powierzchniowa leśnych zasobów naturalnych),- wchodząca w skład organizmów żywych (fragment ożywionej części leśnych zasobów naturalnych),- w postaci płynnej lub stałej pokrywająca w sposób naturalny część wydzielania leśnego (fragment hydrosfery powierzchniowej leśnych zasobów naturalnych), w tym:• okresowe wycieki spod powierzchni gruntu, nie będące źródliskami w rozumieniu prawa wodnego,• oczka wodne itp. powierzchnie, pokryte wodami, o nieustabilizowanej linii brzegowej,• woda, spływająca (w tym okresowo) po powierzchni ziemi, nie będąca ciekiem w rozumieniu prawa wodnego,• przejściowo występująca na powierzchni wydzielenia leśnego (np. w postaci mas śniegu, a także zalegająca po tajeniu śniegu, opadach atmosferycznych czy wycięciu roślinności leśnej, zwłaszcza zaś roślinności drzewiastej),- wchodzą w skład atmosfery gleby oraz skały macierzystej,- wchodzą w skład atmosfery gleby oraz skały macierzystej,- wchodząca w skład hydrosfery gleby oraz skały macierzystej,• związana siłami fizycznymi (także fizyczno – chemicznymi) w ramach polowej pojemności wodnej gleby oraz polowej pojemności wodnej skały macierzystej,• grawitacyjna (przemieszczająca się przez glebę oraz skałę macierzystą), chyba że na przeszkodzie grawitacyjnemu przemieszczaniu się stanie parowanie glebowe lub pobór wody przez organizmy żywe, • tworząca zbiorniki pod powierzchnią gruntu w glebie lub skale macierzystej, nie należąca do wód podziemnych w rozumieniu prawa wodnego,- stagnująca,- płynąca pod powierzchnią ziemi,- zajmująca urządzenia techniczne, zlokalizowane w obrębie wydzielenia leśnego• zajmujące urządzenia techniczne, będące urządzeniami wodnymi, • zajmujące urządzenia techniczne, nie będące urządzeniami wodnymi,b) woda w obrębie wydzielenia leśnego, obejmująca grunt, związany z gospodarką leśną (grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej),- w urządzeniach wodnych, pokrywających grunt, związany z gospodarką leśną,- w innych urządzeniach technicznych, nie będących urządzeniami wodnymi,- występująca w postaci ciekłej, gazowej, zawiesinowej (w inny sposób rozproszonej) lub stałej (per analagiam do przypadków, o których mowa w lit. a). W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że w innym miejscu niniejszego słownika (definicja gruntu, pokrytego wodami, oraz wód podziemnych) podniesiono zagadnienie rozróżniania wód, jako części składowej gruntu, obejmującego las, od wód, będących przedmiotem prawa wodnego.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt