Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
W
Ilość znalezionych haseł: 810

Ekologiczne funkcje lasu

wpływ lasu na klimat

(Ekologia lasu, ekologiczne funkcje lasu), wpływ lasu na klimat wynika głównie z intensywnej transpiracji drzew, która możliwa jest m. in. dzięki zatrzymywaniu dużej ilości wody opadowej w glebie leśnej, co jest z kolei następstwem retencyjnych właściwości lasu. Aby wyprodukować 1 kg suchej masy, sosna musi wytranspirować średnio około 250, a buk około 350 litrów wody. W pełni sezonu wegetacyjnego z 1 ha naszych lasów wytranspirowuje do atmosfery od kilku do kilkudziesięciu ton wody w ciągu doby. Jest to ilość porównywalna z intensywnością parowania lustra wody. Dlatego też wpływ lasów na klimat porównywalny jest z wpływem zbiorników wodnych. Im kompleks leśny większy, tym większy zasięg jego oddziaływania. Poprzez zwiększoną wilgotność powietrza las wpływa na zmniejszenie dobowych, okresowych i rocznych amplitud temperatury powietrza atmosferycznego. Zwiększona wilgotność powietrza skutkuje też bardziej intensywną kondensacją pary wodnej i zwiększeniem sumy i częstotliwości opadów, zwłaszcza po zawietrznej stronie kompleksu leśnego. Zwiększona wilgotność powietrza zmniejsza też intensywność promieniowania słonecznego i zwiększa udział promieniowania rozproszonego w promieniowaniu całkowitym. Oddziaływania klimatyczne, wynikające ze zwiększonej wilgotności powietrza nad lasem (temperatura, opady, promieniowanie), w warunkach środkowoeuropejskich obserwuje się na odległość do kilkudziesięciu km od większych kompleksów leśnych. Wpływ lasu na wiatr ma znacznie mniejszy zasięg. Po stronie zawietrznej, tuż za ścianą drzewostanu panuje niemal całkowita cisza, a swoją poprzednią prędkość wiatr odzyskuje w odległości kilkuset metrów (10-20 wysokości drzewostanu). Efekt ten multiplikuje rozczłonkowanie drzewostanu lub celowo zakładane pasy wiatrochronne. Do oddziaływań klimatycznych należy zaliczyć również wpływ lasu na czystość powietrza atmosferycznego i wysycenie go olejkami eterycznymi. Ogólnie trzeba stwierdzić, że tylko największe kompleksy leśne mają wpływ klimatyczny porównywalny z morzami i oceanami, które są głównym źródłem pary wodnej w atmosferze. Wpływ lasów, aczkolwiek zazwyczaj tylko lokalny, ma jednak na lądzie duże znaczenie. Odczuwają go wyraźnie mieszkańcy miejscowości, znajdujących się w zasięgu ich oddziaływania. Dobroczynny wpływ lasu na klimat doceniany jest zwłaszcza w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych.

Zobacz więcej...

Drogownictwo leśne

wpływ warunków gruntowo-wodnych na budowę drogi leśnej

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu drogowym w połączeniu z możliwością wykorzystania materiałów miejscowych do budowy (remontu) drogi leśnej w znacznym stopniu wpływają na sposób wbudowania nawierzchni w korpus drogowy jak i konieczności zastosowania warstw zabezpieczających. Jednocześnie zapewnienie dobrych warunków gruntowo-wodnych wpływać może także na ukształtowanie (wyniesienie) niwelety nawierzchni w stosunku do istniejącej linii terenu. Podstawową zależność określenia warunków gruntowo-wodnych przy uwzględnieniu głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej (Hw), poziomu przemarzania gruntu (Hp) oraz występującego podsiąku kapilarnego (Hknb) charakterystycznego dla danego gruntu (im grunt drobno ziarnisty tym większe podsiąkanie) przedstawiono na rysunku. Przy dobrych warunkach gruntowo-wodnych nie ma ograniczeń w możliwości zastosowania sposobu wbudowania nawierzchni oraz prowadzenia niwelety nawierzchni, a jedynie wpływ na to ma zastosowany materiał. Możliwe jest ułożenie nawierzchni systemem powierzchniowym jak i korytowym. W niepewnych warunkach (możliwość powstawania wysadzin) konieczne jest zastosowanie warstw zabezpieczających (odsączającej, odcinającej lub mrozochronnej) ułożonej powierzchniowo w korpusie drogowym lub korytowo z sączkami poprzecznymi (koryta wtórnego). W takich warunkach niweleta nawierzchni powinna być wyniesiona ponad linie terenu o grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni tak aby nie zmniejszać odległość między możliwym podsiąkłem kapilarnym a dolnymi warstwami nawierzchni. W złych warunkach gruntowo-wodnych konieczne jest zastosowanie nasypów wyniesienia niwelety nawierzchni) lub zastosowanie materiałów geotechnicznych umożliwiających zabezpieczanie przed złym wpływem podłoża drogowego.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

wprowadzanie szczególnych ograniczeń oraz obowiązków w gospodarowaniu mieniem leśnych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), ogół czynności prawnych i faktycznych o charakterze administracyjnym oraz gospodarczym, polegającym na wprowadzaniu przez gospodarzy lasów z mocy prawa w ramach gospodarowania nieruchomościami, ruchomościami oraz wartościami niematerialnymi szczególnych ograniczeń oraz szczególnych obowiązków przy korzystaniu (obejmowaniu robotami budowlano - montażowymi, utrzymywaniu, używaniu do realizacji zadań) z nieruchomości (z uwzględnieniem wszelkich przynależności w postaci ruchomości  trwałych i nietrwałych oraz z uwzględnieniem wartości niematerialnych ), pozostających w zarządzie oraz innym władaniu gospodarzy lasów, w tym: 1) w drodze zakazów administracyjnych, 2) poprzez zaniechanie z korzystania z nieruchomości ( z uwzględnieniem przynależności) lub 3) wykonanie prac i robót objętych nakazami prawno-administracyjnymi, z zastrzeżeniem ograniczeń, zaniechań oraz specjalnych obowiązków, polegających na ochronie przyrody. Powołane ograniczenia, zaniechania oraz specjalne obowiązki w Lasach Państwowych obejmują w szczególności:a) ograniczenie we władaniu nieruchomościami przez Lasy Państwowe w związku zajęciem nieruchomości w razie siły wyższej,b) ograniczenia w  korzystaniu oraz szczególne obowiązki przy władaniu przez Lasy Państwowe nieruchomościami (z uwzględnieniem przynależności) w związku z przepisami ochrony środowiska oraz innymi przepisami prawa,c) ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (z uwzględnieniem przynależności) w zarządzie lub innym władaniu Lasów Państwowych, w tym w odniesieniu do gruntów, pokrytych wodami, oraz szczególne obowiązki dotyczące tych nieruchomości (z uwzględnieniem przynależności) w związku z przepisami prawa wodnego, w tym : - wykonywanie przez Lasy Państwowe zadań administracyjnych i gospodarczych, dotyczących ochrony przed powodzią i suszą, o których mowa w Dziale V  prawa wodnego, - zapewnianie przez Lasy Państwowe dostępu do powierzchniowych wód publicznych, - prowadzenie działalności administracyjnej i gospodarczej w zakresie ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych, znajdujących się wśród lasów i wszelkich innych wód, stosownie do uregulowań, zawartych w Dziale III prawa wodnego, - wdrażenie i przestrzeganie poprzez określoną działalność administracyjną i gospodarczą ograniczeń w gospodarce leśnej i gospodarowaniu nieruchomościami w związku z ustanowieniem stref i obszarów ochronnych wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów, wymagających wysokiej jakości wód, d) ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej, w tym :- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z wysokim stopniem zagrożenia lasów od pożarów (w tym wystawianie tablic ostrzegająco - informacyjnych),- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku  z potrzebą zapewnienia ochrony młodego pokolenia drzewostanów, - ograniczanie powszechnej dostępności lasów dla ruchu pojazdów mechanicznych,- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z pracami w zakresie pozyskania i zrywki (przemieszczania) drewna po ścince,- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z występowanie ostoi zwierzyny leśnej, - ograniczanie rekreacyjnego korzystania z lasu w związku z potrzebą ograniczania zagrożenia lasu od pożarów oraz potrzebą zachowania w lesie porządku i ciszy, - inne ograniczenia powszechnej dostępności lasów w związku z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej.Szczególnym przejawem omawianej tu działalności jest reglamentowanie swobody korzystania z zasobów majątkowych w związku ze specjalnym zapisami księgowymi.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt