Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
W
Ilość znalezionych haseł: 810

Dokumentacja SILP

wykaz szkód powodowanych przez ssaki

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), szacunkową ocenę rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki wykonuje leśniczy raz w roku w okresie kwiecień – maj. Za szkody, które uwzględnia się w szacunkowej ocenie, uznaje się:   a) zgryzanie, ogryzanie lub złamanie pędu głównego,   b)  spałowanie (ponad 1/3 obwodu dla świerka i jodły oraz 1/2 obwodu dla sosny),   c) czemchanie strzały,   d) wyrwanie bądź wykopanie drzewek,   e) wydeptywanie sadzonek,   f)  podtopienia drzewostanów w wyniku bytowania bobrów. Ocena rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki polega na określeniu:   a)  powierzchni w przedziałach 21–40% i powyżej 40% uszkodzonych drzew (w jednym wydzieleniu mogą wystąpić szkody w dwóch przedziałach),   b) głównego sprawcy szkód,    c) stadium rozwojowego drzewostanu (uprawa, młodnik, drzewostan starszy),   d) dominującego rodzaju szkód. Poziom szkód w całym wydzieleniu lub jego części wynoszący do 20% włącznie nie podlega rejestracji. 5. Ocenie  szkód  podlegają  łącznie  szkody  bieżące  oraz  z  lat  poprzednich  (po uwzględnieniu regeneracji). Wyniki oceny rozmiaru szkód wpisywane są do formularza nr 18 i składane w nadleśnictwie.  Wykaz  zbiorczy  (formularz  nr  19)  z  nadleśnictwa  przekazywany  jest  do RDLP w terminie do 30 czerwca. RDLP zestawia dane z nadleśnictw (formularz nr 19) i przesyła do DGLP, ZOL i IBL w terminie do 31 lipca.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

wykonywanie (sprawowanie) władzy publicznej

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podejmowanie i realizowanie :a) przez Naród, sprawujący władzę bezpośrednio, orazb) przez organy władzy publicznej  oraz podległe im jednostki organizacyjne- działające w sprawowaniu władzy jako przedstawiciele Narodu,  c) inne jednostki sektora finansów publicznychwszelkich, dopuszczonych przez prawo, czynności prawnych oraz faktycznych:a) adresowanych do całego społeczeństwa, określonych kręgów społecznych, pojedynczych  obywateli Polski  oraz do jednostek organizacyjnych (osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ) – nie pozostających w stosunku podległości służbowej względem sprawujących władzę, b) wymagających, na określonym etapie, użycia uprawnień do władztwa: - prawno – reglamentacyjnego (reglamentowanie działania przez stanowienie prawa, także przez stanowienie  polityk sektorowych, strategii,  programów rządowych, norm oraz standardów), - administracyjnego ( szczególnym przypadkiem władztwa administracyjnego jest podejmowanie decyzji o podaży pieniądza w Państwie, o wartościach określonych bankowych stóp procentowych oraz innych parametrach służących realizacji polityki pieniężnej Państwa), - karno-administracyjnego, - policyjno – administracyjnego, - prokuratorsko – administracyjnego oraz - władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego, chociaż również nie wymagających użycia uprawnień do władztwa, o którym mowa w lit. b),c) skutkujących tym, że:- adresaci w/w czynności zostają zobowiązani do określonego działania (postępowania) lub zaniechania działań (także skutkujących tym, że adresatom w/w czynności zostają stworzone określone warunki do działania) – t. j. do zachowania zgodnego z normami, wynikającymi z kryterium legalności, celowości, gospodarności (efektywności) i rzetelności, zwanymi dalej normami (zobowiązanie do działania lub nadanie uprawnień do działania za pomocą aktów prawnych, innych aktów reglamentacyjnych powszechnie obowiązujących oraz za pomocą aktów administracyjnych),- adresatom w/w czynności zostaje zwrócona uwaga (miękki akt administracyjny), że oni sami oraz osoby oraz jednostki organizacyjne, podległe służbowo adresatom, działają z naruszeniem norm, - adresaci w/w czynności zostają objęci wnioskiem (wystąpieniem) o rozważenie skorygowania oraz spowodowanie skorygowania działań, naruszających normy,  zdaniem wykonującego władzę (miękki akt administracyjny), - adresaci w/w czynności zostają przymuszeni administracyjnie (decyzją administracyjną, innym aktem administracyjnym ) do skorygowania swojego działania – jeżeli w/w czynności władcze,  z urzędu lub na odpowiedni wniosek,   są podejmowane  przez sprawujących władzę w następstwie stwierdzenia, iż adresaci  naruszyli (naruszają) normy, o których mowa w zdaniu poprzednim, a postępowanie administracyjne jest w danym przypadku właściwe,- adresaci w/w czynności zostają zobowiązani sądowo do określonych działań – jeżeli w/w czynności władcze, z urzędu lub na odpowiedni wniosek, są podejmowane  przez sprawujących władzę (władzę sądowniczą) w następstwie stwierdzenia, iż adresaci naruszyli (naruszają) w/w normy, a rozstrzyganie w drodze postępowania sądowego jest w danym przypadku właściwe,- adresaci w/w czynności zostają przymuszeniu do określonych działań z użyciem środków przymusu bezpośredniego ( policyjne środki przymusu bezpośredniego, działalność egzekucyjna)  – jeżeli w/w czynności władcze, z urzędu lub na odpowiedni wniosek, są podejmowane przez sprawujących władzę, jeśli adresaci naruszyli (naruszają) w/w normy w stopniu oraz w zakresie, który zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnych użycie takich środków przymusu uzasadnia,- adresaci w/w czynności zostają poddani karze administracyjnej oraz karze sądowej w związku z takim naruszeniem w/w norm , które przez odpowiednie akty prawne jest kwalifikowane jako wykrocznie lub przestępstwo, - adresaci w/w czynności zostają objęci świadczeniami, usługami oraz dostawami, będących przede wszystkim ustrojowym (konstytucyjnym) obowiązkiem organów oraz jednostek organizacyjnych władzy publicznej oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, realizowanym z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa (zadania  Skarbu Państwa poza zadaniami władczymi) oraz majątku samorządowego, chyba że w drodze ustawy wykonywanie tych zadań zostanie przydzielone jednostkom organizacyjnym, nie wchodzącym w skład organów i jednostek organizacyjnych władzy publicznej (uwaga: zadania, realizowane przez organy władzy publicznej oraz inne jednostki sektora finansów publicznych poza uprawnieniami do władztwa prawno – reglamentacyjnego, administracyjnego, karno – administracyjnego, policyjno – administracyjnego , prokuratorsko – administracyjnego oraz władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego mogą mieć, ale nie muszą mieć charakteru świadczeń o charakterze użyteczności publicznej).W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że:a) zgodnie z polskim porządkiem prawnym część uprawnień do władztwa administracyjnego, karno – administracyjnego, policyjno – administracyjnego oraz prokuratorsko – administracyjnego może być ustawowo oraz w drodze odpowiedniego upełnomocnienia przekazana organom (organom państwowym), przez które działają jednostki organizacyjne, nie zaliczone do jednostek organizacyjnych władzy publicznej oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,b) również część zadań w zakresie świadczeń, usług oraz dostaw, dokonywanych z udziałem majątku Skarbu Państwa (część zadań Skarbu Państwa poza zadaniami władczymi ) oraz z udziałem majątku samorządowego może być ustawowo, w trybie porozumień administracyjnych oraz  zadań zleconych, przydzielana jednostkom organizacyjnym, nie zaliczonym do jednostek organizacyjnych władzy publicznej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt