Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
W
Ilość znalezionych haseł: 810

Prawne podstawy wycinki drzew

wyłączenia wycinania drzew lub krzewów z zakresu ustawy o ochronie przyrody

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Przepisów art. 83 ust. 1 i 2 (ustawy o ochronie przyrody w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów) nie stosuje się do drzew lub krzewów: 1) w lasach; 2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 3) na plantacjach drzew i krzewów; 4) których wiek nie przekracza 10 lat; 5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 6) (uchylony) 7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu. 10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

wyłączenie taksacyjne

(urządzanie lasu), każdy opisywany w oddziale leśnym szczegół, dla którego na mapie gospodarczej i w opisie taksacyjnym ustala się powierzchnię wchodzącą w skład sumy powierzchni oddziału leśnego, czyli suma powierzchni wyłączeń taksacyjnych stanowi powierzchnię oddziału leśnego. Wśród wyłączeń taksacyjnych wyróżnia się liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~” oraz pododdziały. Wyłączenia taksacyjne w ramach oddziału leśnego (jednostki kontrolnej) na gruntach leśnych zalesionych tworzy się przede wszystkim ze względu na: gatunek panujący w drzewostanie, wskazania gospodarcze i ochronne, dokładność inwentaryzacji zasobów drzewnych. Podstawę do wyodrębnienia wyłączeń taksacyjnych w ramach gatunku panującego w drzewostanie stanowią różnice: 1) wiekowe*/: a) od 5 lat w uprawach i młodnikach do 20 lat, b) ponad 10 lat w drzewostanach 21–60 lat, c) ponad 15 lat w drzewostanach 61–100 lat, d) ponad 20 lat w drzewostanach powyżej 100 lat; 2) w budowie pionowej drzewostanów; 3) w sposobie powstawania drzewostanów: z samosiewu, z sadzenia lub odrośli*/; 4) w pochodzeniu drzewostanów: bądź obcego pochodzenia, bądź z nasion drzew lub drzewostanów nasiennych (w wypadku udokumentowanego zróżnicowania pochodzenia); 5) w udziale gatunków współpanujących i domieszkowych – o 20% i więcej dla poszczególnych gatunków drzew*/; 6) w ocenie przeważającego rodzaju zwarcia – w zasadzie o jeden stopień*/; 7) w ocenie stopnia uszkodzenia drzewostanu – w zasadzie o jeden stopień (uszkodzenia średnie względnie uszkodzenia silne); 8) w bonitacji drzewostanu – w zasadzie o jedną klasę*/; 9) w typie siedliskowym lasu – w zasadzie o jeden typ siedliskowy. W ramach pododdziałów mogą wystąpić powierzchnie niestanowiące wyłączeń, to jest te, które nie spełniły kryteriów powierzchniowych wyłączeń taksacyjnych (PNSW). Granice wyłączeń taksacyjnych w trakcie prac urządzeniowych przyjmuje się zasadniczo ze zaktualizowanej mapy numerycznej nadleśnictwa. W opisie taksacyjnym musi być zamieszczony jednoznaczny adres wyłączenia, powierzchnia (w hektarach z zaokrągleniem do 1 ara) oraz grupa rodzajów powierzchni (rodzaj powierzchni). Wyszczególnienie pełnego zakresu informacji możliwych do ujęcia w opisie taksacyjnym wyłączenia stanowiącego drzewostan zamieszczono we wzorze nr 1. Oznaczenie wyłączenia taksacyjnego jest częścią adresu leśnego, który nie powinien być zmieniany bez wyraźnej i jednoznacznej potrzeby. */ za wyjątkiem drzewostanów zaliczonych do tej samej fazy rozwojowej w jednostce kontrolnej oraz drzewostanów zaliczonych do KO, KdO i BP.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt