Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zarząd z ustawy o lasach jako podstawowa forma władania przez Lasy Państwowe mieniem Skarbu Państwa

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podstawowa forma nieodpłatnego władania (dzierżenia) przez Lasy Państwowe mieniem (składnikami majątkowymi oraz prawami majątkowymi) Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim lasami Skarbu Państwa.W uzupełnieniu powyższego należy podnieść, że z mocy unormowań ustawy o lasach, władztwo Lasów Państwowych nad mieniem Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim nad lasami Skarbu Państwa, przybrało formę zarządu. Z punktu widzenia uregulowań kodeksu cywilnego - sprawowanie przez Lasy Państwowe zarządu mieniem Skarbu Państwa wykazuje największe podobieństwo do dzierżenia, t. j. władania składnikami majątkowymi za kogo innego (tutaj za Skarb Państwa).O zarządzie (jako trwałym zarządzie) jako o podstawowej formie władania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami samorządu terytorialnego jest również mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.W ustawie o gospodarce nieruchomościami zastrzeżono, że w zakresie gospodarowania nieruchomościami nie narusza ona m. in. unormowań ustawy o lasach.Zarząd sprawowany przez Lasy Państwowe (w tym przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) na podstawie ustawy o lasach nie ma charakteru zarządu trwałego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.W szczególności w odniesieniu do władania przez Lasy Państwowe nieruchomościami Skarbu Państwa na zasadach zarządu, o którym mowa w ustawie o lasach, nie może mieć zastosowania regulacja, zawarta w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w myśl której zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sprawowany w dniu wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, przekształcił się z tym dniem w trwały zarząd tych nieruchomości.Za taką tezą przemawiają następujące okoliczności prawne :a) utarta praktyka stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami,b) zasadnicze różnice między sprawującym trwały zarząd a kierownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z punktu widzenia przypadających im uprawnień majątkowych i niemajątkowych,c) niewzruszalność zarządu, wynikającego z ustawy o lasach, w przeciwieństwie do trwałego zarządu, charakteryzującego się możliwością znoszenia,d) wyraźnie różnice kompetencyjne, związane ze sprawowaniem zarządu trwałego oraz zarządu, określonego w ustawie o lasachAd. a)W ustawie o gospodarce nieruchomościami określono, że w razie nabycia trwałego zarządu z mocy prawa, opłaty roczne ustala właściwy organ w drodze decyzji.Jak powszechnie wiadomo po wejściu w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami – żadne decyzje ustalające odpłatność za władanie przez Lasy Państwowe lasami Skarbu Państwa nie zostały wydane. Zarząd, sprawowany przez Lasy Państwowe, nieruchomościami Skarbu Państwa ma charakter zarządu nieodpłatnego.Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ustanowienie trwałego zarządu wymaga: - wniosku zainteresowanej jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, kierowanego do właściwego starosty,- wydania przez starostę decyzji, wyznaczającej odpłatność za władanie nieruchomością Skarbu Państwa w formie trwałego zarządu,- oddania nieruchomości we władanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczegoJednostki organizacyjne Lasów Państwowych wchodzą w zarząd nieruchomości w innym trybie, nie stosując powyższej procedury, chyba że w wyjątkowych przypadkach w stosunku do konkretnych nieruchomości, nie będących lasami, nabywają istotnie trwały zarządAd. b)Ustawa o gospodarce nieruchomościami określiła, że jednostka organizacyjna, władająca nieruchomością w formie trwałego zarządu, ma uprawnienie do: - korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania jednostki organizacyjnej (prawo do zwykłego korzystania z nieruchomości), przy czym w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, pozostających w trwałym zarządzie, wojewodowie mogą ustalać szczegółowe warunki korzystania z tych nieruchomości,- zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zgodnie z prawem budowlanym, za zgodą organu nadzorującego, - oddawania, za zgodą organu nadzorującego, nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo jej użyczanie w drodze umowy zawartej na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd ( z obowiązkiem zawiadamiania właściwego    organu /tj. starosty/ , gdy umowa najmu lub dzierżawy jest zawierana na czas nie dłuższy niż trzy lata, lub za zgodą właściwego organu, gdy umowa obciążenia nieruchomości najmem lub dzierżawą przekracza okres trzyletni), - nabywania nieruchomości na własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem, że z datą nabycia nieruchomości jednostki te uzyskują do nabytych nieruchomości trwały zarząd, - nabywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem, że z chwilą nabycia  tego prawa prawo to wygasa, a jednostki organizacyjne uzyskują prawo sprawowania trwałego zarządu w stosunku do tej nieruchomości, - wypowiadania umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości lub jej części za zgodą organu nadzorującego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.Z prawa leśnego nie wynika, aby wojewodowie mieli uprawnienia do ustalania szczegółowych warunków korzystania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z nieruchomości, pozostających w ich władaniu z mocy ustawy.Organy nadzorujące Lasy Państwowe nie mają w prawie leśnym tak istotnych, jak to unormowano w odniesieniu do trwałego zarządu, uprawnień do reglamentowania decyzji jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, dotyczących podejmowania przez te jednostki działalności inwestycyjnej (budowlano-montażowej) lub oddawania nieruchomości w posiadane zależne.Jednostki organizacyjne LP z mocy ustawy o lasach mają prawo nie tylko do ograniczonego zbywania poprzez oddawanie w posiadanie zależne, ale również mogą te nieruchomości sprzedawać, zbywać w drodze zamiany, przekazywać na warunkach nieodpłatnych, wnosić niektóre z nich w charakterze aportu do spółek prawa handlowego.Ad. c)W ustawie o gospodarce nieruchomościami określono, że trwały zarząd wygasa z upływem czasu, na który został ustanowiony, a ponadto może być wygaszony w drodze decyzji właściwego organu w następujących przypadkach :- niezgodnego z decyzją zagospodarowanie nieruchomości, - niedopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego organu lub uzyskania od właściwego organu zgody na oddanie nieruchomości najmem, dzierżawą lub na użyczenie nieruchomości, - wystąpienia konfliktu między sposobem wykorzystywania nieruchomości a miejscowy ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego, - sposobu wykorzystywania nieruchomości zagrażającego stanowi środowiska naturalnego,- zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym w przypadku, gdy w ślad za tą zmianą jednostka posiadająca tę nieruchomość w trwałym zarządzie nie jest w stanie swoją działalność zmienić w sposób, zgodny z nowym przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym  ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego, - gdy nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu,Ponadto w ustawie o gospodarce nieruchomościami określono, że :- wygaśniecie trwałego zarządu z mocy prawa oznacza wypowiedzenie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia – z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, - jednostka organizacyjna, za zgodą organu nadzorującego, może zgłosić do właściwego organu wniosek o wydanie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu; właściwy organ ma 18 miesięcy na podjecie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu, z zastrzeżeniem, że właściwy organ podejmuje decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu, jeśli ma możliwość zagospodarowania nieruchomości, - na wniosek jednostek organizacyjnych, uzgodniony z ich organami nadzorującymi, właściwy organ może podjąć decyzję, orzekającą o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi (z zachowaniem warunku sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego), - likwidacja jednostki organizacyjnej wygasza trwały zarząd, chyba że w miejsce likwidowanej jednostki organizacyjnej pojawia się jednostka organizacyjna, będąca następcą prawnym likwidowanej jednostki organizacyjnej, - do trwałego zarządu w sprawach nie uregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o użytkowaniu.Do spraw zarządu, sprawowanego przez Lasy Państwowe, nie uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o użytkowaniu, lecz przepisy ustawy o lasach.Ponieważ w ustawie o gospodarce nieruchomościami – sprawa zarządu, sprawowanego przez Lasy Państwowe z mocy ustawy o lasach, w ogóle nie została podjęta, więc w sprawach zasad i sposobu wykonywania tego zarządu odpowiednie jest w zasadzie prawo leśne.Likwidacja jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w żadnym przypadku nie powoduje wygaśnięcia zarządu nieruchomościami, sprawowanego przez Lasy Państwowe. Ponadto w ustawie o lasach istotnie ograniczono możliwość przenoszenia zarządu. Przypadki przenoszenia zarządu nie następują generalnie w trybie decyzji administracyjnej. Kierownicy jednostek organizacyjnych co do zasady nie mają w prawie leśnym prawa do występowania  z wnioskiem do starostów o wygaszeniu zarządu. Zanik zarządu następuje przede wszystkim w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w innych przypadkach, wskazanych w ustawie o lasach , i następuje w innym trybie niż wygaszanie trwałego zarządu, określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.Ad d)Zarządzanie nieruchomościami, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.Nieruchomości stanowiące zasoby nieruchomości Skarbu Państwa, t.j. nie oddane jeszcze w trwały zarząd czy w użytkowanie, mogą  być zarządzane wyłącznie przez zarządców licencjonowanych albo przez przedsiębiorców zatrudniających takich zarządców.Z mocy ustawy o lasach – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa są uprawnieni do prowadzenie działalności administracyjnej, w tym to zarządzania mieniem Skarbu Państwa.Pracownicy służby leśnej oraz pozostali pracownicy na stanowiskach nierobotniczych są właściwi z mocy prawa leśnego do wykonywania działalności administracyjnej, a więc również do zarządzania mieniem, oddanym Lasom Państwowym w zarząd.Pracownicy ci nie są licencjonowanymi zarządcami w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami - w decyzji o oddanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wybudowanie fundamentów, za zakończenie budowy – uznaje się stan surowy.Ten, komu nieruchomość gruntową oddano w trwały zarząd ma prawo do składania wniosków w sprawie o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości z przyczyn niezależnych od użytkownika.Właściwy organ może wyznaczyć terminy dodatkowe zagospodarowania nieruchomości .Z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że powinno to następować w drodze decyzji właściwego organu.W razie niedotrzymania terminu pierwotnego lub wtórnego - użytkownik może być obowiązany do wnoszenia dodatkowych opłat rocznych. Dodatkowe opłaty roczne stanowią 10% wartości nieruchomości gruntowej według stanu na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok zarządu trwałego. Za każdy następny rok niedotrzymania warunków zagospodarowania nieruchomości – dodatkowa opłata roczna podlega podwyższeniu o 10%.stan faktyczny.Obowiązek zagospodarowania terenu oddawanego w trwały zarząd zgodnie z decyzją starosty – to dodatkowy argument, dla którego zarządu sprawowanego przez Lasy Państwowe w żadnym razie nie można uznać za zarząd trwały w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej (np. lasu) nie może być przedmiotem decyzji starosty, nawet wówczas gdyby ta decyzja miałaby być czysto formalna (np. poprzez zapis „ zagospodarowanie lasu zgodnie z planem urządzenia lasu „). Ustawa o lasach jednoznacznie rozstrzygnęła, ze w nadleśnictwie nadleśniczy samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną, w tym w ramach zagospodarowania lasu na podstawie planu urządzenia lasu, a nie na podstawie decyzji starosty.

Zobacz więcej...

Drogownictwo leśne

zarządca drogi

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), zarządcą drogi publicznej to organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.  Zarządcami dróg są dla dróg:1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;2) wojewódzkich – zarząd województwa;3) powiatowych – zarząd powiatu;4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).         Art. 20 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) określa dwadzieścia podstawowych obowiązków zarządcy drogi publicznej. W odniesieniu do dróg wewnętrznych art. 8 ust. 2 w/w ustawy określa zarządcę terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna jako zarządcę drogi. Drogi leśne są drogami wewnętrznymi na terenie lasów należących do Skarbu Państwa, stąd Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  zarządzają nimi  na mocy Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) poprzez podstawową jednostkę organizacyjną LP jakim jest  nadleśnictwo. W świetle przepisów art. 8 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarządca drogi wewnętrznej jest zobowiązany do: budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych oraz zarządzania nimi, a więc także wykonywanie zadań określonych w art.20, przyczym oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt