Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zasadnicza działalność administracyjna

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ogół czynności prawnych oraz faktycznych, podejmowanych przez gospodarzy lasów w ramach gospodarki leśnej, obejmujących w szczególności: a) współpracę z organami administracji rządowej, innymi organami władzy publicznej oraz odpowiednimi instytucjami państwowymi m.in. w zakresie:- formułowania celów działalności leśnej, - tworzenia dokumentów o charakterze ogólnopolitycznym, dotyczących leśnictwa; - tworzenia podstaw prawnych leśnictwa, w tym podstaw prawnych  działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; - standaryzacji i normalizacji, obowiązującej w leśnictwie; - tworzenia dokumentów, będących politykami sektorowymi dotyczącymi leśnictwa (w tym Polityki Leśnej Państwa); - opracowywania dokumentów o charakterze strategii i programów rządowych dotyczących leśnictwa (w tym Narodowego Programu Leśnego czy Programu Wzrostu Lesistości Kraju);(w bardzo zdyscyplinowanym ujęciu – w/w działalność należałoby taktować jako realizację zadań administracji rządowej, wykonywaną przez Lasy Państwowe z mocy prawa, zlecenia oraz polecenia administracyjnego /a więc jako działalność poza ramami zwykłego zarządu/),b) legalizowanie oraz legitymizowanie stanu władania i prowadzonej działalności leśnej – działania systemowe oraz specjalne,c) prowadzenie, wymaganej przez prawo oraz wynikające z uniwersalnych zasad sprawnego zarządzania, inwentaryzacji składników leśnych zasobów ekonomicznych, pozostających we władaniu gospodarzy lasów - w tym z punktu widzenia jakości, wartości oraz ilości,d) zarządzanie informacjami, chyba że zarządzanie to wykracza  poza ramy zwykłego zarządu, e) ustalanie katalogu zadań, uprawnień majątkowych i niemajątkowych, przypadających Lasom Państwowym,f) ustalanie i wprowadzanie determinantów przestrzennych prowadzenia działalności leśnej, w tym w ramach systemu urządzania lasug) ustalanie i wprowadzanie wewnętrznego podziału zadań, uprawnień majątkowych i niemajątkowych (alokacja kompetencji) ,h) ustalanie i wprowadzanie systemów organizacyjnego, finansowego, informacyjnego oraz informatycznego, a także pozostałych systemów funkcjonalnych. i) kształtowanie kadry pracowników najemnych oraz warunków prowadzenia przez nich działalności, j) pozyskiwanie oraz ustalanie (w szczególności poprzez zawieranie porozumień i umów) warunków działania i współdziałania z kontrahentami, w tym z dostawcami i sprzedawcami towarów, wyrobów, nieruchomości, innych składników majątkowych, robót i usług,k) ustalanie warunków oraz sposobu współpracy i współdziałania z organami władzy publicznej oraz podlegającymi jednostkami organizacyjnymi, donatorami, reprezentacjami nabywców oraz usługodawców, reprezentantami pracowników oraz grup interesów,l) prowadzenie gospodarki mieniem leśnym w celu ukształtowania właściwego ich stanu ilościowego lub/oraz jakościowego, jak również  właściwego rozmieszczenia, poprzez: nabywanie mienia leśnego, w tym jego wytwarzanie, wyzbywanie się zbędnych składników mienia leśnego (w tym ich zbywanie oraz likwidowanie), wewnętrzne przemieszczanie, wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu, jak również utrzymanie w należytym stanie - z zastrzeżeniem czynności wykraczających poza ramy zwykłego zarządu, oraz z zastrzeżeniem utrzymywania infrastruktury, maszyn i urządzeń, wchodzącego w zakres działalności gospodarczej w ramach gospodarki leśnej oraz działalności dodatkowej w zakresie gospodarki leśnej,m) pozyskiwanie i ustalanie warunków (w tym poprzez zawieranie porozumień oraz umów) współdziałania z odbiorcami i nabywcami produktów, składników majątkowych, robót i usług, z zastrzeżeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, n) ochronę i dochodzenie mienia leśnego (z zastrzeżeniem działalności, wymagającej używania uprawnień do władztwa policyjno – prawnego, prokuratorsko – prawnego oraz uprawnień do władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego, przysługujących straży leśnej),o) prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i reklamowej, z zastrzeżeniem działalności, wchodzącej w skład ochrony przyrody,p) wykonywanie, wymaganych prawem oraz wynikających z uniwersalnej zasady racjonalnego zarządzania, systemowych analiz retrospekcyjnych oraz prognostycznych, dotyczących leśnictwa; prognozowanie i programowanie działalności leśnej, q) wewnętrzne reglamentowanie działalności poprzez wydawania zarządzeń i podejmowanie decyzji zarządczych,r) planowanie długo-, średnio- oraz krótkookresowe,s) gospodarowanie wierzytelnościami oraz innymi należnościami pieniężnymi, t) wynagradzanie kadry pracowniczej oraz ponoszenie innych kosztów oraz świadczeń z tytułu wynagrodzeń kadry pracowniczej, u) gospodarowanie zobowiązaniami wobec kontrahentów,v) prowadzenie gospodarki magazynowej,w) tworzenie nadwyżki finansowej oraz gospodarowanie nadwyżką finansową (zyskiem) Lasów Państwowych,x) bieżące kierowanie, y) prowadzenie wewnętrznego nadzoru; udzielanie w trybie wewnętrznym porad i konsultacji, kształtowanie wewnętrznej doktryny działania, z) prowadzenie działalności kontrolingowej, aa) prowadzenie działalności administracyjnej, klasyfikacyjnie wydzielonej przez prawo, chyba że wykracza ona poza ramy zwykłego zarządu, bb) prowadzenie działalności kontrolnej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt