Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Ergonomia w leśnictwie

zasady rozmieszczenia urządzeń sterowniczych i kontrolnych

(ergonomia w leśnictwie), rozmieszczenie i grupowanie urządzeń sterowniczych polega na przestrzegania następujących zasad :1. Zasada częstości. W przestrzeni optymalnej dla rozmieszczenia urządzeń sterowniczych powinny znajdować się urządzenia najczęściej używane. Chodzi tu już nie tyle o przestrzeń swobodną, ale o obszar właściwy stanowisku danej maszyny. Zrozumiałe jest np.: że centralne położenie kierownicy pojazdu mechanicznego jest nienaruszalne.2. Zasada kolejności. Rozmieszczenie urządzeń sterowniczych powinno być zgodne z kolejnością ruchów wymaganą przez proces sterowania tak, by ruchy sterownicze były możliwie proste. Inaczej mówiąc urządzenia sterownicze należy ustawić w takiej kolejności jakiej będą używane.3. Zasada ważności. Uprzywilejowane w sensie najkorzystniejszego rozmieszczenia powinny być najważniejsze urządzenia sterownicze.4. Zasada pełnionej funkcji. Razem należy grupować urządzenia sterownicze funkcjonalnie powiązane przez to, że sterują tym samym zespołem, czy mechanizmem maszyny.5. Zasada podobieństwa konstrukcyjnego. Zgrupowanie razem urządzeń sterowniczych o podobnej budowie poprawia przejrzystość konstrukcji. Wadą stanowiska sterowniczego, na którym zasada ta została uwzględniona, może być trudność rozpoznawaniu właściwego urządzenia sterowniczego np.: właściwego przycisku na desce rozdzielczej z przyciskami.6. Zasada jednakowego oporu. Urządzenia sterownicze o zbliżonym do siebie oporze roboczym powinny być zgrupowane w tej części przestrzeni pracy, w której opór ten nie przekracza siły, jaką w tym obszarze może wywrzeć operator.

Zobacz więcej...

Ergonomia w leśnictwie

zasady stosowania środków chemicznych (podstawowe)

(ergonomia w leśnictwie), toksyczność dla ludzi i zwierząt opiniuje Państwowy Zakład Higieny. Toksyczność dla organizmów wodnych opiniuje Instytut Ochrony Środowiska.Zaleca się stosowanie w pierwszej kolejności biologicznych, hodowlanych i agrotechnicznych metod ochrony roślin oraz ograniczenie użycia środków chemicznych do minimum. Sprzedawcy środków zaliczanych do I i II grupy toksyczności zobowiązani są do prowadzenia ewidencji nabywców, a zabiegi przy pomocy tych środków mogą być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo szkolenia. Zabrania się stosowania środków I i II klasy toksyczności sprzętem agrolotniczym. Zgodnie z zarządzeniem Ministra RiGŻ konieczne jest stosowanie instrukcji-etykiet dla wszystkich stosowanych środków (z międzynarodowymi symbolami i umownymi znakami ostrzegawczymi - piktogramami) (por.ryc.) Międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy) (ryc.), oznaczono na rycinie w zakładce Rysunki:                                1 - Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczenia2 - Koncentrat w formie stałej do rozcieńczenia3 - Środek gotowy do użycia4 - Chroń dłonie / Używaj rękawic 5 - Chroń twarz / Używaj ekranu ochronnego6 - Ręce myj pod bieżącą wodą7 - Używaj fartucha ochronnego8 - Używaj obuwia ochronnego / Nogawki spodni wkładaj na obuwie9 - Używaj maski ochronnej10 - Używaj respiratora11 - Używaj kombinezonu ochronnego12 - Środek szkodliwy dla ryb13 - Środek szkodliwy dla zwierząt14 - Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzieci

Zobacz więcej...

Ochrona przyrody

zasady wspólnotowego prawa ochrony środowiska

(ochrona przyrody), według zapisów art. 191 Traktatu o Unii Europejskiej: wysoki poziom ochrony środowiska należy do podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. W ustępie 2 tego artykułu sformułowane jest 5 podstawowych zasad wspólnotowego prawa ochrony środowiska. Są to: - zasada prewencji, - zasada przezorności, - zasada "zanieczyszczający płaci", - zasada wysokiego poziomu ochrony, - zasada usuwania szkód u źródła. Zasada prewencji wymaga rozważenia potencjalnych skutków danego działania przed jego podjęciem i wyciągnięcia odpowiednich wniosków z dokonanej analizy, ze względu na wysoki poziom ochrony środowiska. Zasada przezorności nakazuje podjęcie działań zapobiegawczych zawsze wtedy, kiedy nie został dowiedziony brak negatywnych oddziaływań na środowisko. W dziedzinie prognozowania oddziaływań oznacza ona, że jeżeli nie uzyskano pewności (w tym: nie rozwiano racjonalnych wątpliwości), że oddziaływanie nie jest znaczące, to należy przyjąć, że jest ono znaczące. Tak więc jeśli istnieją wątpliwości co do wrażliwości gatunku na negatywne oddziaływanie, to należy przyjąć, że to oddziaływanie będzie znaczące. Zasada „zanieczyszczający płaci” oznacza, że sprawca powinien ponieść koszty usunięcia skutków spowodowanego przez siebie negatywnego oddziaływania, a w przypadku spowodowania zagrożenia środowiska – koszty zapobieżenia jego wystąpieniu. Zasada wysokiego poziomu ochrony nakłada obowiązek uwzględniania go we wszystkich pracach legislacyjnych i planistycznych. Z tą zasadą wiąże się kolejna, wynikająca z orzecznictwa ETS, zasada kompleksowej ochrony, polegająca na zintegrowanym podejściu do środowiska (ochrona jednego komponentu środowiska nie może powodować pogorszenia stanu pozostałych jego komponentów). Zasada usuwania szkód u źródła oznacza, że potencjalne szkody w środowisku powinny być usuwane na najwcześniejszym możliwym etapie.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt