Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Urządzanie lasu

zatwierdzenie planu urządzenia lasu

(urządzanie lasu), projekt planu urządzenia lasu jest odbierany od wykonawcy prac urządzeniowych w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie jego składniki są ewidencjonowane i kierowane odpowiednio do nadleśnictwa oraz do zatwierdzenia. W zakresie wymaganej formy poszczególnych składników planu urządzenia lasu obowiązują wytyczne ogólne zawarte w niniejszej instrukcji oraz wytyczne szczegółowe, precyzowane w umowach dotyczących wykonania projektu planu urządzenia lasu, jak również w protokołach z KZP, NTG i KPP. Do wniosku o zatwierdzenie planu urządzenia lasu zawierającego dane na formularzu według wzoru nr 8, przedkłada się: 1) opis ogólny nadleśnictwa, zwany elaboratem, w uzgodnionej formie (analogowej w postaci tomu z twardą oprawą i kieszenią na mapy, elektronicznej w postaci dysku CD lub zarówno analogowej, jak i elektronicznej), zawierający stronę tytułową na formularzu według wzoru nr 9 oraz rozdziały: - Ogólna charakterystyka lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz pozostałych, gruntów, a także nieruchomości w zarządzie nadleśnictwa; - Wyniki analizy gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu; - Opis zasad określania zadań gospodarczych dla nadleśnictwa wraz z zestawieniami tych zadań; - Program ochrony przyrody (który stosownie do ustaleń KZP może też być ujęty w oddzielnym tomie); - Prognoza stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego; - Podsumowanie prac urządzeniowych. 2) zestaw map: przeglądowe (w skali 1 : 25 000) drzewostanów oraz siedlisk, przeglądowe lub sytuacyjno-przeglądowe (w skali 1 : 50 000) obszarów chronionych i funkcji lasu, a także walorów przyrodniczo-kulturowych (do programu ochrony przyrody) oraz mapa sytuacyjna obszaru w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa (w skali 1 : 50 000 lub 1 : 100 000); 3) prognozę oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 wraz z wymaganymi opiniami do tej prognozy; 4) pisemne podsumowanie zawierające zakres zagadnień wymagany na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Plan urządzenia lasu, zawierający co najmniej składniki wymienione powyżej oraz oryginał decyzji w sprawie jego zatwierdzenia, przechowywany jest w archiwum RDLP, w odpowiedniej składnicy dokumentacji urządzeniowej. Formę (elektroniczną względnie analogową) przechowywania poszczególnych składników planu oraz zasady udostępniania materiałów archiwalnych ustala dyrektor RDLP. Do nadleśnictw przekazuje się obowiązkowo, w formie ustalonej podczas NTG, komplet składników planu urządzenia lasu, w tym opisy taksacyjne i mapy numeryczne przenoszone do SILP-LAS elektronicznie (w postaci bazy danych, po przeprowadzeniu wymaganej kontroli). Miejsce (RDLP, względnie nadleśnictwo) i formę (elektroniczną, względnie analogową) przechowywania dokumentacji do planu urządzenia lasu ustala sporządzający ten plan. Pożądane jest, aby oryginały ważniejszych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji do planu urządzenia lasu przechowywane były w archiwum RDLP. Uwaga: przewodniczący KZP może uznać za konieczne, dla usprawnienia zarządzania gospodarką leśną, dodatkowe tradycyjne drukowanie programu ochrony przyrody, opisów taksacyjnych i map przeglądowych dla poszczególnych leśnictw (w tym np. mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanów i cięć rębnych lub mapy przeglądowej obszarów ochronnych i funkcji lasu); ustalenia w tej sprawie są zapisywane w protokole KZP i odpowiednio ujmowane w SIWZ; niniejsza instrukcja nie reguluje zakresu i sposobu wykonania dodatkowych załączników na potrzeby zarządzania gospodarką leśną. Projekt planu urządzenia lasu staje się planem urządzenia lasu po jego zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw środowiska. Oryginał decyzji o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu załącza się do dokumentacji, zaś kopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem – traktuje się jako integralny załącznik do każdego egzemplarza planu urządzenia lasu (jeżeli elaborat jest w formie analogowej, to wskazane jest wklejenie tej decyzji na początku opisu ogólnego). Dyrektorowi regionalnemu ochrony środowiska przekazuje się decyzję o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu oraz w formie elektronicznej (na dysku CD) ten sam zbiór dokumentów, jaki przekazywany jest we wniosku do ministra właściwego do spraw środowiska, o zatwierdzenie planu urządzenia lasu.

Zobacz więcej...

Rośliny zielne

zawilec

(botanika leśna, rośliny zielne), Anemone – rodzaj z rodziny rodzaj z rodziny Ranunculaceae (jaskrowate),  reprezentowany w Polsce przez 4 gatunki. Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.) – wczesnowiosenna  bylina  o długich, brunatnych i wałeczkowatych kłączach oraz łodydze, do 25 cm wysokości,  z jednym okółkiem trzech 3-5-dzielnych, ogonkowych liści. Odcinki blaszki 3-wrębne, nierówno ząbkowane. Kwiaty na szczycie łodygi, zwykle pojedyncze, z okwiatem złożonym z 6 działek (3+3), białe, często spodem liliowo nabiegłe. Pospolita roślina w żyznych lasach liściastych, grądach, buczynach i łęgach z klasy Querco-Fagetea. Zawilec żółty (Anemone ranunculoides L.) różni się od z. gajowego przede wszystkim żółtymi działkami okwiatu oraz krótkoogonkowymi, prawie siedzącymi liśćmi. Kwiaty po 1 lub 2. Gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris L.) jest byliną  z wrzecionowatym, krótkim kłączem, osiągającą wysokość do 40 cm. Liście 5-dzielne, odziomkowe na długich ogonkach, łodygowe po 3 w okółku, krótkoogonkowe. Kwiaty szczytowe, pojedyncze, duże (do 6 cm średnicy). Działki okwiatu białe. Gatunek ciepłolubny i światłożądny. Rośnie na siedliskach suchych i słonecznych, preferuje gleby zasobne węglan wapnia. Występuje na rozproszonych stanowiskach nizinnych, najczęściej na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz nad dolną Wisłą i Odrą, a także na Pojezierzu Mazurskim. Jest charakterystyczny dla ciepłolubnych muraw okrajkowych ze związku Geranion sanguinei. Zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia L.) osiąga wysokość do 80 cm, ma łodygę odstająco jedwabiście owłosioną i 3 liście łodygowe 3-dzielne i siedzące, usytuowane w jednym okółku pod kwiatostanem. Liście odziomkowe z blaszką 3-5-dzielną są długoogonkowe. Kwiaty po 3-8, na długich szypułkach, występują w szczytowym baldachowatym kwiatostanie. Działki okwiatu białe, od spodu różowawe. Gatunek górski, występuje w traworoślach, ziołoroślach i zaroślach krzewów liściastych piętra subalpejskiego.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt