Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Lasy i leśnictwo

zdolność do czynności administracyjno-prawnych

(lasy i leśnictwo), zdolność określonych kierowników jednostek organizacyjnych do wykonywania czynności prawnych, związanych z ich występowania w roli organów administracji publicznej (władztwo administracyjne), zmierzających do nawiązania stosunku administracyjno – prawnego. Do czynności administracyjno – prawnych należy każda czynność w zakresie działalności administracyjnej Lasów Państwowych;a) wykonywana przez :- Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczego jako organów uprawnionych do władczego oddziaływania oraz rozstrzygania (w drodze aktu administracyjnego, w tym w drodze decyzji administracyjnej) o sprawach osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, indywidualnie oznaczonych, lub/oraz- uprawnionych (z mocy prawa lub upoważnienia) pracowników Lasów Państwowych,b) adresowana do  zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej,c) zmierzająca do  powstania w/w stosunku administracyjno-prawnego między kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jako organem administracji publicznej a adresatem aktu administracyjnego, polegającego na tym, że;- kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w drodze władczego aktu administracyjnego (w tym decyzji administracyjnej) w sprawie indywidualnie oznaczonej nadaje adresatowi tego aktu określone uprawnienia lub nakłada na niego określone zobowiązania, zaś;- adresat aktu administracyjnego poddaje się temu władczemu oddziaływaniu, z zastrzeżeniem przysługującego mu w określonych sytuacjach prawo odwołania się do organu administracji publicznej drugiej instancji albo do zwrócenia się do organu administracyjnego pierwszej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaś końcowo – prawo do skargi administracyjnej, zmierzającej do poddania aktu administracyjnego kontroli sądowej.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

zdolność do czynności cywilnoprawnych Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), zdolność do czynności prawnych, polegających na czynnościach cywilnoprawnych. Można przyjąć, że w ramach zdolności do czynności cywilnoprawnych – Lasy Państwowe, działając odpowiednio poprzez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych, nadleśniczych, a także, po odpowiednim umocowaniu ze strony właściwego zwierzchnika służbowego, przez kierowników zakładów Lasów Państwowych, mogą w imieniu Skarbu Państwa wykonywać każdą, zmierzającą do powstania stosunku cywilnoprawnego, czynność cywilnoprawną, pod warunkiem, że:a) jest ona konieczna do wykonania zadań Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (w tym Lasów Państwowych jako takich) , dyrekcji regionalnych, nadleśnictwa oraz zakładu Lasów Państwowych, b) dotyczy lub jest wykonywana z użyciem leśnych zasobów ekonomicznych Skarbu Państwa, znajdujących się  we władaniu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, c) nie jest wykonywania z przekroczeniem uprawnień majątkowych, przysługujących kierownikowi danej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,d) nie sprzeciwia się w sposób oczywisty ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej, określonym m.in. w ustawie o lasach.Przy wykonywaniu czynności cywilnoprawnych Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz kierownicy zakładów mogą działać osobiście lub – z odpowiednim uwzględnieniem ogólnych zasad przelewania (alokacji) w Lasach Państwowych zdolności do czynności prawnych oraz uprawnień majątkowych - za pośrednictwema) pracowników odpowiednio Dyrekcji Generalnej, dyrekcji regionalnej, nadleśnictwa oraz zakładu Lasów Państwowych, b) innych pracowników Lasów Państwowych, c) kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych spoza Lasów Państwowych, d) osób fizycznych – umocowanych do tych czynności  na podstawie zawartych umów lub uzyskanych pełnomocnictw.Czynności cywilnoprawne są adresowane do osób fizycznych lub prawnych, albo ich przedstawicieli, i zmierzają do powstania stosunku cywilnoprawnego między występującymi w imieniu Skarbu Państwa Lasami Państwowymi jako takimi lub poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych z jednej strony a adresatem czynności cywilnoprawnej, polegającego na tym, żea) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) – o ile występują w roli b) podmiotu uprawnionego – zobowiązują  w imieniu Skarbu Państwa poprzez rozstrzygające oświadczenie woli (będące końcowym etapem /przejawem/ prowadzonych czynności prawnych) adresata czynności prawnej – o ile występuje on w roli podmiotu zobowiązanego – do określonego zachowania oraz postępowania, a adresat zobowiązanie to przyjmuje na warunkach dobrowolności, chyba że z przepisów prawa wynika ograniczone uprawnienie adresata do nie podporządkowania się temu zobowiązaniu (a stosunek prawny nie wyczerpuje jeszcze znamion stosunku administracyjno – prawnego) orazc) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) – o ile występują w roli podmiotu zobowiązanego – zobowiązują się na warunkach równoprawności oraz dobrowolności (z zastrzeżeniem lit. a)) poprzez akceptujące oświadczenie woli o charakterze rozstrzygającym (będące końcowym  etapem /przejawem/ prowadzonych czynności prawnych) - do określonego zachowania oraz postępowania.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

zdolność do czynności pracowniczo - prawnych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), zdolność do wykonywania czynności prawnych, związanych z występowaniem kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w roli reprezentantów pracodawców; według przeważających poglądów czynności prawne, podejmowane w relacji : „pracodawca – pracownik”, są czynnościami cywilno – prawnymi; do czynności pracowniczo – prawnych należy każda czynnośća) wykonywana :- przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych osobiście - lub/oraz (z uwzględnieniem ogólnych zasad przelewania zdolności do czynności prawnych, faktycznych oraz uprawnień majątkowych) przez :• odpowiednio umocowanych przez kierownika innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów  Państwowych, • odpowiednio umocowanych pracowników innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych,b) adresowana do :- przyszłych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,- aktualnych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowychc) zmierzająca do- powstania stosunku pracy między pracodawcą a określoną osobą fizyczną, uzyskującą, w ślad za zaistnieniem tego stosunku, status pracownika określonej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, albo- stosunków prawnych pochodnych (władztwo służbowe w relacji „kierownik jednostki organizacyjnej – pracownik”), wynikających z w/w stosunku pracyd) polegających na tym, że:- pracodawca, zawierając z określoną osobą fizyczną stosunek pracy, zobowiązuje się do stworzenia jej określonych warunków (w tym warunków finansowych) działalności, prowadzone na rzecz realizacji określonych zadań Lasów Państwowych, zaś osoba fizyczna, stając się pracownikiem jednostki organizacyjnej LP, zobowiązuje się do wykonywana określonych zadań, w zakresie jej przypisanym, korzystając z odpowiednio przekazanych do bezpośredniego używania składników majątkowych, przelanych uprawnień majątkowych oraz uprawnień niemajątkowych, a następnie : - pracodawca, ucieleśniając w/w zobowiązania wzajemne, wydaje pracownikowi w formie ustnej lub na piśmie polecenia i instrukcje albo kieruje do nich w innej formie dyspozycje, zaś pracownik przyjmuje je do wykonania, rozliczenia i oceny przed pracodawcą, korzystając w razie konieczności z określonych uprawnień o charakterze służbowo - odwoławczym /stosunki prawne pochodne, wynikające ze stosunku pracy, władztwo służbowe/.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

zdolność do czynności prawno-handlowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek zdolności do czynności cywilnoprawnych; czynności prawno – handlowe w Lasach Państwowych, obejmują każdą czynność prawną, mieszczącą się w zakresie działalności administracyjnej odpowiednio Dyrektora Generalnego,  dyrektora regionalnego, nadleśniczego, a także kierownika zakładu, jako organów reprezentujących Skarb Państwa, w celu  zawiązania  stosunku handlowego, tj. szczególnego stosunku cywilnoprawnego z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi albo innymi uprawnionymi jednostkami organizacyjnymi,  Czynności prawno - handlowe są adresowane do :a) nabywców produktów (wyrobów), robót oraz usług, będących wynikiem działalności gospodarczej Lasów Państwowych (także wynikiem działalności administracyjnej, o ile efekt tej działalności podlega zbywaniu),b) wykonawców produktów (wyrobów), robót oraz usług, potrzebnych do realizacji zadań w ramach działalności gospodarczej Lasów Państwowych.Efektem ciągu czynności, o których mowa powyżej, jest stosunek handlowy, polegający na tym , że:a) co najmniej jeden z wyżej wymienionych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  - z racji, iż prowadzi w sposób trwały i zawodowy (profesjonalny) działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo), której przedmiotem i wynikiem jest świadczenie dóbr i usług – zobowiązuje się do postawienia tych dóbr i usług do dyspozycji pozostałych uczestników obrotu gospodarczegob) zaś drugostronni uczestnicy obrotu gospodarczego zobowiązują się na zasadzie równoprawnej dobrowolności do pobrania tych dóbr i usług za określoną ilość środków pieniężnych lub za określoną ilość innych dóbr oraz usług,  c) albo co najmniej jeden z wyżej powołanych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, prowadząc działalność gospodarczą, zobowiązuje się za określoną ilość środków pieniężnych lub/oraz określoną ilość dóbr i usług do nabycia od kontrahenta jego dóbr i usług, związanych z tą działalnością gospodarczą, przy czym stosunek handlowy może polegać na zawarciu:- umowy przenoszącej prawa (sprzedaż, dostawa, kontraktacja w rozumieniu kodeksu cywilnego),- umowy o świadczenie usług (zlecenie, o dzieło, umowy w zakresie robót budowlano – montażowych, przewóz, spedycji, składu, przechowania, komisu, agencji, umowa hotelowa,).Definicję zdolności do czynności prawno – handlowych należy stosować odpowiednio do umów przenoszących prawa oraz umów o świadczenie usług, gdy przedmiotem tych umów są wartości niematerialne oraz efekty zasadniczej działalności administracyjnej.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zdolność do czynności prawnych, związanych z wymiarem sprawiedliwości w postępowaniu karnym

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), zdolność do podejmowania każdej czynności w zakresie działalności administracyjnej Lasów Państwowych (poza ramami zwykłego zarządu), z zastrzeżeniem, że omawiana czynność prawna ma następująca charakterystykę:a) jest wykonywana z mocy prawa przez- pracowników Straży Leśnej, lub/oraz- pracowników Służby Leśnej, którym ustawa o lasach nadała określone uprawnienia Straży Leśnej,b) jest adresowana do:- osób fizycznych, które według oceny wykonującego w/w czynność prawną mogły dopuścić się czynu będącego przestępstwem przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, lub - instytucji oraz osób, które mogą być pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności, sprawców oraz przebiegu czynu noszącego znamiona przestępstwa lub  - określonych instytucji i organów, które na określonym etapie procedury przejmują postępowanie karne od wykonawców omawianych w/w czynności ,c) zmierza do zaistnienia stosunku prawnego między wykonawcą czynności prawnej a jej adresatem, polegającego w szczególności na tym, że:- wykonawca czynności prawnej, w dążeniu do realizacji faktycznych czynności administracyjnych związanych z:• prowadzeniem dochodzenia, • koniecznością przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń i innych miejsc /w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa/, • przygotowywaniem i wniesieniem aktu oskarżenia lub poparcia aktu oskarżenia w  postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,zobowiązuje ( z określonym skutkiem co do sankcji w razie nie spełnienia tego zobowiązania) adresatów czynności prawnych do określonych czynności (udzielenie zeznań, złożenie wyjaśnień, udostępnienie obiektów lub poddanie się przeszukaniu, przekazanie przedmiotów i dokumentów, wykonanie ekspertyz i wydanie opinii, rozpoczęcie przez sąd czynności procesowych, wysłuchanie zarzutów), a adresat tych czynności w odpowiedni sposób odnosi się do tego zobowiązaniaPrzy korzystaniu z omawianej zdolności do czynności prawnych w zakresie wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych  - Lasy Państwowe są odpowiednio związane regulacjami kodeksu postępowania karnego. Korzystanie ze zdolności, o której mowa w zdaniu poprzednim,  z mocy przepisów odrębnych nie zwalnia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z prawnego obowiązku zawiadomienia właściwych organów  o czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, a także wszelkich innych, ujawnionych przez Lasy Państwowe, czynach wyczerpujących te znamiona.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt