Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zdolność do określonych czynności prawno-policyjnych

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), jest to zdolność do wykonywania każdej czynności w ramach działalności administracyjnej Lasów Państwowych a) przypadającej – stosownie do miejsca świadczenia (wykonywania) pracy lub terenu działania, ustalonego w delegacji służbowej -  z mocy ustawy o lasach, aktów wykonawczych do ustawy o lasach oraz przepisów właściwych w sprawach policji : - pracownikom Służby Leśnej, zaliczonych do Straży Leśnej lub/oraz - innym pracownikom Służby Leśnej, którym przysługują określone uprawnienia Straży Leśnejb) adresowanej do:- osób fizycznych lub kierowników jednostek organizacyjnych, będących świadkami oraz mogących być osobami pomocnymi dla wykonujących  danej czynności policyjno – prawnej, - osób fizycznych lub kierowników jednostek organizacyjnych, wyczerpujących w ocenie wykonującego daną czynność policyjno – prawną znamiona sprawców czynów prawnie zabronionych pod groźbą kary,c) zmierzającą do  zawiązania się stosunku policyjno-prawnego między pracownikami Straży Leśnej lub/oraz pracownikami Służby Leśnej, mającymi określone uprawnienia Straży Leśnej, a adresatem czynności policyjno – prawnej, d) polegającego na tym, że:- wykonujący czynność policyjno-prawną zwraca się, z odpowiednim uwzględnieniem ustawy o policji, z żądaniem :• do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, wymierzonych zwłaszcza przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, o wylegitymowania się celem ustalenia ich tożsamości , • do świadków przestępstw lub wykroczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, o wylegitymowania się celem ustalenia ich tożsamości ,• do kierowców prowadzących środki transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie o zatrzymanie środka transportu w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary , wymierzonego przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych,• udzielenia niezbędnej dla realizacji zadań Straży Leśnej pomocy od instytucji państwowych (z zastrzeżeniem możliwości zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy), • udzielenia przez instytucje państwowe, inne jednostki oraz osoby informacji, niezbędnych do prowadzonych przez straż leśną działalności operacyjno – rozpoznawczej,• udostępnienia do kontroli przez osobę uprawnioną środka transportowego, zatrzymanego na obszarze leśnym oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jeśli zatrzymanie nastąpiło w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zagrożonego pod groźbą kary, wymierzonego przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, • wydania przez posiadacza przedmiotu pochodzącego z przestępstwa lub wykroczenia, wymierzonych przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia,• udostępnienia  zasobów podmiotów gospodarczych, zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna, w celu przeprowadzenia przez straż leśną kontroli legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych, z zastrzeżeniem ust. 4 – w aspekcie ochrony (w tym dochodzenia) mienia w zarządzie Lasów Państwowych,- zaś adresat tego żądania, bez prawa do odmowy,  przyjmuje je do bezwzględnego wykonania, choćby pod groźbą zastosowania przez wykonującego czynność policyjno – prawną środków przymusu bezpośredniego, z odpowiednim zastrzeżeniem co do w/w działalności operacyjno – informacyjnej, która powinna być prowadzona przy założeniu dobrowolności zachowań informatorów.Przez czyn, wymierzony przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, należy rozumieć każdy czyn prawnie zakazany z mocy ustawy o lasach oraz innych aktów ustawowych, którego dopuszczenie się zostało określone pod względem sankcji w kodeksie wykroczeń lub kodeksie karnym.

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

zdolność gruntów obejmujących lasy do realizacji świadczeń materialnych oraz niematerialnych

(lasy i leśnictwo), część składowa gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu, odpowiadająca właściwości gruntu do dawania różnorakich świadczeń tak materialnych, jaki i niematerialnych, zaspokajających lub mogących zaspokajać określone potrzeby społeczne (w tym gospodarcze) – w zakresie, w jakim właściwości te są związane z gospodarką leśną (są wynikiem gospodarki leśnej). W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że grunt, obejmujący lasy ( grunt w szerokim tego słowa znaczeniu) ma przyrodzoną zdolność do świadczeń materialnych i niematerialnych (naturalna właściwość /zdolność/ gruntu do dawania świadczeń; zdolność z samego faktu istnienia); metodami gospodarki leśnej zdolność tę można korzystnie zmieniać, modyfikować, w tym wzmacniać; Na przykład grunt, obejmujący lasy, ma naturalną zdolność do świadczeń uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, jednak po stworzeniu w lesie metodami gospodarki leśnej odpowiedniej infrastruktury leśnej (infrastruktury uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu) zdolność ta ulega niewątpliwemu korzystnemu zmodyfikowaniu. Zdolność gruntu, obejmującego las (grunt w szerokim tego słowa znaczeniu), do w/w świadczeń materialnych i niematerialnych, jest najbardziej syntetycznym (zbiorczym) atrybutem  (syntetyczną /zbiorczą/ cechą charakterystyczną ) gruntu;  Synonimem omawianej zdolności jest wartość gruntu (wartość gruntu jako jego atrybut /jako jego właściwość, jako jego cecha charakterystyczna/  odzwierciedlający /”odpowiadający za”/ zdolność gruntu do świadczeń materialnych i niematerialnych). W praktyce, w konkretnym przypadku, zachodzi potrzeba oceny (w tym mierzenia) poziomu spełnienia tego atrybutu gruntu (wartość zdolności gruntu do świadczeń materialnych i niematerialnych, czyli wartość cechy zbiorczej gruntu, określanej w języku polskim pojęciem wartość / wartość wartości jako syntetycznej /zbiorczej/ cechy gruntu/ ). Wartość zdolności gruntu do świadczeń materialnych i niematerialnych, w takiej części, w jakiej omawiana cecha (t.j. zdolność gruntu do świadczeń materialnych i niematerialnych; wartość gruntu jako cecha zbiorcza gruntu) jest pochodną gospodarki leśnej, jest wartością dodaną gruntu (wartość dodana gruntu = przyrost wartości zdolności gruntu do świadczeń materialnych i niematerialnych, będący rezultatem /efektem/ gospodarki leśnej). Widzimy więc, że pojęcie wartości gruntu (wartości każdego dobra) może w języku polskim występować w dwóch znaczeniach : jako cecha zbiorcza (syntetyczny atrybut ) dobra, charakteryzujący zdolność dobra do zaspokajania potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez dawanie  świadczeń materialnych i niematerialnych, ale także jako miara (ocena) tej cechy (jako wartość zdolności gruntu do świadczeń; jako wartość wartości dobra /wartości rozumianej jako cecha dobra). Najczęściej pojęcie wartości gruntu jest używane w tym drugim znaczeniu (wartość dobra = wartość zdolności dobra do świadczeń materialnych i niematerialnych, zaspokajających potrzeby społeczne, w tym gospodarcze). Następstwem omawianej zdolności gruntów, obejmujących lasy, są funkcje lasu, t.j. konkretne świadczenia lasu – tak materialne, jak niematerialne; świadczenia te, jeżeli podlegają dającemu się zidentyfikować odbiorowi (poborowi, pozyskiwaniu), zasługują na miano materialnych lub niematerialnych pożytków naturalnych lasu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt