Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Z
Ilość znalezionych haseł: 710

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

zadania Społecznego Inspektora Pracy

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), do podstawowych zadań Społecznej Inspekcji Pracy należy: • kontrolowanie stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, • kontrolowanie przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, • kontrolowanie realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami: szatni, pomieszczeń do spożywania posiłków, urządzeń higieniczno sanitarnych, • kontrolowanie przestrzegania norm higienicznych dotyczących czynników szkodliwych dla zdrowia: zapylenie, hałas, wibracja, oświetlenie, temperatura pomieszczeń, • inicjowanie działań i kontrolowanie w zakresie wydawania przysługujących na określonych stanowiskach pracy środków odżywczych, napojów i środków higieny, • kontrolowanie stanu urządzeń elektrycznych i skuteczności działania ochron przeciwporażeniowych. • kontrolowanie wyposażania pracowników w przysługujące środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy, • udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolowanie stosowanych przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych, • uczestnictwo w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy, • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

(urządzanie lasu), kierunkowe wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej określane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, analizy stanu zagrożenia pożarowego w ubiegłym okresie oraz analizy i oceny aktualnego stanu ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa. Uwzględnia się zaistniałe w ubiegłym okresie pożary, w tym ich główne przyczyny, ocenia funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie oraz następujące zagadnienia:1) sieć punktów systemu obserwacyjnego;2) sieć punktów czerpania wody i dojazdy do nich;3) rozmieszczenie i wyposażenie baz sprzętu;4) sieć dróg i dojazdów pożarowych;5) system łączności i alarmowania; 6) rozmieszczenie lotnisk, lądowisk oraz innych miejsc startów i lądowań;7) oznakowanie terenów leśnych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi;8) sieć pasów przeciwpożarowych oraz pasów biologicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego;9) stacje meteorologiczne i punkty prognostyczne;10) lokalne punkty orientacyjne w terenie.Analizę należy przeprowadzić na podstawie opracowania „Sposoby postępowania nadleśnictwa na wypadek powstania pożaru”, uzupełnionego danymi z SILP oraz informacjami z funkcjonującej w nadleśnictwie zaktualizowanej mapy zagrożenia pożarowego.Należy określić kategorię zagrożenia pożarowego nadleśnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku analizy i oceny należy opracować kierunkowe wytyczne dotyczące pożądanych działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie.

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

zadrzewianie gruntów przez gospodarzy lasów

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych, wchodzących umownie w zakres gospodarki leśnej, odnoszących się do gruntów, pokrytych lub przewidywanych do wprowadzenia roślinności leśnej, prowadzonych przez gospodarzy lasów, gdy grunty te nie spełniają kryterium minimalnej powierzchni, o jakiej mowa w definicji lasu jako gruntu pokrytego lub przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, lub gdy funkcje takiego gruntu pokrytego roślinnością, w tym roślinnością leśną (np. funkcje dekoracyjne, funkcje parków oraz ogrodów, funkcje roślinności przydrożnej, funkcje roślinności śródmiejskich oraz wiejskich, funkcje śródpolnych pasów roślinności drzewiastej i krzewiastej, funkcje roślinności na terenach cmentarnych, funkcje roślinności, towarzyszącej obiektom budowlanym) nie należą do funkcji lasu, albo gdy zakwalifikowanie takiego gruntu pokrytego roślinnością leśną  podczas prac urządzeniowych do lasu w sposób oczywisty obrażałoby zasadę racjonalnego ustawodawcy ( na przykład ze względu na potrzebę indywidualnego podchodzenia hodowlanego do poszczególnych osobników roślinności leśnej na powierzchni z roślinnością leśną) - obejmującycha) porządkowanie  powierzchni pod zadrzewienia lub pod tereny zieleni;b) nawożenie oraz inne zabiegi agrotechniczne na w/w powierzchniach, c) przygotowanie gleby na w/w powierzchniach, d) sadzenie drzew, krzewów oraz innej roślinności na w/w powierzchniach, e) pielęgnowanie zadrzewień oraz terenów zieleni, w tym:- pielęgnowanie gleby oraz niszczenie chwastów,- formowanie koron drzew, krzewów oraz formowanie innej roślinności,- podkrzesywanie drzew,- zabezpieczanie ran na drzewach, - inne prace pielęgnacyjne, f) zabiegi w zakresie ochrony zadrzewień oraz terenów zieleni przed grzybami oraz owadami,g) ścinkę drzew,h) wyróbkę sortymentów i inne prace, wchodzące w zakres pozyskania drewna z zadrzewień oraz terenów zieleni, i) likwidację krzewów oraz innej roślinności niedrzewiastej, wchodzącej w skład zadrzewień oraz terenów zieleni.Formalnie grunty (tereny) pokryte roślinnością, nie będące lasami w rozumieniu ustawy o lasach, są przedmiotem ustawy o ochronie przyrody. W ustawie o ochronie przyrody wyróżnia się  zadrzewienia i tereny zieleni: zieleń we wsiach i zieleń w miastach.W tym kontekście przez zadrzewienia należy rozumieć:a) drzewa oraz  krzewy w granicach pasa drogowego, b) pojedyncza drzewa lub krzewy wraz z gruntem (terenem), na którym występują i pozostałą roślinnością tego terenu,c) skupiska drzew lub krzewów, nie będące lasem w rozumieniu ustawy o lasach, wraz z gruntem (terenem), na którym występują i  pozostałą roślinnością tego terenu,wypełniające funkcje ochronne, produkcyjne lub społeczno – kulturowe.Natomiast przez tereny zieleni należy rozumieć tereny wraz z infrastrukturą i budynkami, funkcjonalnie związanymi z tymi terenami: a) znajdujące się w granicach miast oraz wsi o zwartej zabudowie, b) pokryte roślinnością, c) wypełniające funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczno – wychowawcze, estetyczne oraz inne funkcje społeczne,d) tworzące - z urbanistyczno – architektonicznego punktu widzenia - jednostkowy, główny i samoistny układ przestrzenny (obszar funkcjonalny), występujący w szczególności pod następującymi nazwami:- park spacerowo – wypoczynkowy, - park gminny, - park zdrojowy,- park uzdrowiskowy,- park etnograficzny,- park sportowy,- park rozrywki,- ogród botaniczny,- ogród zoologiczny,- ogród jordanowski,- ogród dziecięcy,- ogród zabytkowy,- park zabytkowy,- pracownicze ogrody działkowe,- arboreta,- alpinaria,- zieleńce, - grodziska,- kurhany, - zabytkowe fortyfikacjeTerenami zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są również tereny (grunty), pokryte roślinnością, towarzyszące obiektom budowlanym (budynkom i budowlom) w charakterze przestrzennego oraz funkcjonalnego uzupełnienia tych obiektów. Takie tereny zieleni tworzą z w/w obiektami budowlanymi jeden układ przestrzenny, wchodząc w szczególności w skład:a) ulic,b) placów,c) obiektów komunikacji kolejowej,d) naziemnych obiektów komunikacji lotniczej,e) budynków użyteczności publicznej,f) cmentarzyg) obiektów budowlanych o funkcjach składu,h) obiektów budowlanych o funkcjach przemysłowych.Faktyczne czynności gospodarcze, wchodzące w skład działalności w zakresie zadrzewiania gruntów przez gospodarzy lasów  powinny być wykonywane z uwzględnieniem właściwych uregulowań prawnych, zawartych nie tylko w ustawie o lasach, lecz również w szczególności w przepisach ustawy o ochronie przyrody, także w przepisach prawa, właściwych w sprawach planowania przestrzennego, budownictwa, ewidencji gruntów i budynków. 

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt