Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 14

Urządzanie lasu

opis taksacyjny

(urządzanie lasu), opis taksacyjny sporządza się dla wszystkich gruntów pozostających w zarządzie nadleśnictwa, to jest lasów (gruntów: zalesionych, niezalesionych i związanych z gospodarką leśną) oraz gruntów nieleśnych, do których zalicza się również zadrzewione i zakrzewione; w opisie taksacyjnym wyodrębnia się także grunty przeznaczone do: zalesienia, przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne, wyłączone z produkcji (lecz pozostawione w zarządzie nadleśnictwa) oraz sporne. Opis taksacyjny sporządza się dla każdego wyłączenia, dla którego wykazuje się oddzielnie powierzchnię w ramach oddziału; suma powierzchni wyłączeń taksacyjnych stanowi powierzchnię oddziału leśnego. Dane opisu taksacyjnego zapisuje się bezpośrednio podczas taksacji na formularzach dokumentu źródłowego „Opis taksacyjny” lub w odpowiednich rejestratorach danych. Wzory kart dokumentu źródłowego „Opis taksacyjny”, szczegółowe wytyczne wypełniania tych kart (w tym kody) wraz z opisem sposobu przetwarzania informacji do pożądanej w SILP-LAS struktury danych oraz wymaganej formy opisu taksacyjnego ujęto w programie TAKSATOR (opis programu i plik pomocy). W każdym opisie taksacyjnym musi być zamieszczony jednoznaczny adres wyłączenia, powierzchnia (w hektarach z zaokrągleniem do 1 ara) oraz grupa rodzajów powierzchni (rodzaj powierzchni). Uwaga: w opisie taksacyjnym nie zamieszcza się szczegółów dotyczących poszczególnych form i przedmiotów ochrony, ich wymagań, zagrożeń oraz wskazań ochronnych, które ujmowane są w formie odpowiednich zbiorów i zestawień w programie ochrony przyrody; obowiązuje natomiast zamieszczenie zwięzłej informacji o występowaniu osobliwości przyrodniczych w danym wyłączeniu lub o specjalnej formie ochrony, np. kody: PLB nr..., PLH nr..., PLC nr..., z uzupełniającą informacją: „szczegóły w programie ochrony przyrody”.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

Gospodarka Leśna

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z siedmiu podystemów systemu LAS. Głownym zadaniem podsystemu Gospodarka Leśna jest: – Utrzymywanie bazy danych o stanie lasu w formie, corocznie aktualizowanych o zdarzenia gospodarcze i upływ czasu, opisów taksacyjnych. Baza ta powstaje w wyniku opracowywanych w okresach 10-letnich, na podstawie terenowej inwentaryzacji zasobów, tzw. planów urządzania lasu zawierających szczegółowy opis taksacyjny każdego gruntu (zalesionego i niezalesionego) będącego w stanie posiadania Lasów Państwowych, wg stanu na 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu urządzania lasu. – Obsługa procesu aktualizacji bazy danych o stanie lasu. Baza danych opisu taksacyjnego lasu, opracowana w ramach prac urządzeniowych, musi być corocznie aktualizowana o upływ czasu (zwiększa się wiek drzewostanów), przyrost masy w wyniku wzrostu drzewostanów i jej ubytek w wyniku pozyskania drewna, a także wszelkie działania hodowlane, w szczególności procedury aktualizacji odpowiedzialne są także za właściwe odnotowanie w bazie informacji o odnowieniu lub zalesieniu gruntu. Ze względu na skomplikowany charakter, wykonywanych w lesie, czynności gospodarczych, w kontekście ich wpływu na opis taksacyjny wydzieleń, funkcje odpowiedzialne za aktualizację zgrupowane są w oddzielny moduł. – Obsłua procesu aktualizacji bazy danych o stanie lasu o zdarzenie nie wynikające ze zdarzeń gospodarczych np. przekazanie gruntów, pożary, szkody dokonane przez czynniki biotyczne i abiotyczne. – Utrzymywanie historii drzewostanów: Opisy wydzieleń taksacyjnych w wyniku prowadzonych działań gospodarczych oraz upływu czasu ulegają z roku na rok zmianom. W systemie LAS oprócz tego, iż w systemie planów możemy w sposób szczegółowy prześledzić, jakie czynności gospodarcze były planowane i zostały wykonane w danym wydzieleniu, to w podsystemie Gospodarka Leśna utrzymywana jest cała historia zmieniających się opisów taksacyjnych. Możliwe jest ustalenie stanu wydzielenia na dowolny dzień od momentu rozpoczęcia aktualizacji bazy w nadleśnictwie wraz z możliwością generowania raportów z opisów taksacyjnych na dowolną datę. – Umożliwienie (w cyklach 10-letnich) aktualizacji bazy danych o stanie lasu, utrzymywanej w nadleśnictwie, danymi z bazy powstałej w wyniku inwentaryzacji prowadzonej w ramach prac urządzeniowych z zachowaniem całej prowadzonej wcześniej historii drzewostanów. – Zawiera moduł kontroli opisów taksacyjnych umożliwiający nadzór nad przebiegiem procesów aktualizacji automatycznej, a także weryfikację stanu bazy opisu taksacyjnego, po jej dostarczeniu przez wykonawcę prac urządzeniowych. – Zapewnienie możliwości grupowania powierzchni, np. obwody łowieckie, obszary chronionego krajobrazu, obszary „Natura 2000”, regiony nasienne itp. w oparciu o mechanizm tzw. setów powierzchni. Mechanizm ten polega na definiowaniu zakresu adresów  na jakich taki obiekt leży.  W wyniku jego działania, przeglądając opis taksacyjny pojedynczego wydzielenia, można w sposób prosty zobaczyć (zidentyfikować) do jakich setów powierzchni dany adres należy np. wydzielenie  04-02-1-01-1-00 należy do: Regionu Matecznego 804 – JD, BK, I strefy zagrożenia przemysłowego, obwodu łowieckiego nr 85 „Knieja”, mezoregionu przyrodniczo leśnego 802D Pogórze Przemyskie i obszaru chronionego krajobrazu „Park Krajobrazowy Gór Słonnych”. – Zawiera moduł wspomagania ochrony lasu, odpowiedzialny za inwentaryzację posuszu, ewidencjonowanie występowania chorób i szkodników lasu, ewidencjonowanie kopców mrówek. Informacje z dokumentów źródłowych, rejestrowane w tym module, odnoszą się bezpośrednio w bazie do danych o stanie lasu. – Zapewnienie ewidencji pożarów, oprócz rejestrowania informacji o pożarze umożliwia wyliczanie w sposób automatyczny, na podstawie informacji z opisu taksacyjnego, wartości poniesionych w jego wyniku strat. – Zapewnienie ewidencji danych dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, obiektów ekologicznych, rezerwatów, stref zagrożenia przemysłowego. – Umożliwienie prowadzenia gospodarki nasiennej, ewidencję świadectw pochodzenia nasion, gospodarczych i wyłączonych drzewostanów– nasiennych. – Umożliwienie prowadzenia ewidencji gruntów w ramach obrębów i działek ewidencyjnych, prowadzenie rejestru gruntów zgodnego z powszechną ewidencją gruntów, raportowanie rozbieżności pomiędzy ewidencję powszechna a bazą danych o stanie lasu (wykaz rozbieżności użytków i działek), przygotowywanie danych do sporządzania deklaracji podatkowej. – Wspomaganie produkcji szkółkarskiej w zakresie planowania tejże produkcji, jej ewidencji i analizy wydajności: ewidencję szkółek z dokładnością do pola siewnego, ewidencję produkcji na polach siewnych, w namiotach i szkółkach kontenerowych, prowadzenie ocen produkcji szkółkarskiej, utrzymywanie historii szkółek i produkcji danego materiału sadzeniowego tak, aby możliwe było obliczanie kosztów produkcji szkółkarskiej metodą rachunku ciągnionego. – Obsługa funkcjonalności „Punkt próbny”. Jest to funkcja umożliwiająca rejestrację dowolnych zjawisk, np. pomiary meteorologiczne.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

KNX

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), robocza nazwa projektu związanego z wdrożeniem stanowiska leśniczego. Prace nad projektem rozpoczęto w 2009 roku. Przedmiotem projektu było opracowanie i wdrożenie jednolitego w skali PGL LP środowiska systemowego na komputery PC/notebooki dla pracowników terenowych. Rozwiązanie ma udostępnić leśniczemu wszystkie niezbędne elementy Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz ma wyeliminować konieczności tworzenia dedykowanego oprogramowania na PC dla leśniczych. Podstawowymi celami są: A. Umożliwienie leśniczym dostępu do bieżących informacji z bazy danych nadleśnictwa, w tym mapy numerycznej, co w sposób zasadniczy przyspieszy obieg informacji i zminimalizuje konieczność wizyt w nadleśnictwie lub angażowania pracowników np. działu technicznego w przygotowywania raportów dla leśniczych; B. Umożliwienie szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych w kancelarii leśniczego obowiązujących wzorów formularzy, norm i przepisów oraz instrukcji obowiązujących w PGL LP; C. Poprawienie ergonomii pracy związanej z wprowadzaniem danych do urządzenia mobilnego (możliwość przechwycenia ekranu rejestratora na pełnowymiarowy monitor i praca z aplikacjami leśnymi przy pomocy klawiatury i myszki) wraz z możliwością drukowania dokumentów z tego terminala na laserowej drukarce A4; D. Udostępnienie szerokiego zestawu narzędzi (aplikacji) biurowych; E. Upowszechnienie rozwiązania organizacyjnego opartego na komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, F. Umożliwienie leśniczym dostępu do stron intranetowych PGL LP oraz serwisów prawnych i bazy aktów własnych, co ma wpłynąć na poprawę przepływu informacji (wykorzystanie tych zasobów informacyjnych w nowej strategii komunikacji wewnętrznej); G. Umożliwienie wykonywania szybkich, bezpiecznych i stabilnych transmisji danych z terminala mobilnego z wykorzystaniem łącza internetowego w leśniczówce. Jest to jeden z kluczowych aspektów wykorzystania stanowiska, w szczególności w lokalizacjach o słabej jakości łączach telefonii stacjonarnej i komórkowej; H. Dzięki wdrożeniu projektu „stanowiska leśniczego” pojawiają się perspektywy rozwoju SILP (często dotychczas nieosiągalne) jak np.: - udostępnienie na serwerze centralnym SILP dedykowanych dla leśniczego raportów (analizy istotne z punktu widzenia leśniczego); - udostępnienie na mapie centralnej bufora szkiców leśniczego, w którym będzie można tworzyć (ręcznie lub na podstawie danych z rejestratora) dowolne szkice (w tym szkic odnowieniowy i zrębowy), które z kolei będą mogły być podstawą aktualizacji LMN w nadleśnictwie; - udostępnienie przyjaznego środowiska graficznego opartego o technologie webowe dla leśniczego do wprowadzania bezpośrednio do bazy danych jednostki, wszystkich dokumentów sporządzanych w warunkach kameralnych (np. związanych z dokumentacja płacową dla firm usługowych oraz dokumentacją planistyczną); - powyższe jest urzeczywistnieniem idei przeniesienia niektórych modułów z terminala mobilnego, które są obsługiwane głównie w warunkach kameralnych, do przyjaźniejszego środowiska pracy, tj. na komputer stacjonarny leśniczego; - rozwiązania te będą niewątpliwie służyły podniesieniu jakości i wiarygodności danych wprowadzanych w oparciu o dane rzeczywiste on-line, a zastąpienie ogniwa pośredniego do zbierania części danych jakim jest urządzenie mobilne, na rzecz wprowadzania danych bezpośrednio na serwer centralny SILP, wyeliminuje to ponadto wszelkie błędy związane z transmisją danych. Na komputerze uruchamiany jest (bezpośrednio z pamięci flash) odpowiednio zmodyfikowany system operacyjny z rodziny linux, zawierający wszystkie potrzebne do pracy elementy. Rozwiązanie takie daje następujące korzyści: - możliwość wykorzystania dowolnego komputera (bez systemu operacyjnego i bez dysku); - brak opłat licencyjnych; - ujednolicone, łatwe do uruchomienia i obsługi środowisko pracy (nie są potrzebne zmiany konfiguracji systemu, skróty do dokumentacji umieszczone są na pulpicie, system zawiera zestaw niezbędnych aplikacji, system w języku polskim); - brak możliwości kasowania i zapisu na pamięci flash w praktyce eliminuje potrzebę administracji systemem. Nowe wersje administrator może wgrać na karę SD w przeciągu 2-3 min. Do zapisywania danych oraz przechowywania niektórych plików konfiguracyjnych oraz poczty służy wyodrębniona przestrzeń na karcie SD, która nie podlega resetowi przy zamknięciu systemu. Dodatkowa pamięć typu pendrive służy do wykonywania kopii zapasowych danych oraz jako dodatkowe miejsce do zapisywania dokumentów. Dla pracowników pracujących poza biurem jednostki (np. leśniczowie, podleśniczowie) przewidziano zdalny dostęp do sieci LP poprzez system Check Point Connectra. System polega na wystawieniu w internecie specjalnej strony sieci web, dzięki której, po zalogowaniu, użytkownik ma dostęp do wybranych serwisów webowych w sieci WAN LP. Serwer systemu Connectra działa jako serwer pośredniczący Proxy, analizując ruch pod względem bezpieczeństwa. Logowanie jest zintegrowane z domeną Microsoft Active Directory (użytkownik musi mieć konto w domenie oraz musi należeć do specjalnej grupy domenowej). Dostęp do poszczególnych systemów wystawionych w connectrze realizowany jest zgodnie z procedurą nadawania uprawnień w tych systemach. Dodatkowo udostępniono dodatek umożliwiający zapięcie połączenia SSL VPN pomiędzy stanowiskiem leśniczego a siecią WAN LP. Dzięki aplikacji umożliwiającej przejęcie pulpitu komputera w leśniczówce możliwa jest zdalna pomoc leśniczemu np. przez administratora w nadleśnictwie. Zdalna pomoc może być związana z koniecznością konfiguracji sprzętu podłączonego do stanowiska leśniczego, tj. terminala mobilnego, drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, routera itp. Rozwiązanie to eliminuje większość koniecznych wyjazdów administratora do leśniczego. Zastosowane w projekcie rozwiązania umożliwiają szybkie wdrożenie projektu w całej organizacji przy bardzo niskim nakładzie kosztów i niewielkiej pracochłonności związanej z administracją systemem. Powszechne wdrożenie stanowsik leśniczych we wszystkich leśnictwach w kraju wg projektu KNX zostało rozłożone na lata 2010-2012.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

karta dokumentu źródłowego opisu taksacyjnego

(urządzanie lasu), podstawowy dokument źródłowy opisu taksacyjnego wypełniany przez taksatora w terenie. Składa się on z kilku części:Strona 1- nagłówka z adresem leśnym,- opisu wydzielenia,- opisu siedliska,- opisu drzewostanu.Strona 2- opisu osobliwości przyrodniczych,- opisu powierzchni nie tworzących wydzielenia,- wskazań gospodarczych,- informacji różnych.Strony dodatkowe:Kontrole:Strona jest wypełniana po wprowadzeniu wszystkich danych opisu taksacyjnego i przeprowadzeniu kontroli logicznych. Ewidencja – jest wypełniana po pobraniu danych z SILP.Dla wybranego wydzielenia możliwy jest podgląd danych ewidencyjnych dla wydzielenia: numer, powierzchnia oraz adres administracyjny działki (lub działek) do jakiej jest przywiązane wydzielenie, a także dane dla użytków w działce: kod użytku, klasa jakości gleby, powierzchnia użytku.LMP (Leśny Materiał Podstawowy) - jest wypełniona po pobraniu danych z SILP.Możliwe jest podgląd przypisanych do wydzielenia obiektów Leśnego Materiału Podstawowego. Przypisywanie obiektów LMP do wydzieleń możliwe jest w trybie edycji w oknie Wykaz obiektów LMP. Karty źródłowe drukowane są przed rozpoczęciem prac taksacyjnych dla każdego wydzielenia wg stanu SILP. Karta jest częściowo wypełniona danymi, które z dużym prawdopodobieństwem są prawidłowe. W przypadku potrzeby zmiany tych danych należy przekreślić wydrukowaną wartość i wpisać obok poprawną. Pozostałe dane wypełniane są przez taksatora. Taksator posiłkuje się dodatkowo wydrukiem karty drzewostanowej, która zawiera pełny opis taksacyjny wg stanu SILP oraz wykaz czynności gospodarczych wykonanych w danym wydzieleniu. Poszczególne pola karty wypełniane są poprzez wpisywanie odpowiednich kodów. Można posługiwać się systemem kodów literowych (skrótów) lub systemem kodów numerycznych. Docelowo w bazie danych przechowywane będą kody literowe. Zamiana kodów numerycznych na literowe następuje automatycznie na etapie wprowadzania danych do systemu komputerowego. W dokumencie występuje kilka pól o charakterze logicznym (tak lub nie). Pola te to Nowe wydzielenie, Sporny, Pilność zabiegu, Pow zred. Pola te wypełniane są krzyżykiem (X), jeżeli chcemy potwierdzić występowanie danej informacji.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

materiały uzupełniające do planu urządzania lasu

(urządzanie lasu), materiałami uzupełniającymi inwentaryzację lasu, niezbędnymi do opracowania planu urządzenia lasu, są zebrane w dowolnej formie informacje obrazujące:1) położenie nadleśnictwa (geograficzne, przyrodniczoleśne i administracyjne),2) historię lasów i gospodarki leśnej,3) przyrodnicze warunki gospodarki leśnej,4) strategiczne kierunki zagospodarowania regionu (w tym plany zagospodarowania przestrzennego),5) ekonomiczne warunki gospodarki leśnej,6) gospodarkę ubiegłego okresu,7) zasięg terytorialny nadleśnictwa (w opisie ogólnym zamieszcza się kopię odpowiedniego zarządzenia),8) formalne podstawy uznania lasów za ochronne (w opisie ogólnym zamieszcza się kopię właściwej decyzji).Pozyskanie danych do:1) sporządzenia programu ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,2) opracowania zadań kierunkowych ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej,3) wskazania potrzeb z zakresu zagospodarowania rekreacyjnego,4) wskazania zadań kierunkowych z zakresu zagospodarowania łowieckiego,5) wskazania potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej nadleśnictwa.Podstawowe materiały źródłowe do uzupełnienia danych inwentaryzacyjnych:1) opis taksacyjny zaktualizowany w SILP-LAS;2) poprzednio opracowane plany urządzenia lasu oraz inne materiały archiwalne;3) sprawozdania roczne nadleśnictw;4) dane dotyczące waloryzacji przyrodniczej obszaru nadleśnictwa oraz dotychczasowy program ochrony przyrody;5) materiały będące w posiadaniu właściwych urzędów administracyjnych, szczególnie służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska;6) literaturę (monografie, przewodniki itp.) dotyczącą obszaru nadleśnictwa;7) plany ochrony lub plany zadań ochronnych, w tym plany ochrony rezerwatów oraz parków krajobrazowych;8) wytyczne dotyczące obiektów specjalnych, w tym leśnych kompleksów promocyjnych.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

Planowanie

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z podsystemów systemu LAS. Podsystem planowanie pełni wielorakie funkcje związane głównie z tworzeniem i nadzorem nad realizacją planów rocznych i wieloletnich, a także tworzy warstwę pośrednią pomiędzy poszczególnymi podsystemami aplikacji LAS a bazą danych o stanie lasu – przechowuje informacje wykorzystywane następnie w procesach aktualizacji opisów taksacyjnych lasu. System planów integruje w sobie informacje o wszystkich zaszłych zdarzenia gospodarczych, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, a poprzez powiązanie poprzez adres leśny z opisem taksacyjnym, stanowi bazę danych do corocznego procesu jego aktualizacji. – Wspomaga proces planowania w cyklach rocznych umożliwiając szczegółowe planowanie przewidzianych do wykonania czynności gospodarczych w ramach specyficznych dla poszczególnych działalności typów planów (POZ – pozyskanie, HOD – hodowla lasu, OCHRL – ochrona lasu itp.) i z odniesieniem do określonej przestrzennie (poprzez adres leśny) lokalizacji w terenie. Planowanie odbywa się, zarówno w aspekcie finansowym, jak i rzeczowym, poprzez szczegółowe wyspecyfikowanie przewidzianych do wykonania czynności, wymaganych materiałów i możliwych do uzyskania produktów. – Wspomaga proces nadzoru i kontroli nad realizacją planów poprzez rejestrację na każdej z planowanych pozycji planu informacji o jej wykonaniu (faktycznie wykonanych czynnościach, zużytych materiałach i uzyskanych produktach) w układzie analogicznym, jak po stronie planu. – Zawiera wskazówki gospodarcze opracowane na etapie sporządzania planu urządzania lasu, będące wytycznymi do tworzenia rocznych planów gospodarczych. – Umożliwia śledzenie realizacji wieloletnich planów gospodarczych (dotyczy Użytkowania i Hodowli Lasu). – Zawiera mechanizmy pozwalające na wariantowanie i optymalizacje projektów planów rocznych. – Zawiera moduł do rejestracji i rozliczania umów na dotacje. - Zawiera moduł do rejestracji i przetwarzanie szacunków brakarskich podstawowych dokumentów źródłowych do tworzenia planu pozyskania drewna, – Zawiera moduł tworzenia planów sprzedaży drewna. – Zawiera moduł wspomagający proces nadzoru nad realizacją umów na wykonanie prac leśnych zawieranych w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. – Wspomaga proces kontroli wewnętrznej poprzez możliwość rejestracji do każdej z pozycji planu dokumentu źródłowego pt. „Protokół z kontroli”. – Stanowi podstawowe źródło wstępnie zagregowanej i przetworzonej informacji na potrzeby hurtowni danych Lasów Państwowych. Wbudowane mechanizmy zapewniają integracją modułu planowania z innymi podsystemami, w szczególności z podsystemem Finansowo - Księgowym, w takim zakresie iż umożliwiają automatyczne dekretowanie i księgowanie dokumentów wystawionych z powołaniem się na określoną pozycję planu. Mechanizm ten opiera się o tzw. grupę czynności jednoznacznie przypisaną do każdej z pozycji planu a grupującą czynności o podobnym charakterze i w podobny sposób wpływające na opis taksacyjny lasu w procesie jego aktualizacji. Grupa czynność (np. ODN-ZRB – odnowienie zrębów) zawiera w swojej definicji odniesienie do właściwych dla typu wykonywanych prac miejsca powstawania kosztów (MPK) a poprzez powiązanie w innych słowniku MPG z konkretnymi kontami zespołu „5” umożliwia automatyczne i prawidłowe odniesienie kosztów w księgach rachunkowych.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

skład gatunkowy drzewostanu

(urządzanie lasu), element taksacyjny w planie urządzenia lasu nadleśnictwa odniesiony do całego drzewostanu lub odpowiedniej jego warstwy, który szacuje się według udziału powierzchniowego (powierzchnia zajmowana przez dany gatunek w stosunku do całej powierzchni pododdziału) lub ilościowego (liczby drzew). W składzie drzewostanu (warstwy) wykazuje się te gatunki drzew lub grupy wiekowe tego samego gatunku, których udział przekracza 5% liczby drzew lub 5% zajmowanej powierzchni. Skład gatunkowy drzewostanu, a w zasadzie udział gatunków w warstwie drzewostanu, określa się systemem dziesiętnym, liczbami całkowitymi, np. 7 So, 3 Św z dokładnością do 10 % i zapisuje w opisie taksacyjnym cyframi arabskimi podanymi obok skróconej nazwy gatunku (lub rodzaju), np.: 6 Brz, 3 Sob, 1 Oś, lub gatunku i grupy generacyjnej, np.: 6 So 60 l, 3 So 40 l, 1 Brz 40 l.Przy szacowaniu składu gatunkowego według udziału ilościowego lub powierzchniowego poszczególnych gatunków często się zdarza, że gatunek o najwyższej miąższości w pododdziale nie jest gatunkiem panującym, lecz współpanującym; taki sposób szacowania składu gatunkowego jest mniej korzystny dla dotychczasowych ocen typowo gospodarczych walorów drzewostanu, natomiast korzystniejszy i poprawniejszy w ocenie różnorodności biologicznej zespołów roślinnych.W drzewostanach dwupiętrowych skład gatunkowy należy opisywać oddzielnie dla każdego piętra, natomiast przy sporządzaniu zestawień i analiz według rzeczywistego powierzchniowego składu gatunkowego drzewostanów, powierzchniowy udział gatunku w składzie drzewostanu dwupiętrowego oblicza się z ilorazu, którego licznikiem jest iloczyn udziału tego gatunku w danym piętrze (wyrażony liczbą dziesiętną, np. 6 So = 0,6 So) powierzchni drzewostanu i zadrzewienia danego piętra, a mianownikiem jest suma zadrzewień obydwu pięter.Przy opisywaniu składu gatunkowego drzewostanu obowiązuje kolejność według zmniejszającego się udziału poszczególnych gatunków w warstwach i grupach generacyjnych w ten sposób, że na pierwszym miejscu umieszcza się gatunek panujący (przeważający ilościowo lub powierzchniowo). Przy jednakowym udziale dwóch lub więcej gatunków na pierwszym miejscu powinien być podany ten gatunek, którego udział w składzie jest bardziej pożądany na danym siedlisku.W składzie drzewostanów I i II klasy wieku nie należy uwzględniać nasienników, przestojów oraz przedrostów, w tym kęp pozostawionego starodrzewu, które powinno się umieszczać odrębnie (na końcu opisu drzewostanu).

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

składniki planu urządzenia lasu

(urządzanie lasu), obowiązkowe składniki planu urządzenia lasu wymienione są ogólnie w art. 18 ustawy o lasach: Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności: 1. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym: a) zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów ochronnych, b) zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów; 2. analizę gospodarki leśnej w minionym okresie; a) program ochrony przyrody; 3. określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących: a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych), b) zalesień i odnowień, c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, d) gospodarki łowieckiej, e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. Szczegółowo składniki planu urządzenia lasu określone zostały w rozporządzeniu ministra środowiska. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w skład planu urządzenia lasu wchodzą: 1. opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 2. tabele powierzchni i miąższości drzewostanów 3. zestawienie powierzchni lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 4. mapa gospodarcza lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia 5. ogólny opis lasów i gruntów urządzanego obiektu 6. zestawienia powierzchni 7. program ochrony przyrody 8. opis celów i zasad trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej Dla celów porządkowych w „Instrukcji urządzania lasu” oraz w planie urządzenia lasu wyróżnia się kolejne części, w zależności od etapu wykonanych prac projektowych oraz sposobów określania wielkości zadań gospodarczych, w tym: 1. część inwentaryzacyjną, nazywaną w niniejszej instrukcji pracami inwentaryzacyjnymi, dotyczącą danych wynikających z dokonanego na gruncie wyróżnienia i opisania typów siedliskowych lasu, drzewostanów oraz innych elementów niezbędnych do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody, w tym odpowiednie mapy, syntetyczne opisy, zestawienia zbiorcze i tabele; 2. część analityczną, nazywaną w niniejszej instrukcji pracami analitycznymi, dotyczącą analizy gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia wraz z wnioskami na okres przyszły oraz analizy stanu zasobów drzewnych wraz z określeniem kierunku ich rozwoju, a także pożądanego stanu na koniec planowanego okresu; 3. część planistyczno-prognostyczną, nazywaną w niniejszej instrukcji pracami planistyczno-prognostycznymi, dotyczącą sformułowania celów oraz zadań ochronnych i gospodarczych, a także sposobów realizacji tych zadań, w tym: wykazy i zestawienia przewidywanych czynności ochronnych oraz gospodarczych, prognozy, symulacje, a także programy wraz z odpowiednimi mapami i syntetycznym opisaniem ogólnym.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt