Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

aneks do planu urządzenia lasu

(urządzanie lasu), zmiana planu urządzenia lasu może być dokonana w formie aneksu do tego planu (np. z powodu szkody lub klęski żywiołowej, skutkującej brakiem możliwości utrzymania zatwierdzonego etatu cięć użytkowania głównego). Zmiana planu urządzenia lasu dokonywana jest na wniosek nadleśniczego, weryfikowany przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, który sporządza niezbędną dokumentację uzasadniającą wnioskowaną zmianę, oraz kieruje ją do ministra właściwego do spraw środowiska, poprzez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do planu urządzenia lasu. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko powinna dotyczyć stanu lasu po usunięciu skutków klęski lub szkody. W tym wypadku do wniosku nadleśniczego należy dołączyć opinię właściwego Zespołu Ochrony Lasu. Zakres dokumentacji aneksu oraz sposób jej sporządzenia (w tym inwentaryzacja uszkodzeń oraz miąższości uszkodzonych drzew i drzewostanów) – jako specyficzne elementy kompleksowego programu usuwania skutków szkód powstałych w danym nadleśnictwie – ustalane są zgodnie z „Instrukcją ochrony lasu”.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012, cz. I, § 4 ust. 6, 7

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt