Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

biomasa

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. bíos = życie + łac. massa = bryła, masa], masa materii zawarta w organizmach żywych w danym czasie w odniesieniu do jednostki powierzchni lub objętości. Składa się na nią masa roślin – fitomasa, zwierząt – zoomasa, oraz mikroorganizmów. Biomasa wyraża się w postaci tzw. świeżej masy – naturalna masa organizmów, suchej masy – masa organizmów po odparowaniu wody, w przeliczeniu na węgiel organiczny lub w jednostkach energii. Pomiar pozwala określić produkcję biologiczną poszczególnych układów ekologicznych oraz ich produktywność. Biomasę wyznacza się dla danej populacji, całego gatunku, poszczególnych biocenoz lub biomów. Szacuje się, że całkowita biomasa biosfery wynosi w przybliżeniu 18 411 109 ton suchej masy, z czego ok. 99% to fitomasa lądów, resztę biomasy stanowi masa heterotrofów i roślin wodnych.

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

 


(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być użyte jako paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii; do tych paliw zalicza się się następujące odpady:
a) odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa;
b) odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli można z nich odzyskać energię cieplną;
c) włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej pulpy celulozowej i z procesu produkcji papieru z pulpy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytworzona energia cieplna jest odzyskiwana;
d) odpady korka;
e) odpady drewna, z wyjątkiem odpadów mogących zawierać organiczne związki chlorowcopochodne lub metale ciężkie powstałe w wyniku obróbki drewna z użyciem środków do konserwacji lub powlekania oraz odpadów w szczególności zawierających odpady drewna pochodzące z prac budowlanych lub rozbiórkowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw


(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzacych z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii oraz następujace odpady:
- roślinne z rolnictwa i leśnictwa;
- roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje sie wytwarzaną energię cieplną;
- włókniste, roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te sa spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;
- korek;
- drewno, z wyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać zwiazki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub rozbiórki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, § 5 ust. 7
 


(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegaja biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostalości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii § 3 ust.1
 


(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

 

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt