Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

biotop

(ochrona przyrody, natura 2000), są to:
a) nieożywione składniki:
- gleby, w tym składniki hydro – i atmosfery tej gleby,
- skały macierzystej gleby, w tym składniki hydro i atmosfery tej skały, z uwzględnieniem lit. b) drugie tiret,
- atmosfery otwartej, z uwzględnieniem lit. b) trzecie tiret,
- hydrosfery powierzchniowej,znajdujące się w ramach zwartej powierzchni ziemskiej, ustalonej co do usytuowania, areału i przebiegu granicy, 
b) klimat i mikroklimat charakteryzujący przestrzeń, wyznaczoną przez:
- areał wyżej wymienionej zwartej powierzchni ziemskiej,
- miąższość skały macierzystej , o której mowa w lit. a), istotną z punktu widzenia kształtowania zintegrowanej zdolności, o której mowa w lit. c),
- wysokość atmosfery otwartej, o której mowa w lit. b), istotną z punktu widzenia kształtowania zintegrowanej zdolności, o której mowa lit. c),

c) powiązania, oddziaływania oraz zależności, charakteryzujące elementy, o których mowa w lit. a) – b),

d) zintegrowaną zdolność elementów, o których mowa w lit. a) – c) , do stwarzania warunków wzrostu, rozwoju oraz przemian w obrębie biocenozy, charakteryzującej przestrzeń, wymienioną w lit. b),

z tym, że przez biocenozę należy rozumieć rośliny, w tym  tworzące roślinność leśną i rolną, zajmujące przestrzeń, wymienioną w lit. b), zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice  oraz wirusy, stale lub przez   określony czas występujące w tej przestrzeni, rozpatrywane łącznie z powiązaniami, oddziaływaniami oraz zależnościami, w jakich  pozostają wymienieni powyżej przedstawiciele świata organizmów żywych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt