Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynność prawna w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), należy przez to rozumieć każdą czynność, nie będącą czynnością faktyczną:
a) podejmowaną w imieniu Skarbu Państwa,
b) w ramach realizacji zadań, mieszczących się w zakresie uprawnionej działalności Lasów Państwowych,
c) przybierającą dowolną formę (o ile formy szczególnej nie wymagają przepisy prawa),
d) wykonywaną przez:- kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych osobiście, występującego w charakterze:
• reprezentanta Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych oraz
• reprezentanta pracodawcy oraz
• organ administracji publicznej, uprawniony do władztwa administracyjnego  oraz karno-administracyjnego oraz policyjno – administracyjnego oraz prokuratorsko – administracyjnego oraz z użyciem środków przymusu bezpośredniego- albo przy pomocy uprawnionych z mocy prawa lub innych umocowań:
• pracowników Lasów Państwowych,
• kierowników oraz pracowników innych jednostek organizacyjnych oraz
• innych osób fizycznych
e) adresowaną do:- pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
- kierowników jednostek organizacyjnych, nie wchodzących w skład Lasów Państwowych oraz
- osób fizycznych
f) zmierzającą do powstania stosunku prawnego między Lasami Państwowymi a drugą stroną tego stosunku, tj. do pojawienia się relacji prawnej, polegającej na tym, że:
- Lasy Państwowe (o ile występuje w roli tzw. podmiotu uprawnionego) zobowiązują, poprzez złożenie w imieniu Skarbu Państwa rozstrzygającego oświadczenia woli (będącego końcową czynnością w zbiorze czynności prawnych, składających się na dany stosunek prawny), adresata czynności prawnej (o ile adresat występuje w roli tzw. podmiotu zobowiązanego) do określonego zachowania oraz postępowania lub
- Lasy Państwowe (o ile występuje w roli podmiotu zobowiązanego) zobowiązują się w imieniu Skarbu Państwa, poprzez rozstrzygające oświadczenie woli o charakterze akceptującym, do określonego zachowania oraz postępowania.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt