Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

długoterminowe aktywa finansowe

(ekonomika leśnictwa), aktywa majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości, które  w księgowym ujęciu praktycznym są udziałami w innych jednostkach organizacyjnych, akcjami w spółkach akcyjnych, innymi długoterminowymi aktywami finansowymi oraz udzielonymi pożyczkami długoterminowymi. W uzupełnieniu powyższej definicji praktycznej należy podnieść, że ustawa o rachunkowości pojęcie długoterminowych (trwałych) aktywów finansowych definiuje w sposób zdecydowanie bardziej złożony - jako instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także  wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką  na korzystnych warunkach – z zastrzeżeniem, że charakter długoterminowy (trwały) mają tylko te aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu  okresu dłuższego niż 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Dla pełnego zrozumienia istoty długoterminowych aktywów finansowych niezbędne jest odwołanie się do podstawowej definicji aktywu majątkowego – jako zasobu majątkowego, ustalonego wiarygodnie co do wartości, powstałego w następstwie zdarzeń przeszłych, kontrolowanego przez jednostkę, a przede wszystkim mającego w przyszłości przynieść tej jednostce wpływ korzyści ekonomicznych. Po tym przypomnieniu niezbędne jest odniesienie się do ustawowego znaczenia dwóch pojęć, przywołanych w w/w definicji::a) do znaczenia pojęcia „instrument finansowy” (kontrakt, z zastrzeżeniem szczegółowych wyłączeń, przywołanych w ustawie o rachunkowości, który powoduje powstanie  aktywów  finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu  kapitałowego u drugiej ze stron  pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie  wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy).b) do znaczenia pojęcia „instrument kapitałowy” (kontrakty, z których wynika praw  do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty).Z prawnego punktu widzenia instrumentem finansowym jest stosunek prawny, zawarty co najmniej przez dwie strony, skutkujący tym, że u jednej grupy uczestników tego stosunku powstaje określone zobowiązanie finansowe lub powstaje instrument kapitałowy, zaś u drugiej strony rodzi się (powstaje) aktywo finansowe. Ustawa o rachunkowości zastrzega przy tym, że instrumentem finansowym jest tylko taki z wyżej wymienionych stosunków prawnych (kontaktów), z którego jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze (przy czym instrumentami finansowymi nie są też niektóre kontrakty, enumeratywnie wymienione w ustawie o rachunkowości). Ponadto w definicji instrumentu finansowego zawarte zostało określenie, z którego wynika, że instrumentem finansowym jest każdy kontrakt, spełniający opisane powyżej warunki, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań, zrodzonych tym kontraktem, ma charakter bezwarunkowych czy warunkowy. To „mimowolne” dookreślenie jest o tyle istotne, że pozwala na utożsamienie aktywa finansowego z prawem, rodzącym się po stronie beneficjenta w następstwie zawartego kontraktu, przy czym wykonywanie tego prawa (korzystanie z tego prawa) może mieć charakter bezwarunkowy albo może wiązać się z wypełnieniem określonych warunków. Dookreślenie to ma ważne znaczenie również z tego względu, że pozwala na utożsamienie powstania „instrument kapitałowy” z określonym zobowiązaniem strony.Można zatem powiedzieć, że z definicji instrumenty finansowego wynika, że jego jednym z jego możliwych skutków jest powstanie „instrumentu kapitałowego” jako określonego zobowiązania strony, które ma być na mocy instrumentu finansowego realizowane bezwarunkowo lub może być spełnione po zaistnieniu określonych warunków. Przejdźmy więc do definicji „instrumentu kapitałowego”. Otóż z definicji ustawowej wynika, że „instrument kapitałowy” to również kontrakt. – c.d. nastąpi. Bardzo istotnym problemem, oczekującym dopiero na rozwikłanie, jest sprawa uprawnień do władania przez LP poszczególnymi długoterminowymi aktywami finansowymi w ogóle, oraz wiązka uprawnień majątkowych i niemajątkowych, która przysługuje LP przy władaniu tymi aktywami finansowymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt