Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drogi leśne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), wszystkie, nie będące drogami publicznymi w rozumieniu odrębnych przepisów, pasy terenu, służące do przemieszczania się, w tym z użyciem pojazdów mechanicznych: ludzi, maszyn i sprzętu (przede wszystkim w związku z działalnością leśną prowadzoną przez gospodarzy lasów), utrwalone pod takim tytułem
a) w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących ewidencjach) jako grunt, będący lasem, trwale pozbawionym roślinności leśnej, oraz
b) w planie urządzenia lasu, oraz
c) w rejestrze gruntów i budynków, prowadzonym przez właściwe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (nadleśnictwa)
W rozwinięciu powyższej definicji należy podnieść, że prawo budowlane nie podaje słowniczkowej definicji drogi. W art. 3 ust. 3 prawa budowlanego  określono jedynie, że droga jest budowlą - obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, t.j. obiektem budowlanym nie będącym budynkiem lub obiektem małej architektury. Jednocześnie jednak prawo budowlane w art.2 ust. 2 określiło, że przepisy tego aktu nie naruszają przepisów odrębnych. Oznacza to, że prawo budowlane nie może naruszać na przykład ustawy o drogach publicznych, ale także ustawy o lasach. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych znajdujemy następujące definicje
a) droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu (art. 4 pkt.1),
b) utrzymanie drogi - wykonywanie robót remontowych, przywracających jej pierwotny stan, oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (art. 4 pkt.10);
Ponadto art. 8. 1. cyt. ustawy określił, że drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami są drogami wewnętrznymi. Z kolei art. 3 pkt.2) ustawy o lasach określił, że drogi leśne są lasem ( „lasem w rozumieniu ustawy jest grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne”). W art. 6 ust.1 pkt.8 ustawy o lasach znajdujemy następującą definicję dróg leśnych: „drogi leśne - drogi położone w lasach nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych”. Ustawa o lasach rozstrzygnęła zatem, że drogi leśne, które w świetle ustawy o drogach publicznych mogą być zaliczane do dróg wewnętrznych, nie są jednak budowlami (są lasem w rozumieniu ustawy o lasach).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt