Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drzewo przy granicy nieruchomości

(arborystyka,prawne podstawy wycinki drzew), Często spotykana sytuacja powodująca spory sąsiedzkie. Znajduje uregulowania wyłącznie na gruncie prawa cywilnego, w tym między innymi następującymi przepisami kodeksu cywilnego: Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. (Art. 144. k.c.) Owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. (Art. 148. k.c.) Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. (Art. 149. k.c. ) Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. (Art. 150. k.c.) Do rozpatrywania sporów sąsiedzkich na gruncie prawa cywilnego właściwe są odpowiednie sądy powszechne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn zm.)

Powiązane hasła

ograniczenia prawa własności

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt