Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drzewostan

(urządzanie lasu), w urządzaniu lasu rozumiany jako zbiorowość drzew na powierzchni leśnej wyodrębniona w wyniku prac taksacyjnych, jednorodna pod względem elementów taksacyjnych, przyjętych celów gospodarczych, zaplanowanych zabiegów gospodarczych oraz różniąca się wyraźnie od sąsiadujących z nią zbiorowości roślinnych.Do drzewostanów – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych – zakwalifikowanych do rodzaju użytku gruntowego „lasy”, do grupy kategorii użytkowania – grunty leśne zalesione, zalicza się:- uprawy oraz młodniki (z wyjątkiem upraw i młodników zaliczonych do plantacji nasiennych) o zadrzewieniu 0,5 i wyższym; do upraw zalicza się odnowienia i zalesienia od chwili ich powstania do osiągnięcia zwarcia, a do młodników od osiągnięcia zwarcia do czasu rozpoczęcia procesu wydzielania (do celów urządzania lasu przyjmuje się, że odpowiednikiem rozpoczęcia procesu wydzielania się jest osiągnięcie wymiarów grubizny przez gatunek panujący młodnika),Stosuje się jedno odstępstwo od kryterium zadrzewienia dla upraw i młodników: po cięciu uprzątającym rębnią gniazdową zupełną (IIIa) za uprawę lub młodnik uznaje się również odnowienie na gniazdach, występujące w sumie na co najmniej 30% powierzchni wyłączenia;- drzewostany II klasy wieku o zadrzewieniu 0,4 i wyższym,- drzewostany III i starszych klas wieku o zadrzewieniu 0,3 i wyższym,- drzewostany w klasie odnowienia i w klasie do odnowienia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 13 ust. 7

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt