Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dyrektywa Siedliskowa

(zoologia leśna płazy i gady), potoczna nazwa Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, element prawa Unii Europejskiej. Razem z dyrektywą ptasią tworzy europejski system ochrony przyrody Natura 2000. Ważne dla Wspólnoty gatunki roślin i zwierząt, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony, wymieniono w załaczniku II, gatunki roślin i zwierząt ważnedla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony - w załączniku IV.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:PL:PDF

Publikacje powiązane tematycznie

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz. U. L 206 z 22.7.1992

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt