Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

działalność dodatkowa w ramach gospodarki leśnej

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), ogół  faktycznych czynności gospodarczych (w zakresie wytwarzania, sprzedaży produktów, sprzedaży towarów oraz usług, z zastrzeżeniem robót budowlano – montażowych oraz innej działalności leśnej poza ramami zwykłgo zarządu) oraz ogół czynności prawnych - realizowanych, choćby z drugiej lub kolejnej ręki, na rzecz gospodarzy lasów, które to czynności w ujęciu łącznym charakteryzują się tym, że:a) są podejmowane przez ich wykonawców w celu osiągnięcia zysku (działalność dodatkowa jest działalnością zarobkową), a związku z tym dochody z tej działalności podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych lub podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, b) są wykonywane - przez jednostki organizacyjne, w tym przez zakłady Lasów Państwowych, nie władające gruntami, będącymi lasami  jako gruntami pokrytymi roślinnością leśną lub przejściowo pozbawionymi tej roślinności, lub- przez jednostki organizacyjne przewidujące w danym roku gospodarczym osiągnięcie przychodów  z gospodarki leśnej, prowadzonej w znajdujących się w ich władaniu lasów (w rozumieniu zdania poprzedniego), na nieistotnym poziomie (dla wykonawców działalności dodatkowej działalność gospodarcza w lasach, pozostających w ich władaniu, stanowi marginalne źródło przychodów), c) wchodzą w skład zasadniczej działalności administracyjnej oraz działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach gospodarki leśnej przez gospodarzy lasów, na rzecz których wykonawcy działalności dodatkowej realizują swoje czynność (działalność dodatkowa jest działalnością usługową lub produkcyjną na rzecz gospodarki leśnej, zamawiających daną działalność dodatkową), d) mają charakter wyspecjalizowany przez to, że- są prowadzone przez wykonawców, którzy w/w działalność dodatkową mają ustaloną (określoną) w aktach stanowiących (powołujących) jako działalność główną oraz, - w/w produkty (wyroby), usługi, roboty, towary mogą służyć wyłącznie gospodarce leśnej, prowadzonej przez gospodarzy lasów Działalność dodatkowa w ramach gospodarki leśnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w lit. a ) do d ), może w szczególności polegać na: a) usługowym wykonywaniu zadań gospodarczych przy zagospodarowaniu oraz użytkowaniu lasu, w tym m.in. przy pozyskiwaniu materiału rozmnożeniowego, produkcji sadzonek roślinności leśnej, wykonywaniu zadań usługowych w szkółkach leśnych, sadzeniu sadzonek, niszczeniu chwastów oraz innych pracach pielęgnacyjnych oraz pozyskiwaniu drewna, b) pracach urządzeniowych (z zastrzeżeniem, że urządzanie nadleśnictw LP przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne wykonawstwa urządzeniowego w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych stanowi usługę wzajemną, prowadzoną na warunkach non profit ),c) usługowych czynnościach faktycznych oraz prawnych na rzecz innej niż urządzanie lasu zasadniczej działalności administracyjnej gospodarzy lasów, z zastrzeżeniem usług wzajemnych.Działalność, wyczerpująca wyżej przywołane kryteria, jednak prowadzona na rzecz wykonywanej przez gospodarzy lasów ochrony przyrody poza ramami zagospodarowania lasu, jest traktowana, w tym co do skutków fiskalnych, na równi z działalnością dodatkową w ramach gospodarki leśnej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt