Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

działalność leśna poza ramami zwykłego zarządu

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ogół czynności faktycznych oraz prawnych, mających charakter działalności administracyjnej lub gospodarczej, składających się na:
a) nabywanie oraz rozporządzanie przez gospodarzy lasu majątkiem trwałym materialnym (nieruchomym) oraz trwałym majątkiem niematerialnym, wchodzącym lub mającym wejść w skład leśnych zasobów ekonomicznych, poprzez:
- wytwarzanie majątku trwałego  w drodze robót budowlano - montażowych,
- inne nabywanie majątku trwałego, w tym w drodze zakupu, nieodpłatnego otrzymania, zamiany, wejścia w posiadanie zależne itp. czynności prawne;
- zbywanie majątku trwałego poprzez obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami podobnymi (wynajmowanie, wydzierżawienie) w odpowiednio uzasadnionych przypadkach,
- zbywanie – na drodze wyzbycia się faktycznego i formalnoprawnego władztwa - majątku trwałego, w tym nieruchomości, oraz zbywanie innych składników majątkowych, nie będących wyrobami lub produktami działalności leśnej
- jeśli nie są one potrzebne do realizacji innych zadań Lasów Państwowych, w tym zbywanie składników majątkowych poprzez likwidację
b) korzystanie przez gospodarzy lasów – poza obszarem rozporządzania o którym mowa w lit a)
- z mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych w sposób, polegający w szczególności na:
- korzystaniu z w/w mienia leśnego oraz zasobów ludzkich w celu prowadzenia działalności zarobkowej, polegającej m.in. na:
• świadczeniu (choćby z drugiej oraz kolejnej ręki) przez zakłady Lasów Państwowych dostaw produktów (lub wyrobów), robót oraz usług na rzecz nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zakładów LP oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przy realizowaniu przez te jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zadań poza ramami zwykłego zarządu;
• wykorzystywaniu mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych do wszelkiej działalności wytwórczej oraz usługowej poza gospodarką leśną (w tym poza działalnością dodatkową w ramach gospodarki leśnej), obejmującej na przykład:
- skup drewna z lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- pierwiastkowy oraz dalszy przerób surowca drzewnego,
- wypalanie węgla drzewnego,
- wytwórcza oraz usługowa działalność, w tym warsztatowa, na rzecz zewnętrznych w stosunku do Lasów Państwowych jednostek organizacyjnych,
- wywóz (spedycja drewna) oraz wszelkie inne usługi transportowe,- prowadzenie  robót budowlano – montażowych na rzecz innych jednostek organizacyjnych,
- działalność zarobkowa w zakresie sprzedaży informacji,
- wszelkie usługi, świadczone przez urządzenia oraz sprzęt, wchodzący w skład mienia leśnego poza gospodarką leśną,
- wykorzystywaniu mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych do zarobkowej działalności w zakresie długoterminowego lokowania wolnych środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że długoterminowe lokaty bankowe środków funduszu leśnego należy do zasadniczej działalności administracyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
- szeroko rozumiana produkcja rolna
- wydobywanie i sprzedaż kopalin
c) wykorzystywanie mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych do wykonywania przez Lasy Państwowe zadań należących do organów władzy publicznej oraz zadań należących do innych niż organy władzy publicznej  jednostek sektora finansów publicznych – określonych ustawami, w tym innymi niż ustawa o lasach, zleconych przez administrację rządową lub powierzonych przez administrację samorządową (z wyłączeniem, nie wymagającej używania władztwa administracyjnego /wydawania decyzji administracyjnych/, wykonywania ochrony przyrody poza zagospodarowaniem lasu, będącym wprawdzie zadaniem administracji rządowej, realizowanym jednak w ramach zarządu zwykłego), obejmujących m.in. czynności faktyczne oraz prawne, związane z:
- realizacją szczególnych zadań w zakresie zarządzania informacjami o lasach poza zarządzaniem w ramach zasadniczej działalności administracyjnej,
- ochroną lasów Skarbu Państwa (w tym z wykorzystaniem przypisanego w tym zakresie Lasom Państwowym przez prawo władztwa administracyjnego oraz władztwa karno – administracyjnego) przed nieuzasadnionym przeznaczaniem na cele  nieleśne,  z uwzględnieniem uregulowań ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - nadzorowaniem gospodarki leśnej w lasach Skarbu Państwa oraz nie należących do Skarbu Państwa – o ile nadzór nad  gospodarką leśną w lasach nie należących do Skarbu Państwa  (ewentualnie z określonym władztwem administracyjnym) zostanie powierzony Lasom Państwowym w drodze porozumienia administracyjnego,
- wykonywaniem, określonych ustawami, zadań władztwa administracyjnego w ochronie przyrody oraz prowadzeniu gospodarki łowieckiej,
- realizacją zadań w stanach wyższej konieczności, w tym wynikających z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych,
- realizacją innych zadań, zleconych Lasom Państwowym przez administrację rządową (m.in. art.54 ustawy o lasach),
- realizacją pozostałych zadań poza ramami zwykłego zarządu, określonych w ustawie o lasach ( np. pomoc administracyjna oraz gospodarcza na rzecz innych gospodarzy lasów, w tym właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; zadania Straży Leśnej). 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt