Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

etat według dojrzałości drzewostanów

(urządzanie lasu), etat wyliczany dla gospodarstwa lasów ochronnych, zrębowego i przerębowo-zrębowego w dwóch wersjach:

1) z miąższości drzewostanów ostatniej klasy wieku (rębnych i starszych);
2) z miąższości drze-wostanów dwóch ostatnich klas wieku (bliskorębnych i starszych).

Zależnie od przyjętego wieku rębności głównych gatunków drzew do drzewostanów rębnych i bliskorębnych zalicza się, dla celów obliczenia etatu według dojrzałości, drzewostany klas i podklas wieku.
Roczne etaty według dojrzałości drzewostanów oblicza się, dzieląc miąższości drzewostanów ostatniej lub dwóch ostatnich klas wieku przez wskaźniki zestawione w tabeli.
Dla gospodarstwa O oraz dla GPZ w gospodarstwie G, do wskaźników wymienionych w tabeli dodaje się połowę średniego okresu odnowienia. Średni okres odnowienia dla danego gospodarstwa lub sposobu zagospodarowania oblicza się, podobnie jak dla całego nadleśnictwa, z dokładnością do 5 lat, według średniej ważonej wynikającej z udziału powierzchniowego poszczególnych rębni, przyjmowanych (łącznie z okresami odnowienia dla tych rębni) podczas KZP.
Przy obliczaniu etatu według ostatniej klasy wieku do miąższości tej klasy dodaje się miąższość drzewostanów w klasie odnowienia, natomiast przy obliczaniu etatu według dwóch ostatnich klas wieku do miąższości tych klas dodaje się miąższości drzewostanów w klasie odnowienia i klasie do odnowienia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 90

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

etat według dojrzałości drzewostanów
etat według dojrzałości drzewostanów

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt