Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Federacja Arborystów Polskich (FAP)

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), Federacja Arborystów Polskich z siedzibą we Wrocławiu jest stowarzyszeniem założonym z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym. Uzyskała osobowość prawną w 2007 r. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 8, 9 Statutu): § 8. Cele Federacji:
1. Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia;
2. Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych;
3. Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego;
4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
5. Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w parkach oraz terenach zieleni;
6. Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów zieleni;
7. Promowanie zawodu arborysty;
8. Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty;
9. Kształtowanie etyki zawodowej arborystów i innych grup zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom;
10. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
11. Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę walorów przyrodniczych oraz kształtowanie środowiska;
12. Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego;
13. Współpraca ze wszystkimi podmiotami, których przedmiot działania jest zbliżony do w/wym.;
14. Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe;
15. Działalność na rzecz integracji europejskiej;
16. Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych, dotyczących ochrony przyrody i dóbr kultury oraz realizacja ich postanowień;
17. Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska, w tym rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka;
18. Działalność na rzecz społeczności lokalnych;
19. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym;
20. Działalność charytatywna;
21. Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw;
22. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
23. Promocja i wdrażanie innowacji.

§ 9. Cele statutowe Federacja realizuje w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie działalności: edukacyjnej, informacyjne j, wydawniczej, promocyjnej, medialnej, organizacyjnej i doradczej;
2. Organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów, konferencji, szkoleń;
3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz zawodów, happeningów, targów, festynów, pokazów;
4. Tłumaczenie pism, publikacji, książek i norm z języków obcych na język polski;
5. Prowadzenie działalności poligraficznej, fotograficznej i wystawienniczej;
6. Współpracę z innymi podmiotami w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych projektów i programów, wdrażających cele Federacji;
7. Sporządzanie ekspertyz, analiz, raportów, prognoz, ocen oddziaływania na środowisko;
8. Aktywizację społeczną;
9. Skup, import, eksport sprzętu, literatury związanych z działalnością Federacji;
10. Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz związanej z zakwaterowaniem;
11. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych ze źródeł krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem na realizację celów Federacji;
12. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych organizacji, oraz opinii publicznej; 13. Interweniowanie z przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk w dziedzinach będących w sferze zainteresowania Federacji. Adres: ul. Szosa Gdańska 79, 86-031 Żołędowo, tel. kontaktowy: +48 663 703 710

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2010. Chirurgia drzew. Materiały do wykładów. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt