Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

(Ochrona przyrody), to urząd podległy bezpośrednio Ministrowi Środowiska, który powstał na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Mianowany przez premiera Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia. Podstawowe zadania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska to:
1. współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym: - strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, - postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
2.wykonywanie zadań związanych z:
- siecią Natura 2000
- opracowywanie projektu listy obszarów, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji, składanie raportów i notyfikacji do Komisji Europejskiej,
- prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS,
- utworzeniem i koordynacją funkcjonowania krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w Polsce,
- sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz programu działań,
- opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
3. wydawanie zezwoleń, w tym m.in.:
- o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,
- dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych,
- na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt,
- prowadzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt