Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody , podlegający ministrowi właściwemu do spraw środowiska (obecnie Ministrowi Środowiska). Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: 1) współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego; 2) kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku; 3) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 4) współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską; 5) współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody; 6) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; 7) udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 8) udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 9) wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 10) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); 11) współpraca z organizacjami ekologicznymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późniejszymi zmianami) - Art. 121, 127 i inne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt