Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby inicjalne rumoszowe - regosole

(Gleboznawstwo leśne), regosole powstają z okruchowego, bezwęglanowego materiału zwietrzelinowego (regolit) nagromadzonego jako piarżyska, blokowiska, u podnóży stromych wzniesień lub skał najczęściej w górach. Najliczniej płaty tych gleb w Polsce występują w Tatrach. Regosole posiadają następującą budowę: OC–AinC–CR. Przestrzenie wolne w tym materiale zwykle są wypełnione materią organiczną zmieszaną z odłamkami skalnymi, a często pozostają puste. Właściwości chemiczne regosoli zależą głównie od jakości masy glebowej wypełniającej rumowisko skalne. Wyróżnia się regosole oligotroficzne, mezotroficzne i eutroficzne. Regosole oligotroficzne są kwaśne i silnie kwaśne (pH w H2O<5,0), wysycenie kationami zasadowymi (V) wynosi zdecydowanie poniżej 50%. Gleby te porośnięte są zwykle kwasolubnymi zbiorowiskami roślinnymi, np. kosodrzewiną (Pinus mugho) z udziałem ziołorośli, w Bieszczadach przez borówczyska z różą alpejską (Vaccinietum pocuticum rosaetosum pendulinae). W wyższych położeniach górskich gleby te porasta świerczyna górnoreglowa (Plagiothecio-Piceetum tatricum, Plagiothecio-Piceetum hercynicum). Eutroficzne odmiany regosoli stanowią żyzne siedliska m.in. dla jaworzyny górskiej z języcznikiem (Phyllitydo-Aceretum) oraz zarośli wierzbowo-olszowych (Salici silesiacae-Alnetum viridis, Pulmonario-Alnetum).W regosolach nie wyróżnia się podtypów. Tereny objęte regosolami są to zwykle obszary ochronione i nie podlegają klasyfikacji siedliskowej dla potrzeb gospodarki leśnej. Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby inicjalne rumoszowe - regosole

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt