Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gleby murszowate

(Gleboznawstwo leśne), gleby morfologicznie podobnie do gleb murszowych, położone w terenie niskim, podmokłym lub płaskim, ale odwodnionym i skutkiem tego o przerwanym procesie bagiennym oraz postępującej humifikacji i mineralizacji murszu. W profilu glebowym występuje warstwa organiczna lub mineralno-organiczna, murszowa lub murszowata, która uległa już częściowo lub całkowicie humifikacji jako skutek odwodnienia, stanowiąc poziom diagnostycznymelanic. Pod tym poziomem występuje poziom → gleyic. Miąższość poziomu → melanic wynosi co najmniej 30 cm i zawiera on poniżej 11,6% węgla organicznego (→ fotografia). Dopuszcza się w części tego poziomu zawartość C organicznego powyżej 11,6%. Obecność w części poziomu melanic warstwy murszu o zawartości węgla organicznego powyżej 11,6%, w granicach 11,6- 5,8% i poniżej 5,8% i miąższości poniżej 30 cm, jak również ich odczyn są podstawą wydzielania podtypów gleb murszowatych (→ rysunek). Gleby murszowate są kwaśne i lekko kwaśne. Odczyn w całym profilu wynosi pH w H2O poniżej 6,5. Tak ujęte właściwości geochemiczne tych gleb rozdzielają je od typu → czarne ziemie, które morfologicznie są do nich podobne. Właściwości geochemiczne gleb murszowatych dzielą je na odmiany eutroficzne, mezotroficzne i oligotroficzne. Odmiany eutroficzne tworzą siedliska lasu wilgotnego i lasu łęgowego. Są to potencjalne zbiorowiska niskich grądów (Tilio - Carpinetum circaeaetosumastrantietosum) oraz łęgu wiązowo - jesionowego (Ficario – Ulmetum). Odmiany mezotroficzne gleb murszowatych to siedlisko olsu i lasu mieszanego bagiennego. Są to potencjalne zbiorowiska typowego olsu porzeczkowego (Ribo nigri – Alnetum) i olsu tofowcowego (Sphagno squarrosi – Alnetum). Odmiany oligotroficzne gleb murszowatych tworzą siedlisko boru mieszanego wilgotnego z potencjalną roślinnością trzęślicowego kontynentalnego boru mieszanego (Querco roboris - Pinetum molinietosum). Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Gleby murszowate

Rysunki

Gleby murszowate

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt