Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

(ekonomika leśnictwa), określona część zasadniczej działalności administracyjnej Lasów Państwowych, obejmującą:a) planowanie finansowo-gospodarcze w Lasach Państwowych,b) inwentaryzowanie ilościowo-wartościowe aktywów oraz pasywów bilansowych oraz niektórych pozabilansowych składników mienia w zarządzie Lasów Państwowych (część działalności, wyodrębnionej z całokształtu działalności w zakresie inwentaryzacji oraz monitorowania mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych), c) gospodarkę kasową,d) ochronę  środków pieniężnych oraz ochronę i dochodzenie metodami gospodarki finansowej innych składników majątkowych i praw majątkowych (część działalności, wyodrębnionej z całokształtu działalności w zakresie ochrony i dochodzenia mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych) ,e) gromadzenie księgowej dokumentacji źródłowej (dokumentacji, obejmującej dowody księgowe), f) prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym ewidencjonowanie na kontach księgowych zdarzeń finansowo-gospodarczych),g) przetwarzanie danych zawartych w księgach rachunkowych do postaci sprawozdań finansowych oraz finansowo-gospodarczych oraz innych wymaganych przez prawo informacji ,h) sporządzanie dokumentacji płacowej, dokumentacji rozliczeń i rozrachunków publiczno-prawnych (deklaracji),i) dokonywanie wyboru kontrahentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (w tym nabywców surowca drzewnego),j) gospodarowanie wierzytelnościami oraz innymi należnościami z uwzględnieniem prowadzenia rozrachunków wewnętrznych,k) gospodarowanie zobowiązaniami publiczno-prawnymi, zobowiązaniami wobec pracowników oraz kontrahentów Lasów Państwowych,l) gospodarowanie zapasami, w tym prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i wyrobów gotowych,m) gospodarowanie środkami nadwyżki finansowej,n) gospodarowanie aktywami trwałymi i obrotowymi oraz pasywami, w tym ich pomnażanie,o) prowadzenie kontrolingu w ramach rachunkowości zarządczej, p) prowadzenie weryfikacji wyniku finansowego oraz spraw, związanych z rewizją księgową.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt