Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gospodarka leśna

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), część składowa działalności leśnej, związana z normalnym używaniem i korzystaniem z zasobów  leśnych oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego w lasach lub na rzecz lasów ( zarząd zwykły w używaniu i korzystaniu z zasobów leśnych oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego), których funkcje mają charakter regulowany (regulowane funkcje lasu) - obejmująca:a) zasadniczą działalność administracyjną polegającą na zarządzaniu leśnymi zasobami ekonomicznymi, łącznie ze sprzedażą określonych efektów tej działalności oraz sprzedażą efektów działalności gospodarczej, o której mowa w lit. b),b) działalność gospodarczą , polegającą na:- hodowli, ochronie w toku zagospodarowania lasu oraz innej działalności w zakresie zagospodarowania lasu,- głównym oraz ubocznym użytkowaniu lasu oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego, - działalności dodatkowej w ramach gospodarki leśnejz zastrzeżeniem, że gospodarka leśnaa) prowadzona - w sposób oceniany w toku jej certyfikacji jako nie przynoszący określonej szkody innym ekosystemom leśnym, - przy dążeniu do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z biotopem leśnym,- z możliwie pełnym wzorowaniu się na odpowiednich  zjawiskach i procesach przyrodniczych w ekosystemach leśnych, pozostających  bez istotnej ingerencji z zastosowaniem metod gospodarki leśnej,b) kształtująca takie cechy ekosystemu leśnego, jak w szczególności:- wysoki potencjał żywotności i odporności na destrukcyjne działanie czynników biotycznych oraz abiotycznych w połączeniu z wysoką zdolnością regeneracyjną  w przypadku wystąpienia zjawisk i procesów destrukcyjnych, - wysoka - z uwzględnieniem możliwości, stwarzanych przez  biotop - potencjalna oraz rzeczywista zdolność środowiska do świadczeń materialnych i niematerialnych, odpowiednio w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym oraz globalnym, nie wykazująca co najmniej spadku  w kolejnych stadiach rozwoju ekosystemu leśnego (w tym w kolejnych generacjach lasu), - podatność  na szybką  zmianę, metodami gospodarki leśnej , funkcji, wypełnianych przez las, w przypadku ustalenia dla danego ekosystemu leśnego  w toku prac nad planem  urządzania lasu (prac nad dokumentami odpowiadającymi) innego niż dotychczasowy  katalogu  funkcji lasu dominującej (dominujących), uzupełniającej (uzupełniających) oraz towarzyszącej (towarzyszących),jest trwale zrównoważoną gospodarką leśną, tj. gospodarką leśną uwzględniającą generalną zasadę trwałości i doskonalenia produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych funkcji lasu, przy czym ocena stopnia zbliżenia faktycznie prowadzonej gospodarki leśnej przez gospodarza (gospodarzy) lasu do trwale zrównoważonej gospodarki leśnej następuje w toku certyfikacji gospodarki leśnej. W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że  ocena stopnia zbliżenia faktycznie prowadzonej przez gospodarza lasu gospodarki leśnej do wzorca zrównoważonej gospodarki leśnej jest procesem wymagającym bezstronności. Od kilku lat prowadzenie takiego syntetycznego „audytu” działalności leśnej Lasy Państwowe przekazały w ręce niezależnych organizacji pozarządowych. Proces certyfikacji gospodarki leśnej jest prowadzony w tzw. systemie FSC. We wszystkich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, w których przedmiotowe  prace zostały zakończone,  Lasy Państwowe przy wysokich ocenach pozytywnych weszły w posiadanie stosownych certyfikatów.Według założeń, w Lasach Państwowych mają funkcjonować na warunkach równoprawnych dwa systemy certyfikacyjne : system certyfikacyjny PEFC oraz system certyfikacyjny PFC.Reasumując - przez gospodarkę leśną należy rozumieć działalność leśną, prowadzoną w ramach zarządu zwykłego w lasach, których funkcje mają charakter regulowany (tj. w lasach, w których ich funkcje nie kształtują się z założenia wyłącznie w następstwie zjawisk „naturalnych”, lecz są odpowiednio kształtowane /wzmacniane, modyfikowane, regulowane/ poprzez świadomą działalnością gospodarza  lasu). W Lasach Państwowych prowadzona jest normalna gospodarka leśna lub gospodarka leśna w stanach szczególnych.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt